ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/06/26 846,732 82.01 % 43,865 4.25 % 0 0 % 120,000 11.62 % 21,914 4.36 % 0 0 %
2 1397/06/25 823,638 83.03 % 43,830 4.42 % 0 0 % 102,634 10.35 % 21,874 4.54 % 0 0 %
3 1397/06/24 788,288 84.73 % 43,605 4.69 % 0 0 % 76,578 8.23 % 21,842 4.83 % 0 0 %
4 1397/06/23 776,217 88.19 % 43,841 4.98 % 0 0 % 35,332 4.01 % 24,801 5.44 % 0 0 %
5 1397/06/22 776,217 88.2 % 43,828 4.98 % 0 0 % 35,272 4.01 % 24,779 5.44 % 0 0 %
6 1397/06/21 776,217 88.3 % 43,815 4.98 % 0 0 % 34,282 3.9 % 24,759 5.45 % 0 0 %
7 1397/06/20 750,015 90.98 % 39,499 4.79 % 0 0 % 14,454 1.75 % 20,447 5.11 % 0 0 %
8 1397/06/19 743,908 89.48 % 39,254 4.72 % 0 0 % 27,809 3.34 % 20,433 5.06 % 0 0 %
9 1397/06/18 714,261 87.87 % 57,828 7.11 % 0 0 % 20,363 2.51 % 20,417 5.18 % 0 0 %
10 1397/06/17 663,914 85.82 % 57,497 7.43 % 0 0 % 31,771 4.11 % 20,400 5.44 % 0 0 %