صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶۴۰,۹۶۴ ۷۸.۵ ۷,۱۲۰,۵۷۰ ۷۷.۰۴ ۸,۶۸۱,۰۰۱ ۷۸.۷۴ ۸,۸۶۳,۴۵۰ ۷۹.۱۹
اوراق ۱۲۹,۶۳۲ ۱۵.۸۸ ۱,۶۹۵,۴۹۱ ۱۸.۳۴ ۲,۰۱۸,۸۴۶ ۱۸.۳۱ ۱,۹۲۰,۴۷۷ ۱۷.۱۶
وجه نقد ۲۷,۲۹۶ ۳.۳۴ ۳۴۸,۶۹۱ ۳.۷۷ ۲۰۴,۱۹۳ ۱.۸۵ ۳۴۵,۰۹۰ ۳.۰۸
سایر دارایی ها ۱۸,۱۶۷ ۲.۲۳ ۷۷,۸۲۰ ۰.۸۴ ۱۲۱,۴۵۴ ۱.۱ ۶۳,۳۰۴ ۰.۵۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۰۶,۷۱۰ ۲۵.۳۲ ۱,۷۲۹,۳۵۵ ۱۸.۷۱ ۱,۹۸۷,۰۸۱ ۱۸.۰۲ ۲,۰۶۳,۴۱۹ ۱۸.۴۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد