صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۱۲,۰۱۷ ۷۹.۶۹ ۳,۳۷۹,۶۵۹ ۷۷.۷۶ ۳,۲۹۲,۲۱۱ ۷۶.۰۱ ۳,۲۷۴,۱۵۹ ۷۶.۰۹
اوراق ۷۳,۴۳۴ ۱۴.۲ ۷۰۲,۱۵۳ ۱۶.۱۶ ۷۲۴,۶۵۶ ۱۶.۷۳ ۷۷۴,۴۶۱ ۱۸
وجه نقد ۱۵,۱۳۱ ۲.۹۳ ۱۷۱,۴۳۰ ۳.۹۴ ۲۳۱,۲۵۵ ۵.۳۴ ۲۰۱,۶۲۳ ۴.۶۹
سایر دارایی ها ۲۲,۷۵۲ ۴.۴ ۱۷۹,۳۱۰ ۴.۱۳ ۱۵۵,۸۱۴ ۳.۶ ۱۰۷,۲۳۸ ۲.۴۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۵۳,۱۹۴ ۲۹.۶۳ ۸۲۱,۶۱۵ ۱۸.۹ ۸۲۶,۵۳۷ ۱۹.۰۸ ۸۱۷,۷۶۸ ۱۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد