صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/07/10 646,058 642,372 642,372 0 103,287 124,967,800 5,231 84,182,437 40,785,363 26,199,379,751,232
2 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/07/09 648,425 644,711 644,711 0 0 124,864,513 0 84,177,206 40,687,307 26,231,572,348,981
3 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/07/08 653,697 649,942 649,942 0 0 124,864,513 0 84,177,206 40,687,307 26,444,408,314,797
4 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/07/07 653,691 649,936 649,936 0 11,621 124,864,513 13,155 84,177,206 40,687,307 26,444,148,697,213
5 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/07/06 653,683 649,929 649,929 0 0 124,852,892 0 84,164,051 40,688,841 26,444,843,923,153
6 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/07/05 649,137 645,411 645,411 0 1,661 124,852,892 267,717 84,164,051 40,688,841 26,261,015,773,107
7 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/07/04 649,107 645,404 645,404 0 0 124,851,231 0 83,896,334 40,954,897 26,432,461,359,335
8 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/07/03 647,235 643,538 643,538 0 648 124,851,231 66,633 83,896,334 40,954,897 26,356,036,806,085
9 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/07/02 647,222 643,532 643,532 0 0 124,850,583 0 83,829,701 41,020,882 26,398,237,403,677
10 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/07/01 656,528 652,769 652,769 0 0 124,850,583 0 83,829,701 41,020,882 26,777,151,224,806
11 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/06/31 656,522 652,763 652,763 0 231 124,850,583 16,701 83,829,701 41,020,882 26,776,909,305,683
12 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/06/30 656,501 652,743 652,743 0 314 124,850,352 20,810 83,813,000 41,037,352 26,786,859,472,048
13 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/06/29 661,453 657,664 657,664 0 1,195 124,850,038 49,898 83,792,190 41,057,848 27,002,262,327,724
14 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/06/28 663,022 659,213 659,213 0 491 124,848,843 9,016 83,742,292 41,106,551 27,097,985,884,244
15 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/06/27 665,300 661,464 661,464 0 0 124,848,352 0 83,733,276 41,115,076 27,196,136,354,079
16 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/06/26 669,619 665,749 665,749 0 0 124,848,352 0 83,733,276 41,115,076 27,372,327,043,299
17 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/06/25 669,614 665,744 665,744 0 0 124,848,352 0 83,733,276 41,115,076 27,372,122,226,969
18 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/06/24 669,567 665,698 665,698 0 911 124,848,352 4,980 83,733,276 41,115,076 27,370,214,764,170
19 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/06/23 669,562 665,693 665,693 0 45,179 124,847,441 55,329 83,728,296 41,119,145 27,372,717,987,257
20 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/06/22 670,487 666,615 666,615 0 1,036 124,802,262 150,200 83,672,967 41,129,295 27,417,417,421,105