صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ ۹,۸۰۸,۷۳۳ ۲۴.۴۴ % ۲۴,۰۹۳,۲۵۶ ۶۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۲۶,۹۲۱ ۴.۵۵ % ۷۷۸,۲۲۰ ۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۳,۶۳۱,۰۳۲ ۹.۰۵ %
۲ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ ۹,۸۰۵,۹۴۴ ۲۴.۵۱ % ۲۴,۰۲۲,۳۱۴ ۶۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۵,۶۱۹ ۴.۵۹ % ۷۷۶,۸۲۵ ۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۳,۵۶۵,۸۲۷ ۸.۹۱ %
۳ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ ۹,۴۸۲,۶۳۷ ۲۳.۹۲ % ۲۳,۹۵۴,۶۹۲ ۶۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۴۵,۶۰۹ ۴.۴ % ۹۲۹,۹۹۰ ۲.۳۵ % ۰ ۰ % ۳,۵۲۲,۵۳۱ ۸.۸۹ %
۴ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ۹,۴۸۲,۶۳۷ ۲۳.۹۳ % ۲۳,۹۵۴,۶۹۲ ۶۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۴۵,۶۰۷ ۴.۴ % ۹۲۸,۶۳۷ ۲.۳۴ % ۰ ۰ % ۳,۵۲۲,۵۳۱ ۸.۸۹ %
۵ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۹,۴۸۲,۶۳۷ ۲۳.۹۳ % ۲۴,۰۰۳,۱۷۷ ۶۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۴۵,۲۷۹ ۴.۴ % ۸۸۲,۴۶۴ ۲.۲۳ % ۰ ۰ % ۳,۵۲۰,۱۵۷ ۸.۸۸ %
۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۹,۳۲۸,۲۲۲ ۲۳.۶۷ % ۲۴,۰۱۷,۷۵۹ ۶۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۴,۹۲۵ ۴.۲۵ % ۸۶۷,۵۰۴ ۲.۲ % ۰ ۰ % ۳,۵۱۲,۸۱۹ ۸.۹۲ %
۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ ۹,۳۷۹,۹۸۵ ۲۳.۷۲ % ۲۴,۱۷۱,۶۳۷ ۶۱.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۴,۱۸۲ ۳.۵۳ % ۱,۰۶۴,۱۰۷ ۲.۶۹ % ۰ ۰ % ۳,۵۲۹,۷۱۱ ۸.۹۳ %
۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ ۹,۳۷۹,۹۸۵ ۲۳.۷۲ % ۲۴,۱۷۱,۶۳۷ ۶۱.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۴,۱۸۲ ۳.۵۳ % ۱,۰۶۲,۵۹۶ ۲.۶۹ % ۰ ۰ % ۳,۵۲۹,۷۱۱ ۸.۹۳ %
۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ۹,۵۳۵,۶۳۲ ۲۳.۹ % ۲۴,۳۵۲,۲۸۹ ۶۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۸۳,۱۶۷ ۳.۴۷ % ۱,۰۸۸,۸۸۱ ۲.۷۳ % ۰ ۰ % ۳,۵۳۵,۷۳۳ ۸.۸۶ %
۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۹,۷۴۵,۴۷۸ ۲۴.۲۷ % ۲۴,۵۴۳,۸۹۱ ۶۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۸۳,۷۱۲ ۳.۴۵ % ۹۶۲,۲۶۷ ۲.۴ % ۰ ۰ % ۳,۵۲۶,۶۹۹ ۸.۷۸ %