صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۶۲۹,۲۹۲ ۲۲.۶۳ ۶,۴۶۹,۱۸۵ ۲۴.۱۷ ۶,۹۵۷,۸۳۶ ۲۴.۹۹ ۶,۹۳۵,۷۲۹ ۲۴.۸
سایر سهام ۴,۳۶۵,۰۹۸ ۶۰.۶۲ ۱۶,۶۶۸,۲۲۸ ۶۲.۲۶ ۱۷,۴۲۸,۲۹۵ ۶۲.۶ ۱۷,۶۴۴,۰۹۱ ۶۳.۱
اوراق مشارکت ۶۶۱,۴۳۹ ۹.۱۹ ۲,۴۳۰,۴۹۵ ۹.۰۸ ۲,۳۸۳,۱۲۴ ۸.۵۶ ۲,۴۶۹,۱۲۳ ۸.۸۳
اوراق سپرده ۴۴۶ ۰.۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۳۲۰,۰۴۵ ۴.۴۴ ۴۷۰,۹۸۵ ۱.۷۶ ۵۲۴,۴۹۵ ۱.۸۸ ۵۳۳,۰۹۴ ۱.۹۱
سایر دارایی‌ها ۲۲۳,۱۲۵ ۳.۱ ۷۳۰,۴۰۷ ۲.۷۳ ۵۴۸,۱۸۷ ۱.۹۷ ۳۸۱,۰۴۳ ۱.۳۶
صندوق سرمایه‌گذاری ۷,۸۶۳ ۰.۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد