ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 223,902 77.06 1,015,708 83.62 940,509 82.02 873,247 82.39
اوراق 32,689 11.25 124,279 10.23 162,510 14.17 134,652 12.7
وجه نقد 6,011 2.06 44,873 3.69 12,452 1.08 19,383 1.82
سایر دارایی ها 12,338 4.24 51,748 4.26 51,384 4.48 55,920 5.27
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 80,870 27.83 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد