صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۴۹,۱۵۶ ۶۸.۹۶ ۲,۵۳۲,۸۰۷ ۷۳.۵۵ ۳,۰۹۵,۲۹۵ ۷۶.۳۴ ۳,۵۳۰,۲۹۶ ۷۶
اوراق ۶۰,۲۵۲ ۱۱.۹ ۶۱۸,۷۷۶ ۱۷.۹۷ ۶۷۵,۳۷۷ ۱۶.۶۵ ۹۲۹,۳۵۳ ۲۰
وجه نقد ۱۱,۳۷۱ ۲.۲۴ ۱۱۷,۹۳۵ ۳.۴۲ ۱۱۱,۰۰۸ ۲.۷۳ ۹۸,۸۸۰ ۲.۱۲
سایر دارایی ها ۱۹,۷۳۹ ۳.۸۹ ۱۸۰,۷۹۵ ۵.۲۵ ۲۰۲,۰۵۵ ۴.۹۸ ۱۷۶,۷۸۶ ۳.۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۳۸,۹۱۸ ۲۷.۴۳ ۶۸۶,۱۱۵ ۱۹.۹۲ ۷۴۸,۴۶۸ ۱۸.۴۶ ۸۴۲,۷۹۴ ۱۸.۱۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد