صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۶,۱۷۱,۴۲۸ ۲۳.۴۶ % ۱۶,۲۳۹,۷۷۱ ۶۱.۷۳ % ۲,۶۱۴,۵۲۳ ۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۴۶۵,۶۲۹ ۱.۷۷ % ۸۱۵,۰۲۵ ۳.۱ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۶,۱۸۶,۰۳۶ ۲۳.۳۶ % ۱۶,۳۲۲,۴۶۴ ۶۱.۶۴ % ۲,۶۱۶,۷۲۰ ۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۵۴۴,۵۳۷ ۲.۰۶ % ۸۱۰,۴۹۵ ۳.۰۶ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۶,۲۷۹,۷۴۲ ۲۳.۵۹ % ۱۶,۴۳۹,۱۳۹ ۶۱.۷۵ % ۲,۵۱۸,۱۴۹ ۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۵۱۶,۱۴۱ ۱.۹۴ % ۸۶۹,۶۵۲ ۳.۲۷ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۶,۲۷۹,۷۴۲ ۲۳.۵۹ % ۱۶,۴۳۹,۱۳۹ ۶۱.۷۵ % ۲,۵۱۷,۳۳۷ ۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۵۱۶,۰۷۸ ۱.۹۴ % ۸۶۹,۲۱۶ ۳.۲۷ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۶,۲۷۹,۷۴۲ ۲۳.۵۹ % ۱۶,۴۳۹,۱۳۹ ۶۱.۷۶ % ۲,۵۱۶,۵۲۶ ۹.۴۵ % ۰ ۰ % ۵۱۵,۲۳۰ ۱.۹۴ % ۸۶۸,۷۸۰ ۳.۲۶ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۶,۲۲۶,۴۶۱ ۲۳.۴۶ % ۱۶,۳۳۳,۴۷۳ ۶۱.۵۴ % ۲,۵۱۴,۴۱۲ ۹.۴۷ % ۰ ۰ % ۶۰۰,۵۵۱ ۲.۲۶ % ۸۶۶,۷۳۳ ۳.۲۷ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۶,۲۲۶,۴۶۱ ۲۳.۴۶ % ۱۶,۳۳۳,۴۷۳ ۶۱.۵۴ % ۲,۵۱۳,۶۰۳ ۹.۴۷ % ۰ ۰ % ۶۰۰,۳۴۸ ۲.۲۶ % ۸۶۶,۲۹۹ ۳.۲۶ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۶,۱۸۷,۳۳۹ ۲۳.۳۵ % ۱۶,۳۳۷,۶۱۴ ۶۱.۶۶ % ۲,۵۰۷,۸۸۶ ۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۶۳۵,۷۹۰ ۲.۴ % ۸۲۹,۵۹۲ ۳.۱۳ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۶,۱۸۷,۳۳۹ ۲۳.۳۵ % ۱۶,۳۳۷,۶۱۴ ۶۱.۶۶ % ۲,۵۰۷,۰۷۸ ۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۶۳۵,۶۱۷ ۲.۴ % ۸۲۹,۱۵۸ ۳.۱۳ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ۶,۳۱۵,۸۶۴ ۲۳.۴۶ % ۱۶,۶۱۰,۷۷۲ ۶۱.۷۱ % ۲,۵۰۵,۶۸۲ ۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۶۸۰,۰۸۶ ۲.۵۳ % ۸۰۷,۰۱۹ ۳ % ۰ ۰ %