صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۷,۳۹۴,۴۰۹ ۲۲.۰۴ % ۲۲,۲۳۹,۷۴۳ ۶۶.۳۱ % ۲,۷۳۷,۲۵۶ ۸.۱۶ % ۰ ۰ % ۳۷۶,۰۰۰ ۱.۱۲ % ۷۹۵,۳۸۲ ۲.۳۷ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۷,۳۹۴,۴۰۹ ۲۲.۰۵ % ۲۲,۲۳۹,۷۴۳ ۶۶.۳ % ۲,۷۳۶,۴۱۸ ۸.۱۶ % ۰ ۰ % ۳۷۵,۲۶۷ ۱.۱۲ % ۷۹۵,۱۴۳ ۲.۳۷ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۷,۳۹۴,۴۰۹ ۲۲.۰۴ % ۲۲,۳۴۱,۵۷۰ ۶۶.۶ % ۲,۷۳۵,۵۳۲ ۸.۱۵ % ۰ ۰ % ۳۶۸,۱۱۶ ۱.۱ % ۷۰۶,۴۲۴ ۲.۱۱ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۷,۴۷۰,۸۸۴ ۲۲.۱۳ % ۲۲,۵۱۱,۰۲۲ ۶۶.۶۹ % ۲,۷۳۴,۰۳۰ ۸.۱ % ۰ ۰ % ۳۵۴,۹۴۰ ۱.۰۵ % ۶۸۶,۷۳۹ ۲.۰۳ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۷,۳۲۴,۰۲۷ ۲۱.۹۸ % ۲۲,۲۴۷,۰۵۷ ۶۶.۷۵ % ۲,۷۳۱,۹۱۵ ۸.۲ % ۰ ۰ % ۳۵۱,۰۸۲ ۱.۰۵ % ۶۷۴,۱۷۰ ۲.۰۲ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۷,۲۴۹,۹۱۶ ۲۱.۹۲ % ۲۲,۰۹۴,۰۷۶ ۶۶.۷۹ % ۲,۷۳۰,۹۷۶ ۸.۲۶ % ۰ ۰ % ۳۲۸,۷۷۶ ۰.۹۹ % ۶۷۳,۹۸۶ ۲.۰۴ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۷,۲۸۲,۵۰۳ ۲۱.۹۸ % ۲۲,۲۱۵,۲۸۲ ۶۷.۰۵ % ۲,۷۲۱,۰۰۸ ۸.۲۱ % ۰ ۰ % ۳۲۲,۵۲۶ ۰.۹۷ % ۵۹۱,۷۹۲ ۱.۷۹ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۷,۲۲۵,۵۲۰ ۲۲.۰۱ % ۲۱,۹۲۹,۹۷۶ ۶۶.۷۹ % ۲,۷۲۷,۲۳۵ ۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۳۵۷,۴۷۹ ۱.۰۹ % ۵۹۱,۶۷۴ ۱.۸ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۷,۲۲۵,۵۲۰ ۲۲.۰۱ % ۲۱,۹۲۹,۹۷۶ ۶۶.۸ % ۲,۷۲۶,۳۵۴ ۸.۳ % ۰ ۰ % ۳۵۴,۹۱۹ ۱.۰۸ % ۵۹۱,۵۵۷ ۱.۸ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۷,۲۲۵,۵۲۰ ۲۲.۰۱ % ۲۱,۹۲۹,۹۷۶ ۶۶.۸۱ % ۲,۷۲۵,۴۷۳ ۸.۳ % ۰ ۰ % ۳۵۱,۶۹۹ ۱.۰۷ % ۵۹۱,۴۳۹ ۱.۸ % ۰ ۰ %