صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۲۱,۱۶۱,۳۵۳ ۸۳.۴۷ % ۲,۸۲۴,۴۶۱ ۱۱.۱۴ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۱,۴۵۶ ۳.۹۹ % ۳۵۵,۵۳۳ ۱.۴ % ۵,۴۲۸,۵۸۳ ۲۱.۴۱ % ۰ ۰ %
۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۲۱,۲۲۹,۹۴۴ ۸۲.۸۶ % ۲,۸۲۲,۶۵۷ ۱۱.۰۲ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۴,۱۷۴ ۴.۷۴ % ۳۵۵,۴۵۰ ۱.۳۹ % ۵,۴۴۱,۴۰۶ ۲۱.۲۴ % ۰ ۰ %
۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۲۱,۴۱۹,۹۶۲ ۸۲.۶۸ % ۲,۸۲۰,۵۹۳ ۱۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۱,۳۱۱,۰۴۶ ۵.۰۶ % ۳۵۶,۵۷۵ ۱.۳۸ % ۵,۵۲۱,۵۷۶ ۲۱.۳۱ % ۰ ۰ %
۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۲۱,۶۶۳,۷۹۷ ۸۲.۹۴ % ۲,۷۸۹,۵۲۷ ۱۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۴,۰۶۲ ۴.۹۹ % ۳۶۲,۷۳۱ ۱.۳۹ % ۵,۵۸۹,۸۴۵ ۲۱.۴ % ۰ ۰ %
۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ۲۱,۸۱۵,۹۵۳ ۸۲.۸۷ % ۲,۷۸۸,۳۶۱ ۱۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۸,۷۹۸ ۳.۸۷ % ۷۰۱,۸۴۸ ۲.۶۷ % ۵,۶۴۴,۰۶۷ ۲۱.۴۴ % ۰ ۰ %
۶ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۲۱,۸۱۵,۹۵۳ ۸۲.۸۷ % ۲,۷۸۷,۷۹۷ ۱۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۸,۷۵۰ ۳.۸۷ % ۷۰۱,۷۶۰ ۲.۶۷ % ۵,۶۴۴,۰۶۷ ۲۱.۴۴ % ۰ ۰ %
۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۲۱,۸۱۵,۹۵۳ ۸۲.۹ % ۲,۷۸۷,۲۳۴ ۱۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۱,۷۴۹ ۳.۸۴ % ۷۰۱,۶۷۰ ۲.۶۷ % ۵,۶۴۴,۰۶۷ ۲۱.۴۵ % ۰ ۰ %
۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ۲۱,۸۹۶,۸۰۷ ۸۲.۲۲ % ۳,۱۵۶,۹۹۹ ۱۱.۸۵ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۸,۹۸۹ ۴.۶۱ % ۳۴۸,۷۲۶ ۱.۳۱ % ۵,۷۱۷,۴۵۳ ۲۱.۴۷ % ۰ ۰ %
۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۲۲,۰۸۷,۲۰۵ ۸۲.۳۴ % ۳,۰۳۵,۰۷۱ ۱۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۵۳,۲۰۸ ۵.۰۴ % ۳۴۸,۶۳۶ ۱.۳ % ۵,۷۹۸,۶۴۲ ۲۱.۶۲ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ۲۲,۲۲۷,۵۳۶ ۸۲.۱۹ % ۲,۹۸۲,۸۷۸ ۱۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۸۵,۹۳۱ ۵.۴۹ % ۳۴۸,۵۴۶ ۱.۲۹ % ۵,۸۵۰,۴۴۶ ۲۱.۶۳ % ۰ ۰ %