ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 267,866 73.9 1,213,009 81.64 1,524,979 84.89 1,637,175 83.04
اوراق 41,125 11.34 214,672 14.44 191,584 10.66 214,340 10.87
وجه نقد 7,253 2 34,855 2.34 51,226 2.85 87,799 4.45
سایر دارایی ها 14,186 3.91 46,107 3.1 55,482 3.08 66,616 3.37
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 117,697 32.47 462,460 31.12 530,445 29.53 541,437 27.46
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد