صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۳۸۰,۳۸۵ ۲۲.۴۳ ۶,۵۸۱,۰۰۶ ۲۲.۰۱ ۷,۱۱۳,۸۲۶ ۲۲.۰۴ ۷,۳۹۴,۴۰۹ ۲۲.۰۴
سایر سهام ۳,۶۸۶,۷۸۱ ۵۹.۹ ۱۹,۱۳۷,۹۵۹ ۶۴.۰۱ ۲۱,۳۵۲,۲۸۱ ۶۶.۱۴ ۲۲,۲۳۹,۷۴۳ ۶۶.۳۱
اوراق مشارکت ۵۸۷,۵۹۹ ۹.۵۵ ۲,۸۷۴,۵۷۸ ۹.۶۱ ۲,۷۱۸,۷۳۴ ۸.۴۲ ۲,۷۳۷,۲۵۶ ۸.۱۶
اوراق سپرده ۴۶۸ ۰.۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۳۰۹,۵۴۱ ۵.۰۳ ۴۶۰,۴۲۲ ۱.۵۴ ۳۲۸,۳۰۹ ۱.۰۲ ۳۷۶,۰۰۰ ۱.۱۲
سایر دارایی‌ها ۱۸۸,۵۲۸ ۳.۰۶ ۷۹۲,۹۶۶ ۲.۶۵ ۶۴۷,۴۶۵ ۲.۰۱ ۷۹۵,۳۸۲ ۲.۳۷
صندوق سرمایه‌گذاری ۱۱,۶۱۷ ۰.۱۹ ۵۳,۴۸۹ ۰.۱۸ ۱۲۱,۹۱۰ ۰.۳۸ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد