صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳,۳۸۸,۷۲۵ ۸۱.۲۷ ۲۲,۲۱۷,۴۷۳ ۸۶.۹۷ ۲۳,۹۶۱,۲۷۴ ۸۴.۸ ۲۴,۱۳۷,۶۰۹ ۸۱.۳۳
اوراق ۴۳۲,۹۱۶ ۱۰.۳۸ ۱,۷۵۸,۷۲۷ ۶.۸۸ ۱,۶۰۰,۴۹۴ ۵.۶۶ ۲,۲۶۲,۶۳۳ ۷.۶۲
وجه نقد ۲۶۲,۹۹۵ ۶.۳۱ ۶۸۰,۴۱۲ ۲.۶۶ ۱,۳۵۷,۲۷۷ ۴.۸ ۱,۶۱۵,۰۷۲ ۵.۴۴
سایر دارایی‌ها ۸۴,۶۱۲ ۲.۰۳ ۸۸۸,۸۵۱ ۳.۴۸ ۱,۳۳۵,۶۳۴ ۴.۷۳ ۱,۶۶۱,۷۶۰ ۵.۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۹۴۴,۲۸۳ ۲۲.۶۵ ۶,۲۳۴,۰۷۳ ۲۴.۴ ۶,۸۳۴,۶۶۴ ۲۴.۱۹ ۶,۸۶۹,۴۶۹ ۲۳.۱۵
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد