صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۲۴,۸۸۸,۰۴۴ ۸۲.۰۶ % ۳,۰۵۲,۳۵۸ ۱۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۱,۸۵۰,۹۷۷ ۶.۱ % ۵۳۷,۶۷۲ ۱.۷۷ % ۷,۳۵۳,۹۱۱ ۲۴.۲۵ %
۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۲۴,۶۷۲,۵۸۱ ۸۲.۰۱ % ۳,۰۵۴,۱۵۵ ۱۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۱,۸۴۰,۲۷۲ ۶.۱۲ % ۵۱۶,۰۸۳ ۱.۷۲ % ۷,۳۱۷,۱۳۰ ۲۴.۳۲ %
۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۲۴,۶۷۲,۵۸۱ ۸۲.۰۲ % ۳,۰۵۳,۳۲۳ ۱۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۱,۸۴۰,۲۷۲ ۶.۱۲ % ۵۱۵,۷۸۳ ۱.۷۱ % ۷,۳۱۷,۱۳۰ ۲۴.۳۲ %
۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۲۴,۶۷۲,۵۸۱ ۸۲.۰۶ % ۳,۰۵۲,۴۹۲ ۱۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۵,۵۱۳ ۶.۰۱ % ۵۳۴,۷۵۹ ۱.۷۸ % ۷,۳۱۷,۱۳۰ ۲۴.۳۴ %
۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۲۳,۸۹۰,۳۴۱ ۸۱.۸ % ۳,۱۰۴,۲۵۷ ۱۰.۶۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۴۵,۷۹۷ ۵.۶۳ % ۵۶۶,۳۶۸ ۱.۹۴ % ۷,۰۲۳,۴۹۸ ۲۴.۰۵ %
۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۲۲,۷۶۳,۲۰۳ ۸۱.۵۹ % ۳,۱۲۱,۷۹۷ ۱۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۱,۴۳۱,۱۶۵ ۵.۱۳ % ۵۸۴,۴۱۴ ۲.۰۹ % ۶,۷۰۰,۵۹۳ ۲۴.۰۲ %
۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۲۲,۰۴۶,۹۰۶ ۸۱.۳۲ % ۳,۱۱۳,۱۲۵ ۱۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۱,۳۱۴,۰۹۱ ۴.۸۵ % ۶۳۸,۷۵۵ ۲.۳۶ % ۶,۴۳۱,۰۳۴ ۲۳.۷۲ %
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۲۲,۴۴۲,۸۹۵ ۸۱.۳۳ % ۳,۱۱۰,۰۲۵ ۱۱.۲۷ % ۰ ۰ % ۱,۱۹۶,۰۴۲ ۴.۳۳ % ۸۴۶,۰۵۰ ۳.۰۷ % ۶,۴۲۲,۶۳۵ ۲۳.۲۷ %
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۲۱,۸۲۹,۸۳۹ ۷۸.۸۲ % ۳,۱۰۹,۱۴۹ ۱۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۱,۹۶۰,۹۶۰ ۷.۰۸ % ۷۹۵,۳۶۹ ۲.۸۷ % ۶,۱۲۱,۸۳۵ ۲۲.۱ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۲۱,۸۲۹,۸۳۹ ۷۸.۸۲ % ۳,۱۰۸,۲۸۴ ۱۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۱,۹۶۰,۹۶۰ ۷.۰۸ % ۷۹۵,۰۶۲ ۲.۸۷ % ۶,۱۲۱,۸۳۵ ۲۲.۱۱ %