صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳,۹۲۸,۶۸۶ ۸۱.۶۲ ۲۷,۷۴۲,۹۳۴ ۸۳.۵۲ ۲۷,۸۶۰,۷۴۰ ۸۴.۳ ۲۸,۶۷۶,۳۷۷ ۸۴.۴۳
اوراق ۴۷۷,۲۳۴ ۹.۹۲ ۲,۴۱۰,۵۹۴ ۷.۲۶ ۲,۵۹۱,۷۳۲ ۷.۸۴ ۲,۳۲۲,۷۳۲ ۶.۸۴
وجه نقد ۲۸۳,۷۲۰ ۵.۸۹ ۱,۲۲۴,۸۱۴ ۳.۶۹ ۶۴۹,۶۵۶ ۱.۹۷ ۹۸۷,۴۹۴ ۲.۹۱
سایر دارایی‌ها ۱۲۳,۰۵۲ ۲.۵۶ ۱,۸۳۶,۹۹۰ ۵.۵۳ ۱,۹۴۵,۴۲۸ ۵.۸۹ ۱,۹۷۷,۴۰۵ ۵.۸۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱,۰۸۵,۱۴۰ ۲۲.۵۵ ۷,۳۳۸,۶۵۲ ۲۲.۰۹ ۷,۲۶۴,۷۳۹ ۲۱.۹۸ ۷,۵۸۹,۱۱۰ ۲۲.۳۴
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد