صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۹,۹۵۷,۲۸۳ ۲۴.۵ % ۲۹,۹۲۱,۲۴۴ ۷۳.۶۳ % ۹۲,۳۵۳ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۳۸۱,۰۷۱ ۰.۹۴ % ۲۸۸,۵۵۹ ۰.۷۱ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۹,۹۷۱,۸۷۸ ۲۴.۳۸ % ۳۰,۰۱۳,۲۰۸ ۷۳.۳۸ % ۱۱۵,۲۶۷ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۲۰۳,۷۷۰ ۰.۵ % ۵۹۵,۹۷۸ ۱.۴۶ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۱۰,۰۴۳,۸۱۷ ۲۴.۴۲ % ۳۰,۲۰۵,۳۲۹ ۷۳.۴۶ % ۱۱۵,۲۰۴ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۱۶۲,۵۲۲ ۰.۴ % ۵۹۵,۶۰۱ ۱.۴۵ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۱۰,۰۴۳,۸۱۷ ۲۴.۴۲ % ۳۰,۲۰۵,۳۲۹ ۷۳.۴۶ % ۱۱۵,۱۴۲ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۱۶۲,۵۰۲ ۰.۴ % ۵۹۵,۲۲۴ ۱.۴۵ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۱۰,۰۷۰,۱۵۲ ۲۴.۴۴ % ۳۰,۴۱۳,۷۲۴ ۷۳.۸۳ % ۱۱۵,۰۸۰ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۱۵۴,۵۹۱ ۰.۳۸ % ۴۴۲,۳۱۶ ۱.۰۷ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۱۰,۰۷۰,۱۵۲ ۲۴.۴۴ % ۳۰,۴۱۳,۷۲۴ ۷۳.۸۳ % ۱۱۵,۰۱۸ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۱۵۴,۵۸۱ ۰.۳۸ % ۴۴۲,۰۴۹ ۱.۰۷ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۱۰,۰۷۰,۱۵۲ ۲۴.۴۵ % ۳۰,۴۱۱,۴۸۵ ۷۳.۸۲ % ۱۱۴,۹۵۶ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۱۵۴,۵۵۵ ۰.۳۸ % ۴۴۱,۷۸۲ ۱.۰۷ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰,۰۷۲,۵۷۹ ۲۴.۴۴ % ۳۰,۴۱۵,۶۷۵ ۷۳.۸۲ % ۱۱۴,۸۹۴ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۱۱۸,۶۰۹ ۰.۲۹ % ۴۸۴,۵۶۱ ۱.۱۸ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱۰,۰۸۰,۸۰۷ ۲۴.۴۲ % ۳۰,۴۶۲,۱۵۰ ۷۳.۷۸ % ۱۳۶,۵۴۸ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۱۲۱,۳۰۶ ۰.۲۹ % ۴۸۴,۱۴۳ ۱.۱۷ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۱۰,۰۵۱,۹۳۸ ۲۴.۳۶ % ۳۰,۴۲۲,۱۳۴ ۷۳.۷۱ % ۲۱۲,۴۰۹ ۰.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۳۱,۴۵۸ ۰.۳۲ % ۴۵۴,۴۲۷ ۱.۱ % ۰ ۰ %