صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۱۷,۲۶۸,۱۴۰ ۵۸.۱۸ % ۲,۲۶۲,۶۳۳ ۷.۶۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۱۵,۰۷۲ ۵.۴۴ % ۱,۶۶۱,۷۶۰ ۵.۶ % ۶,۸۶۹,۴۶۹ ۲۳.۱۵ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۱۷,۳۱۲,۵۰۵ ۵۹.۰۳ % ۱,۷۹۰,۴۶۸ ۶.۱ % ۰ ۰ % ۱,۵۹۱,۳۴۶ ۵.۴۳ % ۱,۶۶۴,۳۳۱ ۵.۶۷ % ۶,۹۷۱,۱۵۲ ۲۳.۷۷ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۱۷,۱۵۷,۲۷۸ ۵۹.۱ % ۱,۷۸۹,۱۱۱ ۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۲,۰۱۰ ۴.۶۲ % ۱,۸۷۸,۴۷۰ ۶.۴۷ % ۶,۸۶۶,۵۰۰ ۲۳.۶۵ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱۷,۱۵۷,۲۷۸ ۵۹.۱۲ % ۱,۷۸۸,۶۴۶ ۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۰,۸۱۲ ۴.۵۹ % ۱,۸۷۷,۶۹۱ ۶.۴۷ % ۶,۸۶۶,۵۰۰ ۲۳.۶۶ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۱۷,۱۵۷,۲۷۸ ۵۹.۱۳ % ۱,۷۸۸,۱۸۱ ۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۹,۱۵۱ ۴.۵۸ % ۱,۸۷۶,۹۱۳ ۶.۴۷ % ۶,۸۶۶,۵۰۰ ۲۳.۶۶ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۱۷,۱۵۷,۲۷۸ ۵۹.۱۳ % ۱,۷۸۷,۷۱۶ ۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۸,۵۳۴ ۴.۵۸ % ۱,۸۷۶,۱۳۵ ۶.۴۷ % ۶,۸۶۶,۵۰۰ ۲۳.۶۶ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۱۷,۲۸۰,۵۲۶ ۵۹.۵۳ % ۱,۷۸۷,۲۵۲ ۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۶,۶۷۵ ۴.۵۷ % ۱,۷۶۹,۱۲۱ ۶.۰۹ % ۶,۸۶۶,۵۰۰ ۲۳.۶۵ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۱۷,۲۸۰,۵۲۶ ۵۹.۵۳ % ۱,۷۸۶,۷۸۹ ۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۶,۴۱۸ ۴.۵۷ % ۱,۷۶۸,۴۰۱ ۶.۰۹ % ۶,۸۶۶,۵۰۰ ۲۳.۶۵ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۷,۳۹۷,۶۷۴ ۵۹.۸۷ % ۲,۰۱۲,۹۳۶ ۶.۹۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۳,۶۴۰ ۴.۶۲ % ۱,۴۳۹,۲۴۸ ۴.۹۵ % ۶,۸۶۶,۵۰۰ ۲۳.۶۳ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱۷,۲۵۹,۷۲۳ ۵۸.۵۸ % ۱,۹۹۹,۶۲۳ ۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۱,۹۶۲,۶۰۸ ۶.۶۶ % ۱,۴۰۸,۸۹۶ ۴.۷۸ % ۶,۸۳۲,۹۶۳ ۲۳.۱۹ % ۰ ۰ %