ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/03/29 295,296 67.26 % 91,722 20.89 % 38,010 8.66 % 14,002 3.19 % 119,388 27.19 %
2 1397/03/28 283,906 71.74 % 60,459 15.28 % 37,378 9.45 % 13,986 3.53 % 118,014 29.82 %
3 1397/03/27 273,189 72.16 % 60,269 15.92 % 21,553 5.69 % 23,554 6.22 % 114,840 30.34 %
4 1397/03/26 262,186 72.3 % 84,817 23.39 % 1,654 0.46 % 13,972 3.85 % 110,147 30.37 %
5 1397/03/25 262,186 72.3 % 84,812 23.39 % 1,654 0.46 % 13,966 3.85 % 110,147 30.38 %
6 1397/03/24 262,186 72.31 % 84,807 23.39 % 1,654 0.46 % 13,959 3.85 % 110,147 30.38 %
7 1397/03/23 262,186 72.31 % 84,802 23.39 % 1,654 0.46 % 13,953 3.85 % 110,147 30.38 %
8 1397/03/22 241,647 70.59 % 85,161 24.88 % 3,865 1.13 % 11,643 3.4 % 107,108 31.29 %
9 1397/03/21 237,720 70.15 % 85,079 25.11 % 4,418 1.3 % 11,637 3.43 % 106,001 31.28 %
10 1397/03/20 236,859 69.98 % 85,027 25.12 % 5,084 1.5 % 11,495 3.4 % 106,223 31.38 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق