صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/11/04 824,426 819,303 819,303 0 45,417 127,948,739 50,524 88,453,284 39,495,455 32,358,742,889,017
2 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/11/03 827,313 822,166 822,166 0 48,262 127,903,322 24,965 88,402,760 39,500,562 32,476,034,201,522
3 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/11/02 823,423 818,325 818,325 0 31,461 127,855,060 4,787 88,377,795 39,477,265 32,305,251,806,357
4 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/11/01 821,098 816,014 816,014 0 0 127,823,599 0 88,373,008 39,450,591 32,192,222,995,706
5 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/10/30 832,799 827,633 827,633 0 0 127,823,599 0 88,373,008 39,450,591 32,650,613,869,055
6 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/10/29 832,795 827,630 827,630 0 38,994 127,823,599 4,638 88,373,008 39,450,591 32,650,480,115,397
7 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/10/28 832,857 827,687 827,687 0 23,789 127,784,605 28,215 88,368,370 39,416,235 32,624,289,342,301
8 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/10/27 831,405 826,216 826,216 0 23,659 127,760,816 72,924 88,340,155 39,420,661 32,569,974,616,709
9 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/10/26 831,270 826,106 826,106 0 0 127,737,157 0 88,267,231 39,469,926 32,606,326,400,571
10 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/10/25 816,927 811,862 811,862 0 68,907 127,737,157 7,605 88,267,231 39,469,926 32,044,128,023,161
11 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/10/24 816,796 811,723 811,723 0 0 127,668,250 0 88,259,626 39,408,624 31,988,884,099,323
12 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/10/23 821,659 816,552 816,552 0 0 127,668,250 0 88,259,626 39,408,624 32,179,177,258,592
13 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/10/22 821,656 816,548 816,548 0 43,794 127,668,250 24,493 88,259,626 39,408,624 32,179,040,783,768
14 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/10/21 821,835 816,725 816,725 0 50,924 127,624,456 12,898 88,235,133 39,389,323 32,170,243,931,040
15 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/10/20 826,743 821,593 821,593 0 144,604 127,573,532 8,741 88,222,235 39,351,297 32,330,760,192,916
16 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/10/19 817,528 812,450 812,450 0 17,683 127,428,928 11,398 88,213,494 39,215,434 31,860,572,744,615
17 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/10/18 813,079 808,039 808,039 0 44,919 127,411,245 19,102 88,202,096 39,209,149 31,682,539,294,391
18 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/10/17 795,239 790,320 790,320 0 0 127,366,326 0 88,182,994 39,183,332 30,967,368,488,353
19 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/10/16 789,921 785,031 785,031 0 0 127,366,326 0 88,182,994 39,183,332 30,760,135,356,924
20 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1401/10/15 789,930 785,041 785,041 0 31,419 127,366,326 26,710 88,182,994 39,183,332 30,760,504,858,546