صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۳۸,۳۶۷ ۷۸.۶۳ ۴,۹۵۲,۴۳۶ ۷۵.۷۱ ۶,۳۰۰,۷۱۱ ۷۴.۹۸ ۷,۳۱۲,۵۱۲ ۷۵.۹۴
اوراق ۱۰۴,۸۴۲ ۱۵.۳۱ ۱,۲۰۱,۷۹۱ ۱۸.۳۷ ۱,۶۴۴,۹۸۲ ۱۹.۵۸ ۱,۷۷۲,۸۳۱ ۱۸.۴۱
وجه نقد ۲۳,۹۴۵ ۳.۵ ۳۳۲,۰۶۲ ۵.۰۸ ۴۰۶,۷۵۶ ۴.۸۴ ۴۹۹,۵۱۷ ۵.۱۹
سایر دارایی ها ۱۷,۰۷۵ ۲.۴۹ ۵۴,۸۲۹ ۰.۸۴ ۵۰,۲۲۶ ۰.۶ ۴۵,۰۳۵ ۰.۴۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۸۳,۷۳۰ ۲۶.۸۳ ۱,۲۴۹,۹۳۹ ۱۹.۱۱ ۱,۵۹۹,۲۷۸ ۱۹.۰۳ ۱,۷۸۷,۳۳۲ ۱۸.۵۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد