صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۱۵,۵۶۷,۹۵۸ ۶۵.۰۳ % ۱,۸۶۰,۵۹۲ ۷.۷۷ % ۰ ۰ % ۳۳۸,۰۵۶ ۱.۴۱ % ۴۳۱,۱۸۷ ۱.۸ % ۵,۷۴۵,۰۴۴ ۲۳.۹۹ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۱۵,۴۰۲,۵۹۰ ۶۵.۳۶ % ۱,۸۶۲,۴۲۸ ۷.۹ % ۰ ۰ % ۲۸۹,۲۲۳ ۱.۲۳ % ۴۶۱,۵۹۹ ۱.۹۶ % ۵,۵۴۹,۴۱۶ ۲۳.۵۵ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۱۵,۲۸۸,۹۵۹ ۶۵.۳۳ % ۱,۸۶۲,۱۶۷ ۷.۹۶ % ۰ ۰ % ۳۱۰,۳۱۶ ۱.۳۳ % ۴۶۶,۳۶۰ ۱.۹۸ % ۵,۴۷۷,۷۶۶ ۲۳.۴ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۱۵,۶۸۲,۴۰۶ ۶۵.۶۹ % ۱,۸۶۰,۷۸۴ ۷.۷۹ % ۰ ۰ % ۳۱۶,۹۷۲ ۱.۳۳ % ۴۳۲,۷۶۴ ۱.۸ % ۵,۵۸۱,۵۰۸ ۲۳.۳۸ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۱۵,۷۶۸,۱۵۸ ۶۵.۶۸ % ۱,۸۵۸,۰۳۱ ۷.۷۴ % ۰ ۰ % ۳۳۳,۱۲۱ ۱.۳۹ % ۴۳۳,۷۰۳ ۱.۸ % ۵,۶۱۵,۰۷۲ ۲۳.۳۹ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۱۵,۷۶۸,۱۵۸ ۶۵.۶۸ % ۱,۸۵۷,۷۶۱ ۷.۷۴ % ۰ ۰ % ۳۳۳,۱۱۵ ۱.۳۹ % ۴۳۳,۶۷۰ ۱.۸ % ۵,۶۱۵,۰۷۲ ۲۳.۳۹ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۱۵,۷۶۸,۱۵۸ ۶۵.۶۸ % ۱,۸۵۷,۴۹۲ ۷.۷۴ % ۰ ۰ % ۳۳۲,۶۳۳ ۱.۳۹ % ۴۳۳,۶۳۶ ۱.۸ % ۵,۶۱۵,۰۷۲ ۲۳.۳۹ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۱۵,۷۴۱,۰۷۶ ۶۵.۷۳ % ۱,۸۵۷,۲۹۷ ۷.۷۶ % ۰ ۰ % ۲۵۴,۸۰۵ ۱.۰۶ % ۵۷۳,۰۶۵ ۲.۳۸ % ۵,۵۲۲,۴۴۰ ۲۳.۰۶ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۱۵,۷۴۱,۰۷۶ ۶۵.۷۳ % ۱,۸۵۷,۰۲۸ ۷.۷۵ % ۰ ۰ % ۲۵۴,۷۲۳ ۱.۰۶ % ۵۷۳,۰۳۱ ۲.۳۸ % ۵,۵۲۲,۴۴۰ ۲۳.۰۶ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۱۵,۸۷۳,۸۴۹ ۶۵.۶۱ % ۱,۹۸۴,۴۶۰ ۸.۲ % ۰ ۰ % ۲۶۱,۷۰۵ ۱.۰۸ % ۴۴۱,۷۲۱ ۱.۸۲ % ۵,۶۳۰,۹۱۱ ۲۳.۲۸ % ۰ ۰ %