صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۴۹۴,۲۳۵ ۲۲.۴۸ ۶,۹۴۷,۴۶۵ ۲۲.۸۸ ۶,۶۲۸,۷۶۷ ۲۳.۲۴ ۶,۸۰۵,۸۱۲ ۲۳.۴۸
سایر سهام ۴,۰۱۶,۲۴۰ ۶۰.۴۱ ۱۹,۸۷۹,۴۷۵ ۶۵.۴۹ ۱۸,۱۵۵,۳۰۲ ۶۳.۶۵ ۱۸,۰۳۹,۴۹۲ ۶۲.۲۳
اوراق مشارکت ۶۱۴,۱۴۳ ۹.۲۴ ۱,۹۳۵,۰۰۹ ۶.۳۷ ۱,۶۰۸,۱۵۷ ۵.۶۴ ۱,۹۸۰,۵۰۹ ۶.۸۳
اوراق سپرده ۴۵۸ ۰.۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۳۱۶,۰۰۰ ۴.۷۵ ۶۰۶,۲۲۳ ۲ ۵۹۰,۵۶۱ ۲.۰۷ ۵۵۲,۷۶۲ ۱.۹۱
سایر دارایی‌ها ۲۰۵,۴۱۱ ۳.۰۹ ۹۹۰,۶۴۲ ۳.۲۶ ۱,۵۳۹,۵۱۰ ۵.۴ ۱,۶۰۹,۷۸۳ ۵.۵۵
صندوق سرمایه‌گذاری ۹,۶۵۷ ۰.۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد