صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
21 تعدیل قیمت اوراق بهادار در صندوق ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
22 پیشرو- اسامی حاضرین در جلسه مجمع 98.12.20 ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
23 دعوت به مجمع پیشرو-تغییر ارزش مبنا به ده هزار ریال-انتشار کدال-انتقال واحد ممتاز-افزایش سقف واحدها-خرید در بازار پایه فرابورس- تغییر هزینه متولی 98.12.20 ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
24 تصمیمات مجمع: تصویب تغییر سقف سرمایه گذاری و تفییر سال مالی صندوق پیشرو مورخ 98.04.04 ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
25 تصمیمات مجمع تصویب صورت های مالی سالانه و تغییر رکن حسابرس صندوق پیشرو مورخ 98.04.04 ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
26 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو مورخ 1398/04/04 ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
27 دعوت به مجمع تصویب صورت های مالی سالانه، تغییر رکن حسابرس، تغییر سقف سرمایه گذاری و تفییر سال مالی صندوق پیشرو مورخ 98.04.04 ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
28 تصمیمات مجمع: تمدید، تغییر رکن متولی و تغییر زمان صدور و ابطال صندوق پیشرو مورخ 98.01.31 ۱۳۹۸/۰۲/۱۹
29 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو مورخ 1398/01/31 ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
30 دعوت به مجمع تمدید، تغییر رکن متولی و تغییر زمان صدور و ابطال صندوق پیشرو مورخ 98.01.31 ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
سایز صفحه