ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/27 241,639 73.16 % 66,823 20.23 % 15,498 4.69 % 6,342 1.92 % 96,518 29.22 %
2 1396/12/26 243,081 72.84 % 76,631 22.96 % 10,217 3.06 % 3,808 1.14 % 97,046 29.08 %
3 1396/12/25 243,432 72.13 % 76,745 22.74 % 13,486 4 % 3,806 1.13 % 96,848 28.7 %
4 1396/12/24 243,432 72.14 % 76,741 22.74 % 13,486 4 % 3,803 1.13 % 96,848 28.7 %
5 1396/12/23 243,432 72.2 % 76,737 22.76 % 13,186 3.91 % 3,801 1.13 % 96,848 28.73 %
6 1396/12/22 241,226 72.1 % 76,769 22.94 % 12,778 3.82 % 3,811 1.14 % 97,075 29.01 %
7 1396/12/21 240,717 72.29 % 76,923 23.1 % 7,986 2.4 % 7,369 2.21 % 96,813 29.07 %
8 1396/12/20 240,603 72.43 % 76,985 23.17 % 7,250 2.18 % 7,366 2.22 % 96,605 29.08 %
9 1396/12/19 245,571 73.52 % 77,197 23.11 % 7,075 2.12 % 4,183 1.25 % 97,441 29.17 %
10 1396/12/18 245,331 71.8 % 77,215 22.6 % 15,352 4.49 % 3,794 1.11 % 97,362 28.49 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi