صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
11 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1402.06.19 ۱۴۰۲/۰۶/۱۹
12 دعوت به مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1402.06.19 ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
13 تصمیمات مجمع - اختصاص واحدهای جایزه به دارندگان واحدهای صندوق مورخ 1402.06.06 ساعت 14:30 ۱۴۰۲/۰۶/۰۷
14 تصمیمات مجمع - افزودن کارمزد رتبه بندی به امیدنامه صندوق مورخ 1402.06.06 ساعت 14 ۱۴۰۲/۰۶/۰۷
15 اسامی حاضرین در مجمع - اختصاص واحدهای جایزه به دارندگان واحدهای صندوق و افزودن کارمزد رتبه بندی عملکرد به امیدنامه صندوق مورخ 1402.06.06 ساعت 14 و 14:30 ۱۴۰۲/۰۶/۰۶
16 دعوت به مجمع - اختصاص واحدهای جایزه به دارندگان واحدهای صندوق و افزودن کارمزد رتبه بندی عملکرد به امیدنامه صندوق مورخ 1402.06.06 ساعت 14 و 14:30 ۱۴۰۲/۰۶/۰۶
17 تصمیمات مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1402.04.18 ۱۴۰۲/۰۴/۱۹
18 اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1402.04.18 ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
19 تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1402.04.14 ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
20 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1402.04.14 ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
سایز صفحه