ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/31 1,637,175 83.05 % 214,340 10.87 % 0 0 % 87,799 4.45 % 32,012 3.38 % 541,437 27.47 %
2 1398/02/30 1,622,219 83.92 % 189,800 9.82 % 0 0 % 93,322 4.83 % 27,657 2.96 % 527,400 27.28 %
3 1398/02/29 1,632,975 86.27 % 189,738 10.02 % 0 0 % 42,502 2.25 % 27,648 3.02 % 534,415 28.23 %
4 1398/02/28 1,628,561 85.46 % 189,653 9.95 % 0 0 % 59,772 3.14 % 27,639 3 % 535,804 28.12 %
5 1398/02/27 1,605,220 83.77 % 189,530 9.89 % 0 0 % 94,077 4.91 % 27,488 2.98 % 538,661 28.11 %
6 1398/02/26 1,605,220 83.77 % 189,528 9.89 % 0 0 % 94,077 4.91 % 27,479 2.97 % 538,661 28.11 %
7 1398/02/25 1,608,191 83.92 % 189,526 9.89 % 0 0 % 89,130 4.65 % 29,417 3.17 % 538,661 28.11 %
8 1398/02/24 1,601,963 83.5 % 189,281 9.87 % 0 0 % 97,934 5.1 % 29,406 3.16 % 542,539 28.28 %
9 1398/02/23 1,534,829 83.41 % 180,287 9.8 % 0 0 % 95,658 5.2 % 29,396 3.3 % 535,195 29.08 %
10 1398/02/22 1,495,075 85.67 % 180,286 10.33 % 0 0 % 40,357 2.31 % 29,385 3.48 % 520,780 29.84 %