صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۰,۳۶۵,۴۸۲ ۹۲.۲۳ ۱۰,۳۰۶,۲۰۵ ۲۳.۷۵ ۹,۵۶۲,۷۶۹ ۲۳.۷۴ ۹,۸۰۸,۷۳۳ ۲۴.۴۴
سایر سهام ۲۷,۶۵۵,۰۲۳ ۲۴۶.۰۶ ۲۷,۵۸۱,۹۳۸ ۶۳.۵۶ ۲۴,۹۰۵,۲۲۶ ۶۱.۸۳ ۲۴,۰۹۳,۲۵۶ ۶۰.۰۳
اوراق مشارکت ۷۱۷,۸۵۲ ۶.۳۹ ۳۶,۸۹۶ ۰.۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۳۹۳ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۳۵۱,۰۶۵ ۳.۱۲ ۱,۲۴۳,۰۶۱ ۲.۸۶ ۱,۳۶۲,۹۶۳ ۳.۳۸ ۱,۸۲۶,۹۲۱ ۴.۵۵
سایر دارایی‌ها ۲۶۳,۰۸۹ ۲.۳۴ ۵۴۳,۰۳۹ ۱.۲۵ ۸۷۲,۲۷۵ ۲.۱۷ ۷۷۸,۲۲۰ ۱.۹۴
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
شمش و طلا ۳,۶۴۹,۸۶۷ ۳۲.۴۷ ۳,۶۸۵,۶۷۴ ۸.۴۹ ۳,۵۷۵,۷۲۱ ۸.۸۸ ۳,۶۳۱,۰۳۲ ۹.۰۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد