صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/05/05 634,153 630,519 630,519 0 17,270 112,507,578 10,645 66,926,517 45,581,061 28,739,713,417,822
2 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/05/04 637,710 634,056 634,056 0 4,933 112,490,308 8,312 66,915,872 45,574,436 28,896,745,902,221
3 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/05/03 631,739 628,123 628,123 0 9,107 112,485,375 70 66,907,560 45,577,815 28,628,452,700,144
4 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/05/02 631,740 628,123 628,123 0 0 112,476,268 0 66,907,490 45,568,778 28,622,811,978,385
5 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/05/01 631,742 628,125 628,125 0 0 112,476,268 0 66,907,490 45,568,778 28,622,888,673,707
6 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/31 631,744 628,127 628,127 0 0 112,476,268 0 66,907,490 45,568,778 28,622,966,768,194
7 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/30 632,110 628,474 628,474 0 102,657 112,476,268 14,317 66,907,490 45,568,778 28,638,795,917,212
8 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/29 632,111 628,469 628,469 0 91,020 112,373,611 44,499 66,893,173 45,480,438 28,583,039,775,679
9 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/28 632,363 628,692 628,692 0 184,771 112,282,591 29,859 66,848,674 45,433,917 28,563,928,971,813
10 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/27 627,628 623,970 623,970 0 44,459 112,097,820 22,445 66,818,815 45,279,005 28,252,760,263,462
11 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/26 633,355 629,653 629,653 0 0 112,053,361 0 66,796,370 45,256,991 28,496,216,873,262
12 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/25 630,512 626,825 626,825 0 0 112,053,361 0 66,796,370 45,256,991 28,368,235,572,498
13 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/24 630,507 626,820 626,820 0 54,926 112,053,361 36,512 66,796,370 45,256,991 28,367,977,966,696
14 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/23 630,514 626,825 626,825 0 55,225 111,998,435 3,312 66,759,858 45,238,577 28,356,691,453,749
15 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/22 630,400 626,700 626,700 0 40,066 111,943,210 11,154 66,756,546 45,186,664 28,318,503,311,255
16 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/21 630,502 626,783 626,783 0 123,865 111,903,144 36,333 66,745,392 45,157,752 28,304,111,306,649
17 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/20 621,609 617,923 617,923 0 282,742 111,779,279 17,810 66,709,059 45,070,220 27,849,906,246,742
18 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/19 614,490 610,829 610,829 0 0 111,496,537 0 66,691,249 44,805,288 27,368,390,119,181
19 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/18 620,012 616,307 616,307 0 0 111,496,537 0 66,691,249 44,805,288 27,613,796,665,576
20 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/04/17 620,025 616,320 616,320 0 52,174 111,496,537 15,396 66,691,249 44,805,288 27,614,382,391,399