ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 187,989 81.31 248,637 75.36 239,485 73.67 233,298 70.94
اوراق 28,196 12.19 67,108 20.34 71,168 21.89 79,736 24.24
وجه نقد 4,201 1.81 7,747 2.34 3,381 1.04 412 0.12
سایر دارایی ها 10,304 4.45 6,428 1.94 11,013 3.38 15,388 4.67
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 83,415 36.07 100,226 30.37 102,229 31.45 102,880 31.28
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق