صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ ۱۰,۸۹۶,۲۳۶ ۲۳.۰۴ % ۳۳,۱۴۳,۱۷۹ ۷۰.۰۸ % ۲,۴۲۸,۵۵۱ ۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۴۵۶,۳۹۷ ۰.۹۶ % ۳۷۰,۷۱۴ ۰.۷۸ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ ۱۰,۸۹۶,۲۳۶ ۲۳.۰۴ % ۳۳,۱۴۳,۱۷۹ ۷۰.۰۸ % ۲,۴۲۸,۳۸۵ ۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۴۵۶,۱۸۷ ۰.۹۶ % ۳۷۰,۴۹۲ ۰.۷۸ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۱۰,۸۹۶,۲۳۶ ۲۳.۰۴ % ۳۳,۱۴۳,۱۷۹ ۷۰.۰۸ % ۲,۴۲۸,۲۱۹ ۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۴۵۵,۸۵۷ ۰.۹۶ % ۳۷۰,۲۷۰ ۰.۷۸ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۱۰,۹۷۶,۲۲۳ ۲۳.۰۳ % ۳۳,۴۶۰,۸۸۳ ۷۰.۱۹ % ۲,۴۱۱,۳۶۹ ۵.۰۶ % ۰ ۰ % ۴۲۳,۷۶۶ ۰.۸۹ % ۳۹۶,۲۴۶ ۰.۸۳ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۱۰,۹۹۲,۰۷۲ ۲۳.۱۳ % ۳۳,۲۱۶,۲۰۲ ۶۹.۸۸ % ۲,۴۲۳,۶۰۴ ۵.۱ % ۰ ۰ % ۵۰۳,۲۱۱ ۱.۰۶ % ۳۹۶,۰۰۷ ۰.۸۳ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۱۰,۹۸۳,۶۴۴ ۲۳.۲۱ % ۳۲,۹۹۳,۰۷۳ ۶۹.۷۲ % ۲,۴۲۰,۸۶۲ ۵.۱۲ % ۰ ۰ % ۴۹۰,۷۲۶ ۱.۰۴ % ۴۳۲,۵۱۷ ۰.۹۱ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۱۱,۲۸۰,۵۸۷ ۲۳.۲ % ۳۴,۰۶۰,۹۱۸ ۷۰.۰۴ % ۲,۴۱۹,۸۰۵ ۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۴۸۳,۱۳۹ ۰.۹۹ % ۳۸۶,۱۱۸ ۰.۷۹ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ ۱۱,۴۸۶,۳۱۵ ۲۳.۲۴ % ۳۴,۷۳۶,۹۹۰ ۷۰.۲۷ % ۲,۴۱۵,۹۰۸ ۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۴۰۸,۷۹۷ ۰.۸۳ % ۳۸۵,۸۸۴ ۰.۷۸ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۱۱,۴۸۶,۳۱۵ ۲۳.۲۴ % ۳۴,۷۳۶,۹۹۰ ۷۰.۲۷ % ۲,۴۱۵,۷۴۳ ۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۴۰۸,۶۸۳ ۰.۸۳ % ۳۸۵,۶۵۰ ۰.۷۸ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۱۱,۴۸۶,۳۱۵ ۲۳.۲۴ % ۳۴,۷۳۶,۹۹۰ ۷۰.۲۷ % ۲,۴۱۹,۲۰۲ ۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۴۰۳,۵۳۳ ۰.۸۲ % ۳۸۵,۴۱۶ ۰.۷۸ % ۰ ۰ %