صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲,۹۹۱,۴۰۲ ۸۰.۴۹ ۲۲,۲۴۴,۲۲۰ ۸۶.۲۱ ۲۱,۹۱۲,۹۲۸ ۸۸.۵۴ ۲۱,۳۱۳,۰۰۳ ۸۹.۰۲
اوراق ۴۰۵,۶۸۷ ۱۰.۹۲ ۲,۵۵۴,۵۰۹ ۹.۹ ۲,۰۵۷,۲۷۹ ۸.۳۱ ۱,۸۶۰,۵۹۲ ۷.۷۷
وجه نقد ۲۵۲,۷۵۷ ۶.۸ ۵۷۶,۷۱۶ ۲.۲۴ ۳۰۳,۹۳۷ ۱.۲۳ ۳۳۸,۰۵۶ ۱.۴۱
سایر دارایی ها ۶۶,۱۱۴ ۱.۷۸ ۴۲۴,۵۷۱ ۱.۶۵ ۴۷۳,۶۲۲ ۱.۹۱ ۴۳۱,۱۸۷ ۱.۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۸۳۱,۲۶۰ ۲۲.۳۷ ۵,۷۸۸,۶۴۴ ۲۲.۴۳ ۵,۷۰۸,۸۰۵ ۲۳.۰۷ ۵,۷۴۵,۰۴۴ ۲۳.۹۹
صندوق سرمایه گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد