صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
71 دعوت به مجمع تصویب صورت های مالی سالانه، تغییر رکن حسابرس، تغییر سقف سرمایه گذاری و تفییر سال مالی صندوق پیشرو مورخ 98.04.04 ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
72 تصمیمات مجمع: تمدید، تغییر رکن متولی و تغییر زمان صدور و ابطال صندوق پیشرو مورخ 98.01.31 ۱۳۹۸/۰۲/۱۹
73 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو مورخ 1398/01/31 ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
74 دعوت به مجمع تمدید، تغییر رکن متولی و تغییر زمان صدور و ابطال صندوق پیشرو مورخ 98.01.31 ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
75 تصمیمات مجمع صندوق ( تغییرات امیدنامه) مورخ 1397.03.29 ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
76 تصمیمات مجمع صندوق (سالانه- تغییرات اساسنامه و ...) مورخ 1397.03.29 ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
77 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو مورخ 29/03/1397 ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
78 دعوت به مجمع سالیانه، تغییر سهامدار ممتاز، تغییر رکن متولی و تغییر امیدنامه صندوق پیشرو مورخ 97.03.29 ۱۳۹۷/۰۳/۱۳
79 تایید مجمع سالیانه و تغییر سهامدار ممتاز مورخ 96.04.13 ۱۳۹۶/۰۵/۱۹
80 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو مورخ 1396/04/13 ۱۳۹۶/۰۴/۱۴
سایز صفحه