اساسنامه


اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1394/02/23 AsasName اساس نامه

تغییرات اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/02/17 افزایش زمان ثبت صدور و ابطال تغییرات اساس نامه
1397/04/31 ماده جدید اساسنامه-الزام به رعایت قوانین تغییرات اساس نامه
1390/10/14 سقف سرمایه گذاری هر سرمایه گذار تغییرات اساس نامه