صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۷,۶۹۸,۲۱۴ ۲۳.۵۲ % ۲۲,۵۰۹,۰۶۹ ۶۸.۷۵ % ۱,۷۵۹,۵۵۶ ۵.۳۷ % ۰ ۰ % ۳۴۱,۵۱۸ ۱.۰۴ % ۴۲۷,۸۸۰ ۱.۳۱ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۷,۷۱۶,۸۰۹ ۲۳.۳۷ % ۲۲,۶۱۹,۳۱۰ ۶۸.۵۱ % ۲,۰۰۵,۷۹۴ ۶.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۲۶,۴۶۸ ۰.۳۸ % ۵۵۰,۳۴۹ ۱.۶۷ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۷,۷۰۸,۶۸۳ ۲۳.۵۷ % ۲۲,۳۳۲,۸۳۳ ۶۸.۳ % ۲,۰۰۴,۶۱۷ ۶.۱۳ % ۰ ۰ % ۹۷,۱۱۶ ۰.۳ % ۵۵۶,۹۵۳ ۱.۷ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۷,۶۸۲,۸۱۴ ۲۳.۵۷ % ۲۲,۲۶۱,۲۸۹ ۶۸.۳۱ % ۲,۰۱۲,۸۶۰ ۶.۱۸ % ۰ ۰ % ۸۳,۳۵۲ ۰.۲۶ % ۵۴۹,۷۳۶ ۱.۶۹ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۷,۸۶۸,۵۱۸ ۲۳.۸۱ % ۲۲,۵۳۶,۴۱۵ ۶۸.۱۸ % ۲,۰۱۰,۱۹۷ ۶.۰۸ % ۰ ۰ % ۸۷,۹۴۹ ۰.۲۷ % ۵۴۹,۴۱۵ ۱.۶۶ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۷,۸۶۸,۵۱۸ ۲۳.۸۱ % ۲۲,۵۳۶,۴۱۵ ۶۸.۱۸ % ۲,۰۰۹,۶۷۷ ۶.۰۸ % ۰ ۰ % ۸۷,۸۰۹ ۰.۲۷ % ۵۴۹,۰۹۰ ۱.۶۶ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۷,۸۶۸,۵۱۸ ۲۳.۸۱ % ۲۲,۵۳۶,۴۱۵ ۶۸.۲۱ % ۲,۰۰۹,۱۵۸ ۶.۰۸ % ۰ ۰ % ۸۰,۱۰۹ ۰.۲۴ % ۵۴۸,۷۶۵ ۱.۶۶ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۷,۹۹۲,۳۱۲ ۲۴.۱۸ % ۲۲,۵۱۵,۶۷۱ ۶۸.۱ % ۲,۰۷۱,۲۸۰ ۶.۲۷ % ۰ ۰ % ۷۷,۷۶۲ ۰.۲۴ % ۴۰۳,۰۰۹ ۱.۲۲ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۷,۹۸۴,۹۲۹ ۲۴.۲۲ % ۲۲,۴۲۲,۱۱۵ ۶۸.۰۱ % ۲,۰۷۲,۹۳۲ ۶.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۰۵,۷۰۵ ۰.۳۲ % ۳۸۲,۰۶۳ ۱.۱۶ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۷,۹۰۲,۴۵۳ ۲۴.۴ % ۲۱,۹۳۲,۷۹۱ ۶۷.۷۲ % ۲,۰۷۴,۷۷۴ ۶.۴۱ % ۰ ۰ % ۹۴,۳۱۴ ۰.۲۹ % ۳۸۱,۸۳۸ ۱.۱۸ % ۰ ۰ %