صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1401/04/10 701,602 697,296 697,296 0 0 124,383,265 0 82,089,061 42,294,204 29,491,562,006,092
2 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1401/04/09 701,610 697,304 697,304 0 34,270 124,383,265 22,481 82,089,061 42,294,204 29,491,908,114,799
3 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1401/04/08 701,615 697,308 697,308 0 6,062 124,348,995 15,916 82,066,580 42,282,415 29,483,879,913,571
4 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1401/04/07 699,644 695,349 695,349 0 2,780 124,342,933 33,030 82,050,664 42,292,269 29,407,869,952,017
5 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1401/04/06 695,152 690,885 690,885 0 46,073 124,340,153 177,662 82,017,634 42,322,519 29,240,010,075,996
6 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1401/04/05 695,763 691,508 691,508 0 3,231 124,294,080 80,810 81,839,972 42,454,108 29,357,342,017,054
7 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1401/04/04 706,147 701,834 701,834 0 0 124,290,849 0 81,759,162 42,531,687 29,850,180,616,350
8 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1401/04/03 715,895 711,515 711,515 0 0 124,290,849 0 81,759,162 42,531,687 30,261,931,441,280
9 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1401/04/02 715,890 711,503 711,503 0 4,834 124,290,849 80,427 81,759,162 42,531,687 30,261,438,532,085
10 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1401/04/01 715,910 711,530 711,530 0 4,235 124,286,015 154,807 81,678,735 42,607,280 30,316,353,774,348
11 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1401/03/31 721,031 716,621 716,621 0 6,675 124,281,780 31,384 81,523,928 42,757,852 30,641,186,236,750
12 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1401/03/30 726,163 721,719 721,719 0 13,657 124,275,105 44,282 81,492,544 42,782,561 30,876,969,269,127
13 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1401/03/29 726,554 722,106 722,106 0 5,899 124,261,448 45,701 81,448,262 42,813,186 30,915,675,610,891
14 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1401/03/28 726,749 722,299 722,299 0 0 124,255,549 0 81,402,561 42,852,988 30,952,685,542,140
15 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1401/03/27 735,723 731,207 731,207 0 0 124,255,549 0 81,402,561 42,852,988 31,334,388,507,938
16 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1401/03/26 735,735 731,218 731,218 0 16,502 124,255,549 27,188 81,402,561 42,852,988 31,334,891,478,957
17 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1401/03/25 735,656 731,141 731,141 0 8,434 124,239,047 1,031,455 81,375,373 42,863,674 31,339,398,409,662
18 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1401/03/24 740,459 736,023 736,023 0 8,270 124,230,613 24,795 80,343,918 43,886,695 32,301,622,047,709
19 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1401/03/23 738,031 733,617 733,617 0 9,631 124,222,343 373,471 80,319,123 43,903,220 32,208,136,865,686
20 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1401/03/22 718,800 714,552 714,552 0 8,456 124,212,712 39,695 79,945,652 44,267,060 31,631,126,476,830