صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر حذف تعدیل قیمت اوراق بهادار در صندوق
منبع -
مقدمه با توجه به شرایط بازار سرمایه تعدیلات قیمت سهام لغو گردید.
متن خبر
پیوست