ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/09/19 873,247 82.4 % 134,652 12.71 % 0 0 % 19,383 1.83 % 32,539 5.28 % 0 0 %
2 1397/09/18 874,344 82.22 % 134,573 12.65 % 0 0 % 21,783 2.05 % 32,750 5.28 % 0 0 %
3 1397/09/17 888,950 82.89 % 134,538 12.55 % 0 0 % 26,550 2.48 % 22,344 4.26 % 0 0 %
4 1397/09/16 890,001 83.37 % 134,455 12.6 % 0 0 % 14,070 1.32 % 28,954 4.9 % 0 0 %
5 1397/09/15 890,001 83.38 % 134,452 12.6 % 0 0 % 14,070 1.32 % 28,938 4.9 % 0 0 %
6 1397/09/14 890,001 83.38 % 134,449 12.6 % 0 0 % 13,990 1.31 % 28,923 4.9 % 0 0 %
7 1397/09/13 880,314 82.75 % 134,418 12.64 % 0 0 % 14,785 1.39 % 34,280 5.42 % 0 0 %
8 1397/09/12 895,913 84.51 % 134,326 12.67 % 0 0 % 7,006 0.66 % 22,871 4.36 % 0 0 %
9 1397/09/11 868,049 82.41 % 134,254 12.75 % 0 0 % 2,578 0.24 % 48,492 6.82 % 0 0 %
10 1397/09/10 855,031 81.72 % 158,383 15.14 % 0 0 % 6,429 0.61 % 26,414 4.3 % 0 0 %