صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱,۳۹۷,۱۵۷ ۷۸.۳۵ ۲۴,۱۹۸,۰۲۸ ۷۸.۷۷ ۳۰,۱۴۰,۹۵۹ ۸۲.۱۹ ۳۰,۱۲۲,۴۱۷ ۸۱.۴۵
اوراق ۲۰۷,۲۸۸ ۱۱.۶۲ ۲,۳۰۹,۶۹۰ ۷.۵۲ ۲,۹۹۳,۶۶۶ ۸.۱۶ ۳,۵۸۶,۹۳۶ ۹.۷
وجه نقد ۱۴۷,۷۳۱ ۸.۲۸ ۳,۷۴۹,۹۲۹ ۱۲.۲۱ ۲,۷۷۰,۲۳۵ ۷.۵۵ ۲,۷۴۹,۶۳۵ ۷.۴۴
سایر دارایی ها ۳۰,۵۴۳ ۱.۷۱ ۴۶۱,۰۰۰ ۱.۵ ۷۶۷,۳۴۱ ۲.۰۹ ۵۲۳,۳۲۲ ۱.۴۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۱۰,۰۴۴ ۲۳ ۶,۷۸۱,۲۲۳ ۲۲.۰۸ ۸,۵۵۷,۶۹۶ ۲۳.۳۴ ۷,۵۹۵,۴۲۸ ۲۰.۵۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد