ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 185,728 82.19 230,458 90.84 248,986 89.13 253,249 88.72
اوراق 26,786 11.85 10,857 4.27 14,281 5.11 18,201 6.37
وجه نقد 4,070 1.8 5,238 2.06 9,429 3.37 10,190 3.57
سایر دارایی ها 10,450 4.62 7,138 2.81 6,644 2.37 3,798 1.33
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 82,795 36.63 86,480 34.08 89,109 31.89 91,839 32.17
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق