صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲,۵۷۷,۲۲۵ ۷۹.۴ ۲۱,۸۳۲,۸۲۸ ۸۰.۱۸ ۲۱,۲۲۴,۷۴۹ ۸۱.۵۳ ۲۱,۱۶۱,۳۵۳ ۸۳.۴۷
اوراق ۳۶۰,۷۶۹ ۱۱.۱۲ ۲,۷۳۲,۸۲۹ ۱۰.۰۴ ۲,۷۸۹,۰۳۲ ۱۰.۷۱ ۲,۸۲۴,۴۶۱ ۱۱.۱۴
وجه نقد ۲۴۸,۸۴۱ ۷.۶۷ ۲,۲۶۸,۸۳۵ ۸.۳۳ ۱,۶۲۸,۷۸۰ ۶.۲۶ ۱,۰۱۱,۴۵۶ ۳.۹۹
سایر دارایی ها ۵۸,۴۵۴ ۱.۸ ۳۹۵,۵۳۸ ۱.۴۵ ۳۸۹,۳۲۷ ۱.۵ ۳۵۵,۵۳۳ ۱.۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۷۲۴,۶۴۶ ۲۲.۳۳ ۵,۷۰۴,۹۴۶ ۲۰.۹۵ ۵,۵۳۲,۵۵۶ ۲۱.۲۵ ۵,۴۲۸,۵۸۳ ۲۱.۴۱
صندوق سرمایه گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد