صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 تصمیمات مجمع - تغییر نام صندوق مورخ 1402.08.30 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
2 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر نام صندوق مورخ 1402.08.30 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
3 دعوت به مجمع - تغییر نام صندوق مورخ 1402.08.30 ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
4 تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1402.06.19 ۱۴۰۲/۰۶/۱۹
5 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1402.06.19 ۱۴۰۲/۰۶/۱۹
6 دعوت به مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1402.06.19 ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
7 تصمیمات مجمع - اختصاص واحدهای جایزه به دارندگان واحدهای صندوق مورخ 1402.06.06 ساعت 14:30 ۱۴۰۲/۰۶/۰۷
8 تصمیمات مجمع - افزودن کارمزد رتبه بندی به امیدنامه صندوق مورخ 1402.06.06 ساعت 14 ۱۴۰۲/۰۶/۰۷
9 اسامی حاضرین در مجمع - اختصاص واحدهای جایزه به دارندگان واحدهای صندوق و افزودن کارمزد رتبه بندی عملکرد به امیدنامه صندوق مورخ 1402.06.06 ساعت 14 و 14:30 ۱۴۰۲/۰۶/۰۶
10 دعوت به مجمع - اختصاص واحدهای جایزه به دارندگان واحدهای صندوق و افزودن کارمزد رتبه بندی عملکرد به امیدنامه صندوق مورخ 1402.06.06 ساعت 14 و 14:30 ۱۴۰۲/۰۶/۰۶
سایز صفحه