صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۸۶۹,۲۴۴ ۷۷.۶۶ ۱۲,۲۳۰,۲۴۴ ۷۶.۳۱ ۱۷,۷۲۰,۱۲۷ ۷۴.۷۷ ۱۸,۵۷۷,۶۸۱ ۷۶
اوراق ۱۵۹,۱۳۶ ۱۴.۲۲ ۱,۹۸۲,۸۷۷ ۱۲.۳۷ ۱,۹۵۴,۰۱۶ ۸.۲۴ ۱,۹۳۶,۳۶۰ ۷.۹۲
وجه نقد ۷۰,۲۸۰ ۶.۲۸ ۱,۶۸۴,۷۲۱ ۱۰.۵۱ ۳,۸۱۵,۵۷۰ ۱۶.۱ ۳,۷۶۸,۶۰۷ ۱۵.۴۲
سایر دارایی ها ۲۰,۱۸۰ ۱.۸ ۱۲۸,۸۴۵ ۰.۸ ۲۰۹,۸۵۷ ۰.۸۹ ۱۶۱,۸۸۹ ۰.۶۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۶۱,۰۰۲ ۲۳.۳۲ ۲,۹۱۱,۹۶۱ ۱۸.۱۷ ۴,۴۲۶,۱۵۴ ۱۸.۶۸ ۴,۹۳۲,۷۳۶ ۲۰.۱۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد