صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۹۹,۷۰۲ ۷۱.۹۱ ۱,۷۹۴,۷۱۶ ۷۹.۸۶ ۲,۱۱۳,۲۹۶ ۷۴.۶۲ ۲,۱۸۵,۸۴۱ ۶۹.۷۲
اوراق ۴۷,۲۳۴ ۱۱.۳۳ ۳۰۲,۱۳۳ ۱۳.۴۴ ۴۶۴,۳۱۹ ۱۶.۳۹ ۵۷۰,۰۶۱ ۱۸.۱۸
وجه نقد ۹,۵۲۹ ۲.۲۸ ۹۹,۱۶۱ ۴.۴۱ ۱۶۷,۱۴۷ ۵.۹ ۱۹۵,۲۶۴ ۶.۲۲
سایر دارایی ها ۱۵,۶۷۳ ۳.۷۶ ۷۸,۷۱۵ ۳.۵ ۱۰۵,۲۳۴ ۳.۷۱ ۱۴۱,۹۶۷ ۴.۵۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۲۷,۲۳۷ ۳۰.۵۳ ۵۸۹,۹۳۲ ۲۶.۲۵ ۶۵۷,۷۲۴ ۲۳.۲۲ ۶۵۷,۰۹۷ ۲۰.۹۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد