صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱,۹۴۷,۲۶۶ ۷۹.۰۶ ۲۴,۲۶۰,۳۵۳ ۸۰.۷۵ ۲۱,۶۴۶,۲۱۵ ۸۰.۹۹ ۱۷,۶۵۴,۲۸۹ ۸۰.۳۱
اوراق ۲۷۹,۱۸۶ ۱۱.۳۳ ۳,۱۸۰,۷۸۴ ۱۰.۵۹ ۲,۹۶۷,۵۷۱ ۱۱.۱ ۲,۸۳۷,۰۷۸ ۱۲.۹۱
وجه نقد ۱۹۰,۰۷۰ ۷.۷۲ ۱,۹۳۱,۱۰۰ ۶.۴۳ ۱,۵۳۵,۳۶۵ ۵.۷۴ ۷۳۰,۲۴۵ ۳.۳۲
سایر دارایی ها ۴۶,۱۴۷ ۱.۸۷ ۶۷۳,۰۹۴ ۲.۲۴ ۵۷۷,۴۷۴ ۲.۱۶ ۷۶۲,۴۲۰ ۳.۴۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۵۸,۵۶۷ ۲۲.۶۸ ۶,۵۶۲,۱۵۰ ۲۱.۸۴ ۶,۰۸۹,۲۱۶ ۲۲.۷۸ ۵,۰۸۵,۷۰۵ ۲۳.۱۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد