صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۸,۸۶۳,۴۵۰ ۷۹.۱۹ % ۱,۹۲۰,۴۷۷ ۱۷.۱۶ % ۰ ۰ % ۳۴۵,۰۹۰ ۳.۰۸ % ۶۳,۳۰۴ ۰.۵۷ % ۲,۰۶۳,۴۱۹ ۱۸.۴۴ %
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۸,۶۱۰,۶۳۷ ۷۹.۰۸ % ۱,۹۱۶,۰۴۳ ۱۷.۶ % ۰ ۰ % ۲۹۹,۱۶۰ ۲.۷۵ % ۶۳,۲۹۴ ۰.۵۸ % ۱,۹۹۰,۷۰۴ ۱۸.۲۸ %
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۸,۴۴۳,۷۵۴ ۷۷.۸۲ % ۱,۹۱۰,۳۲۱ ۱۷.۶۱ % ۰ ۰ % ۴۲۳,۱۷۴ ۳.۹ % ۷۳,۰۶۲ ۰.۶۷ % ۱,۹۴۲,۷۱۲ ۱۷.۹ %
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۸,۴۴۳,۷۵۴ ۷۷.۸۲ % ۱,۹۰۹,۹۶۷ ۱۷.۶ % ۰ ۰ % ۴۲۳,۱۷۴ ۳.۹ % ۷۳,۰۵۳ ۰.۶۷ % ۱,۹۴۲,۷۱۲ ۱۷.۹۱ %
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۸,۴۴۳,۷۵۴ ۷۷.۸۶ % ۱,۹۰۹,۶۱۳ ۱۷.۶۱ % ۰ ۰ % ۴۱۸,۵۵۲ ۳.۸۶ % ۷۳,۰۴۳ ۰.۶۷ % ۱,۹۴۲,۷۱۲ ۱۷.۹۱ %
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۸,۲۸۹,۸۰۸ ۷۷.۵۳ % ۱,۹۰۷,۵۳۱ ۱۷.۸۴ % ۰ ۰ % ۴۰۵,۲۸۰ ۳.۷۹ % ۹۰,۱۸۱ ۰.۸۴ % ۱,۸۹۵,۶۹۱ ۱۷.۷۳ %
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۸,۲۵۳,۰۳۵ ۷۷.۶۸ % ۱,۹۰۴,۹۳۹ ۱۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۲۶۹,۱۱۷ ۲.۵۳ % ۱۹۷,۱۷۰ ۱.۸۶ % ۱,۹۱۸,۷۰۰ ۱۸.۰۶ %
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۸,۲۵۳,۰۳۵ ۷۷.۶۸ % ۱,۹۰۴,۵۸۶ ۱۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۲۶۹,۱۱۷ ۲.۵۳ % ۱۹۷,۱۶۰ ۱.۸۶ % ۱,۹۱۸,۷۰۰ ۱۸.۰۶ %
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۸,۲۵۳,۰۳۵ ۷۷.۶۹ % ۱,۹۰۴,۲۳۴ ۱۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۲۶۹,۱۱۷ ۲.۵۳ % ۱۹۷,۱۵۰ ۱.۸۶ % ۱,۹۱۸,۷۰۰ ۱۸.۰۶ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۸,۲۵۳,۰۳۵ ۷۷.۶۹ % ۱,۹۰۳,۸۸۲ ۱۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۲۶۹,۱۱۷ ۲.۵۳ % ۱۹۷,۱۴۰ ۱.۸۶ % ۱,۹۱۸,۷۰۰ ۱۸.۰۶ %