ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 254,168 74.46 952,299 79.44 1,177,694 80.38 1,298,489 81.9
اوراق 39,467 11.56 206,344 17.21 246,790 16.84 214,973 13.56
وجه نقد 6,779 1.98 19,077 1.59 18,873 1.28 50,831 3.2
سایر دارایی ها 13,738 4.02 41,801 3.48 43,912 2.99 42,571 2.68
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 113,192 33.16 393,815 32.85 464,101 31.67 482,781 30.45
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد