صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۷۹۹,۳۷۷ ۲۲.۸۶ ۸,۴۵۲,۴۸۵ ۲۴.۶۴ ۹,۶۹۰,۳۲۳ ۲۵.۱۴ ۱۰,۳۷۶,۴۱۷ ۲۴.۵۳
سایر سهام ۴,۸۴۱,۲۶۴ ۶۱.۴۹ ۲۳,۸۲۸,۲۹۴ ۶۹.۴۵ ۲۷,۴۹۸,۸۰۶ ۷۱.۳۳ ۳۰,۰۳۹,۵۹۸ ۷۱
اوراق مشارکت ۶۸۳,۵۸۳ ۸.۶۸ ۱,۳۲۱,۸۲۰ ۳.۸۵ ۵۰۳,۹۱۰ ۱.۳۱ ۵۰۹,۹۲۴ ۱.۲۱
اوراق سپرده ۴۳۴ ۰.۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۳۲۱,۱۲۵ ۴.۰۸ ۳۸۸,۳۵۰ ۱.۱۳ ۶۱۰,۱۴۴ ۱.۵۸ ۱,۲۰۵,۷۰۲ ۲.۸۵
سایر دارایی‌ها ۲۲۵,۶۳۴ ۲.۸۷ ۳۱۷,۲۸۷ ۰.۹۲ ۲۴۵,۴۳۱ ۰.۶۴ ۱۷۵,۲۳۲ ۰.۴۱
صندوق سرمایه‌گذاری ۶,۶۵۸ ۰.۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد