صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۲,۱۵۳,۷۶۳ ۲۲.۹۶ ۹,۸۲۲,۶۹۰ ۲۳.۱۷ ۱۰,۶۸۰,۶۷۱ ۲۴.۶۵ ۱۰,۵۳۶,۱۷۳ ۲۴.۶۸
سایر سهام ۵,۹۱۴,۳۴۰ ۶۳.۰۶ ۲۹,۰۹۸,۷۰۴ ۶۸.۶۲ ۲۹,۷۷۰,۲۴۹ ۶۸.۷۲ ۲۹,۳۵۸,۲۴۰ ۶۸.۷۸
اوراق مشارکت ۷۲۶,۴۱۵ ۷.۷۴ ۱,۷۳۳,۹۸۵ ۴.۰۹ ۱,۲۷۷,۵۹۳ ۲.۹۵ ۱,۷۳۲,۴۷۸ ۴.۰۶
اوراق سپرده ۴۱۷ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۳۳۲,۸۴۲ ۳.۵۵ ۴۳۱,۴۷۱ ۱.۰۲ ۶۴۷,۵۸۳ ۱.۴۹ ۵۲۴,۴۰۹ ۱.۲۳
سایر دارایی‌ها ۲۵۰,۳۵۲ ۲.۶۷ ۱,۳۱۶,۰۳۱ ۳.۱ ۹۴۸,۳۱۲ ۲.۱۹ ۵۳۵,۱۱۶ ۱.۲۵
صندوق سرمایه‌گذاری ۵,۳۱۳ ۰.۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد