ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 192,771 80.17 331,816 76.48 423,445 80.23 547,037 85.75
اوراق 29,431 12.24 69,358 15.98 53,171 10.07 52,168 8.17
وجه نقد 4,523 1.88 13,643 3.14 26,180 4.96 16,305 2.55
سایر دارایی ها 10,671 4.43 21,503 4.95 32,305 6.12 46,658 7.31
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 84,470 35.13 115,872 26.71 108,208 20.5 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد