صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۳,۵۳۰,۲۹۶ ۷۶.۰۱ % ۹۲۹,۳۵۳ ۲۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۹۸,۸۸۰ ۲.۱۳ % ۸۶,۲۰۲ ۳.۸۱ % ۸۴۲,۷۹۴ ۱۸.۱۵ %
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۳,۵۶۴,۱۰۱ ۸۰.۰۶ % ۶۷۲,۲۶۷ ۱۵.۱ % ۰ ۰ % ۱۲۹,۰۵۳ ۲.۹ % ۸۶,۱۵۶ ۳.۹۷ % ۸۴۷,۰۳۲ ۱۹.۰۳ %
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۳,۵۱۱,۹۲۹ ۸۰.۶۳ % ۶۳۶,۸۵۹ ۱۴.۶۲ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۹۵۲ ۲.۷۸ % ۸۶,۱۰۹ ۴.۰۶ % ۸۳۸,۴۰۳ ۱۹.۲۵ %
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۳,۵۰۵,۳۴۳ ۸۱.۰۷ % ۶۳۶,۵۲۸ ۱۴.۷۲ % ۰ ۰ % ۹۶,۱۳۱ ۲.۲۲ % ۸۶,۰۶۲ ۴.۰۹ % ۸۴۹,۴۳۲ ۱۹.۶۴ %
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۳,۴۳۵,۴۷۶ ۷۹.۹۱ % ۶۳۶,۲۱۸ ۱۴.۸ % ۰ ۰ % ۱۴۱,۵۱۲ ۳.۲۹ % ۸۶,۰۱۶ ۴.۱۱ % ۸۲۹,۴۱۵ ۱۹.۲۹ %
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۳,۴۳۵,۴۷۶ ۷۹.۹۱ % ۶۳۶,۲۱۳ ۱۴.۸ % ۰ ۰ % ۱۴۱,۵۱۲ ۳.۲۹ % ۸۵,۹۶۹ ۴.۱۱ % ۸۲۹,۴۱۵ ۱۹.۲۹ %
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۳,۴۳۵,۴۷۶ ۷۹.۹۷ % ۶۳۶,۲۰۹ ۱۴.۸۱ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۲۸۸ ۳.۲۲ % ۸۵,۹۲۲ ۴.۱۱ % ۸۲۹,۴۱۵ ۱۹.۳۱ %
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۳,۳۸۸,۲۴۷ ۷۹.۵۷ % ۶۳۵,۶۱۶ ۱۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۴۸,۵۵۸ ۳.۴۹ % ۸۵,۸۷۶ ۴.۱۴ % ۸۱۸,۸۰۱ ۱۹.۲۳ %
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۳,۳۸۸,۲۴۷ ۷۹.۵۷ % ۶۳۵,۶۱۲ ۱۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۴۸,۵۵۸ ۳.۴۹ % ۸۵,۸۳۰ ۴.۱۴ % ۸۱۸,۸۰۱ ۱۹.۲۳ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۳,۳۸۸,۲۴۷ ۷۹.۵۷ % ۶۳۵,۶۰۷ ۱۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۴۸,۵۵۸ ۳.۴۹ % ۸۵,۷۸۳ ۴.۱۴ % ۸۱۸,۸۰۱ ۱۹.۲۳ %