صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۱,۰۳۵,۱۲۱ ۱۰۲.۴۹ ۱۱,۰۳۵,۱۲۱ ۲۵.۴۲ ۱۱,۰۴۸,۷۷۰ ۲۴.۵۱ ۱۰,۹۴۴,۸۸۶ ۲۴.۱۹
سایر سهام ۲۸,۸۸۰,۹۴۴ ۲۶۸.۲۳ ۲۸,۸۸۰,۹۴۴ ۶۶.۵۳ ۲۸,۹۱۲,۲۱۳ ۶۴.۱۴ ۲۸,۷۴۲,۲۹۸ ۶۳.۵۳
اوراق مشارکت ۷۲۸,۱۲۹ ۶.۷۶ ۱۹۲,۱۷۱ ۰.۴۴ ۵۶,۴۴۰ ۰.۱۳ ۵۶,۹۷۹ ۰.۱۳
اوراق سپرده ۳۹۹ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۳۳۶,۹۱۳ ۳.۱۳ ۶۵۷,۹۰۷ ۱.۵۲ ۱,۰۷۲,۸۱۹ ۲.۳۸ ۱,۰۰۷,۹۲۱ ۲.۲۳
سایر دارایی‌ها ۲۵۸,۲۲۵ ۲.۴۰ ۴۲۱,۴۸۸ ۰.۹۷ ۳۷۷,۲۵۶ ۰.۸۴ ۴۰۹,۶۸۹ ۰.۹۱
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
شمش و طلا ۳,۶۰۰,۲۶۲ ۳۳.۴۴ ۳,۶۰۰,۲۶۲ ۸.۲۹ ۳,۶۱۱,۷۷۹ ۸.۰۱ ۴,۰۷۹,۵۰۱ ۹.۰۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد