صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1402/09/17 11,208 11,137 11,137 0 0 4,120,927,778 0 237,566,476 3,883,361,302 43,247,693,180,067
2 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1402/09/16 11,209 11,137 11,137 0 6,433,324 4,120,927,778 1,377,999 237,566,476 3,883,361,302 43,248,884,225,982
3 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1402/09/15 11,209 11,137 11,137 0 2,927,435 4,114,494,454 406,868 236,188,477 3,878,305,977 43,193,289,312,138
4 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1402/09/14 11,225 11,153 11,153 0 2,477,297 4,111,567,019 2,274,583 235,781,609 3,875,785,410 43,226,928,672,108
5 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1402/09/13 11,204 11,132 11,132 0 1,342,723 4,109,089,722 3,574,950 233,507,026 3,875,582,696 43,141,285,051,820
6 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1402/09/12 11,010 10,939 10,939 0 909,609 4,107,746,999 947,181 229,932,076 3,877,814,923 42,421,353,359,039
7 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1402/09/11 10,860 10,791 10,791 0 0 4,106,837,390 0 228,984,895 3,877,852,495 41,845,038,923,172
8 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1402/09/10 10,721 10,653 10,653 0 0 4,106,837,390 0 228,984,895 3,877,852,495 41,308,978,049,672
9 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1402/09/09 10,721 10,653 10,653 0 1,084,286 4,106,837,390 2,463,069 228,984,895 3,877,852,495 41,310,061,426,144
10 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1402/09/08 10,721 10,653 10,653 0 752,810 4,105,753,104 1,589,706 226,521,826 3,879,231,278 41,325,761,768,421
11 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1402/09/07 10,583 10,516 10,516 0 1,419,967 4,105,000,294 1,227,252 224,932,120 3,880,068,174 40,801,828,068,952
12 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1402/09/06 10,564 10,496 10,496 0 722,781 4,103,580,327 2,409,379 223,704,868 3,879,875,459 40,724,712,724,023
13 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1402/09/05 10,555 10,487 10,487 0 422,699 4,102,857,546 315,634 221,295,489 3,881,562,057 40,707,400,202,656
14 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1402/09/04 10,529 10,462 10,462 0 0 4,102,434,847 0 220,979,855 3,881,454,992 40,607,416,107,825
15 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1402/09/03 10,536 10,469 10,469 0 0 4,102,434,847 0 220,979,855 3,881,454,992 40,633,603,808,985
16 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1402/09/02 10,536 10,469 10,469 0 33,754,367 4,102,434,847 2,321,888 220,979,855 3,881,454,992 40,634,640,977,596
17 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1402/09/01 10,536 10,469 10,469 0 432,196 4,068,680,480 29,891,792 218,657,967 3,850,022,513 40,304,352,479,145
18 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1402/08/30 10,516 10,449 10,449 0 1,222,866 4,068,248,284 757,102 188,766,175 3,879,482,109 40,537,233,200,526
19 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1402/08/29 10,504 10,437 10,437 0 673,613 4,067,025,418 5,578,502 188,009,073 3,879,016,345 40,484,601,169,050
20 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1402/08/28 10,543 10,476 10,476 0 881,359 4,066,351,805 2,066,683 182,430,571 3,883,921,234 40,689,283,354,325