ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/11/02 778,409 78.79 % 181,845 18.41 % 0 0 % 7,183 0.73 % 20,540 4.25 % 339,478 34.36 %
2 1397/11/01 772,842 77.55 % 181,809 18.24 % 0 0 % 21,377 2.15 % 20,530 4.21 % 337,693 33.89 %
3 1397/10/30 789,012 78.45 % 181,679 18.06 % 0 0 % 14,386 1.43 % 20,721 4.19 % 345,941 34.39 %
4 1397/10/29 779,182 77.76 % 181,605 18.12 % 0 0 % 14,083 1.41 % 27,187 4.92 % 347,445 34.67 %
5 1397/10/28 779,878 78.08 % 181,477 18.17 % 0 0 % 18,003 1.8 % 19,502 3.95 % 343,688 34.41 %
6 1397/10/27 779,878 78.08 % 181,474 18.17 % 0 0 % 18,003 1.8 % 19,489 3.95 % 343,688 34.41 %
7 1397/10/26 779,878 78.08 % 181,471 18.17 % 0 0 % 18,003 1.8 % 19,476 3.95 % 343,688 34.41 %
8 1397/10/25 778,582 77.63 % 176,095 17.56 % 0 0 % 28,854 2.88 % 19,463 3.93 % 344,965 34.39 %
9 1397/10/24 774,200 76.61 % 163,692 16.2 % 0 0 % 52,447 5.19 % 20,182 4.05 % 342,160 33.86 %
10 1397/10/23 773,969 78.33 % 159,295 16.12 % 0 0 % 30,202 3.06 % 24,627 4.59 % 342,424 34.66 %