ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 208,151 78.62 727,401 84.81 1,068,910 84.73 1,152,401 89.16
اوراق 30,247 11.42 60,688 7.07 84,278 6.68 62,519 4.83
وجه نقد 5,595 2.11 43,975 5.12 78,015 6.18 55,293 4.27
سایر دارایی ها 11,554 4.36 44,062 5.13 53,377 4.23 45,365 3.51
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 82,495 31.16 30,989 3.61 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد