ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 237,634 75.78 812,234 80.57 777,026 79.77 761,649 79.95
اوراق 35,567 11.34 150,189 14.89 169,273 17.37 161,665 16.97
وجه نقد 6,377 2.03 19,286 1.91 5,698 0.58 8,967 0.94
سایر دارایی ها 13,162 4.19 47,668 4.72 42,978 4.41 40,088 4.2
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 106,659 34.01 405,361 40.21 333,788 34.26 330,286 34.67
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد