صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱۸,۵۷۷,۶۸۱ ۷۶ % ۱,۹۳۶,۳۶۰ ۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۳,۷۶۸,۶۰۷ ۱۵.۴۲ % ۱۶۱,۸۸۹ ۰.۶۶ % ۴,۹۳۲,۷۳۶ ۲۰.۱۸ %
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱۸,۵۷۷,۶۸۱ ۷۶.۰۲ % ۱,۹۳۵,۹۸۴ ۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۳,۷۶۳,۷۰۲ ۱۵.۴ % ۱۶۱,۸۱۱ ۰.۶۶ % ۴,۹۳۲,۷۳۶ ۲۰.۱۸ %
۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۸,۵۹۱,۹۳۹ ۷۶.۱۶ % ۱,۹۳۵,۶۰۸ ۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۳,۷۳۵,۸۵۱ ۱۵.۳ % ۱۴۹,۴۴۴ ۰.۶۱ % ۴,۹۳۲,۷۳۶ ۲۰.۲۱ %
۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱۸,۸۰۷,۵۳۵ ۷۶.۹۱ % ۱,۹۳۴,۸۶۸ ۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۳,۵۶۵,۴۲۷ ۱۴.۵۸ % ۱۴۵,۲۹۴ ۰.۵۹ % ۵,۰۸۶,۵۰۸ ۲۰.۸ %
۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱۸,۷۱۶,۶۳۹ ۷۵.۳۱ % ۱,۹۳۴,۲۵۹ ۷.۷۸ % ۰ ۰ % ۴,۰۶۰,۶۱۲ ۱۶.۳۴ % ۱۴۲,۷۱۱ ۰.۵۷ % ۵,۱۸۸,۷۴۹ ۲۰.۸۸ %
۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۸,۲۷۲,۴۱۰ ۷۴.۲۷ % ۱,۹۳۷,۶۴۶ ۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۴,۱۳۷,۲۸۶ ۱۶.۸۲ % ۲۵۴,۷۷۳ ۱.۰۴ % ۵,۰۶۵,۷۹۱ ۲۰.۵۹ %
۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۸,۷۰۱,۸۷۶ ۷۳.۲۷ % ۱,۹۳۹,۲۲۵ ۷.۶ % ۰ ۰ % ۴,۵۶۰,۶۱۹ ۱۷.۸۷ % ۳۲۲,۰۱۶ ۱.۲۶ % ۵,۳۱۱,۱۶۷ ۲۰.۸۱ %
۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱۹,۶۰۵,۲۷۸ ۷۴.۹ % ۱,۹۳۶,۲۱۲ ۷.۴ % ۰ ۰ % ۴,۰۶۱,۳۸۷ ۱۵.۵۲ % ۵۷۳,۰۸۳ ۲.۱۹ % ۵,۵۶۶,۰۳۷ ۲۱.۲۶ %
۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱۹,۶۰۵,۲۷۸ ۷۴.۹۱ % ۱,۹۳۵,۸۳۹ ۷.۴ % ۰ ۰ % ۴,۰۵۹,۱۸۵ ۱۵.۵۱ % ۵۷۳,۰۲۴ ۲.۱۹ % ۵,۵۶۶,۰۳۷ ۲۱.۲۷ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱۹,۶۰۵,۲۷۸ ۷۴.۸۲ % ۱,۹۳۵,۴۶۷ ۷.۳۹ % ۰ ۰ % ۴,۰۸۷,۹۶۱ ۱۵.۶ % ۵۷۲,۹۶۵ ۲.۱۹ % ۵,۵۶۶,۰۳۷ ۲۱.۲۴ %