صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۲,۱۸۵,۸۴۱ ۶۹.۷۲ % ۵۷۰,۰۶۱ ۱۸.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۹۵,۲۶۴ ۶.۲۳ % ۱۸۳,۸۵۳ ۴.۵۳ % ۶۵۷,۰۹۷ ۲۰.۹۶ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۲,۲۴۴,۲۳۹ ۷۱.۰۵ % ۵۵۲,۸۰۷ ۱۷.۵ % ۰ ۰ % ۱۹۹,۱۲۳ ۶.۳ % ۱۶۲,۴۸۱ ۴.۱ % ۶۷۱,۱۵۴ ۲۱.۲۵ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۲,۲۴۳,۰۵۳ ۷۴.۷۹ % ۵۱۲,۰۷۰ ۱۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۱۳,۲۸۰ ۳.۷۸ % ۱۳۰,۷۴۳ ۴.۲۵ % ۶۷۱,۳۶۷ ۲۲.۳۹ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۲,۲۳۶,۱۸۳ ۷۴.۲۹ % ۴۹۲,۹۹۱ ۱۶.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۳۲,۸۰۳ ۴.۴۱ % ۱۴۸,۰۲۱ ۴.۲۴ % ۶۸۴,۳۱۷ ۲۲.۷۳ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۲,۲۴۲,۸۸۴ ۷۵.۳۴ % ۴۶۶,۰۲۷ ۱۵.۶۵ % ۰ ۰ % ۱۳۹,۵۰۴ ۴.۶۹ % ۱۲۸,۴۸۷ ۳.۵۹ % ۶۸۲,۷۵۲ ۲۲.۹۳ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۲,۲۴۲,۸۸۴ ۷۵.۳۶ % ۴۶۶,۰۲۵ ۱۵.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۳۹,۰۰۴ ۴.۶۷ % ۱۲۸,۴۳۵ ۳.۵۹ % ۶۸۲,۷۵۲ ۲۲.۹۴ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۲,۲۴۲,۸۸۴ ۷۵.۴۷ % ۴۶۶,۰۲۳ ۱۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۳۴,۴۸۰ ۴.۵۳ % ۱۲۸,۳۸۴ ۳.۶ % ۶۸۲,۷۵۲ ۲۲.۹۷ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۲,۲۳۴,۶۶۷ ۷۵.۱۳ % ۴۴۳,۰۸۲ ۱۴.۹ % ۰ ۰ % ۱۶۰,۷۰۷ ۵.۴ % ۱۳۶,۰۱۵ ۳.۵۹ % ۶۸۰,۷۲۸ ۲۲.۸۹ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۲,۲۲۵,۷۸۳ ۷۵.۱۵ % ۴۴۲,۷۷۴ ۱۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۱۶۰,۱۰۱ ۵.۴۱ % ۱۳۲,۹۹۹ ۳.۶۱ % ۶۷۹,۲۱۸ ۲۲.۹۳ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۲,۱۷۰,۸۱۴ ۷۵.۵ % ۴۴۲,۵۳۵ ۱۵.۳۹ % ۰ ۰ % ۱۵۷,۴۹۴ ۵.۴۸ % ۱۰۴,۳۳۶ ۳.۶۳ % ۶۷۰,۷۹۷ ۲۳.۳۳ %