صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۷,۳۱۲,۵۱۲ ۷۵.۹۴ % ۱,۷۷۲,۸۳۱ ۱۸.۴۱ % ۰ ۰ % ۴۹۹,۵۱۷ ۵.۱۹ % ۴۵,۰۳۵ ۰.۴۷ % ۱,۷۸۷,۳۳۲ ۱۸.۵۶ %
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۷,۰۳۴,۶۸۰ ۷۴.۹۶ % ۱,۷۶۸,۸۰۴ ۱۸.۸۵ % ۰ ۰ % ۵۳۵,۸۰۱ ۵.۷۱ % ۴۵,۰۳۱ ۰.۴۸ % ۱,۷۲۸,۳۷۹ ۱۸.۴۲ %
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۶,۹۰۹,۳۳۳ ۷۴.۲۳ % ۱,۷۶۸,۲۶۱ ۱۹ % ۰ ۰ % ۵۸۵,۷۱۶ ۶.۲۹ % ۴۵,۰۲۸ ۰.۴۸ % ۱,۶۸۴,۱۴۲ ۱۸.۰۹ %
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۶,۹۰۹,۳۳۳ ۷۴.۲۳ % ۱,۷۶۷,۸۸۲ ۱۸.۹۹ % ۰ ۰ % ۵۸۵,۲۱۶ ۶.۲۹ % ۴۵,۰۲۵ ۰.۴۸ % ۱,۶۸۴,۱۴۲ ۱۸.۰۹ %
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۶,۹۰۹,۳۳۳ ۷۴.۳۲ % ۱,۷۶۷,۵۰۴ ۱۹.۰۱ % ۰ ۰ % ۵۷۴,۶۹۴ ۶.۱۸ % ۴۵,۰۲۱ ۰.۴۸ % ۱,۶۸۴,۱۴۲ ۱۸.۱۲ %
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۶,۶۵۰,۶۶۲ ۷۳.۴۳ % ۱,۷۷۲,۶۳۴ ۱۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۵۸۹,۰۸۲ ۶.۵ % ۴۴,۹۶۸ ۰.۵ % ۱,۶۲۱,۲۳۴ ۱۷.۹ %
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۶,۶۵۰,۶۶۲ ۷۳.۴۴ % ۱,۷۷۲,۲۵۰ ۱۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۵۸۸,۵۰۳ ۶.۵ % ۴۴,۹۶۳ ۰.۵ % ۱,۶۲۱,۲۳۴ ۱۷.۹ %
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۶,۷۰۷,۴۹۷ ۷۳.۹۶ % ۱,۷۷۲,۱۳۸ ۱۹.۵۴ % ۰ ۰ % ۵۴۳,۹۴۴ ۶ % ۴۴,۹۵۹ ۰.۵ % ۱,۶۴۳,۶۰۴ ۱۸.۱۲ %
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۶,۶۳۴,۷۹۶ ۷۴.۰۱ % ۱,۷۷۲,۸۷۱ ۱۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۵۱۲,۳۲۷ ۵.۷۱ % ۴۴,۹۵۴ ۰.۵ % ۱,۶۵۲,۸۱۶ ۱۸.۴۴ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۶,۵۲۹,۴۲۱ ۷۳.۳۴ % ۱,۷۶۹,۹۰۲ ۱۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۵۵۶,۵۱۰ ۶.۲۵ % ۴۷,۰۲۹ ۰.۵۳ % ۱,۶۲۶,۰۲۹ ۱۸.۲۶ %