صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۳,۲۷۴,۱۵۹ ۷۶.۰۹ % ۷۷۴,۴۶۱ ۱۸ % ۰ ۰ % ۲۰۱,۶۲۳ ۴.۶۹ % ۵۲,۹۳۹ ۲.۴۹ % ۸۱۷,۷۶۸ ۱۹ %
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۳,۲۵۰,۸۵۲ ۷۵.۲۲ % ۷۶۳,۷۵۷ ۱۷.۶۷ % ۰ ۰ % ۲۴۴,۴۰۷ ۵.۶۶ % ۶۲,۹۱۹ ۲.۹۴ % ۸۱۴,۰۴۱ ۱۸.۸۴ %
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۳,۲۴۱,۴۸۰ ۷۵.۷۴ % ۷۵۹,۵۴۲ ۱۷.۷۵ % ۰ ۰ % ۲۱۶,۰۱۲ ۵.۰۵ % ۶۲,۹۰۰ ۲.۹۷ % ۸۰۹,۵۳۱ ۱۸.۹۱ %
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۳,۲۸۰,۸۹۹ ۷۵.۴۶ % ۷۵۰,۲۶۵ ۱۷.۲۶ % ۰ ۰ % ۲۵۳,۵۷۱ ۵.۸۳ % ۶۲,۸۸۰ ۲.۹۳ % ۸۱۴,۴۶۲ ۱۸.۷۳ %
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۳,۲۸۱,۳۹۷ ۷۵.۹۹ % ۷۱۵,۰۳۰ ۱۶.۵۶ % ۰ ۰ % ۲۵۸,۸۱۹ ۵.۹۹ % ۶۲,۸۶۱ ۲.۹۴ % ۸۲۰,۴۴۰ ۱۹ %
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۳,۲۸۱,۳۹۷ ۷۵.۹۹ % ۷۱۴,۸۷۴ ۱۶.۵۶ % ۰ ۰ % ۲۵۸,۸۱۹ ۵.۹۹ % ۶۲,۸۴۱ ۲.۹۴ % ۸۲۰,۴۴۰ ۱۹ %
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۳,۲۸۱,۳۹۷ ۷۶.۰۱ % ۷۱۴,۷۱۸ ۱۶.۵۵ % ۰ ۰ % ۲۵۸,۳۱۹ ۵.۹۸ % ۶۲,۸۲۲ ۲.۹۴ % ۸۲۰,۴۴۰ ۱۹ %
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۳,۲۷۹,۵۰۵ ۷۶.۰۷ % ۷۱۲,۶۴۳ ۱۶.۵۳ % ۰ ۰ % ۲۴۷,۹۷۸ ۵.۷۵ % ۷۰,۹۱۴ ۳.۱۴ % ۸۲۱,۵۰۵ ۱۹.۰۶ %
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۳,۲۴۸,۳۰۹ ۷۵.۲۸ % ۷۰۸,۹۱۷ ۱۶.۴۳ % ۰ ۰ % ۲۹۵,۰۱۳ ۶.۸۴ % ۶۲,۷۸۳ ۲.۹۵ % ۸۱۶,۷۰۲ ۱۸.۹۳ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۳,۲۴۱,۴۰۱ ۷۵.۷۷ % ۷۶۳,۸۷۹ ۱۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۲۰۶,۲۶۲ ۴.۸۲ % ۶۶,۶۶۰ ۳.۰۷ % ۸۱۳,۹۲۴ ۱۹.۰۲ %