صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/12/05 533,454 530,379 0 1,327 107,863,006 381,496 60,488,758 47,374,248 25,126,309,520,195
2 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/12/04 534,873 531,812 0 2,077 107,861,679 185,195 60,107,262 47,754,417 25,396,381,109,426
3 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/12/03 538,824 535,748 0 4,628 107,859,602 30,383 59,922,067 47,937,535 25,682,461,607,109
4 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/12/02 543,606 540,498 0 0 107,854,974 0 59,891,684 47,963,290 25,924,082,968,585
5 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/12/01 547,347 544,218 0 0 107,854,974 0 59,891,684 47,963,290 26,102,496,587,104
6 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/30 547,359 544,230 0 10,335 107,854,974 50,836 59,891,684 47,963,290 26,103,069,128,851
7 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/29 547,244 544,118 0 5,958 107,844,639 108,651 59,840,848 48,003,791 26,119,708,444,516
8 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/28 548,451 545,318 0 165,822 107,838,681 81,519 59,732,197 48,106,484 26,233,318,026,943
9 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/27 552,952 549,786 0 76,783 107,672,859 26,914 59,650,678 48,022,181 26,401,916,010,272
10 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/26 556,952 553,763 70 113,083 107,596,076 24,149 59,623,764 47,972,312 26,565,313,970,642
11 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/25 558,728 555,525 71 0 107,482,993 0 59,599,615 47,883,378 26,600,436,200,800
12 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/24 541,430 538,355 67 0 107,482,993 0 59,599,615 47,883,378 25,778,245,519,760
13 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/23 541,437 538,362 67 0 107,482,993 0 59,599,615 47,883,378 25,778,590,501,207
14 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/22 541,445 538,369 67 54,162 107,482,993 23,403 59,599,615 47,883,378 25,778,929,240,478
15 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/21 541,450 538,373 67 13,605 107,428,831 28,704 59,576,212 47,852,619 25,762,542,241,526
16 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/20 532,641 529,632 66 883 107,415,226 283,963 59,547,508 47,867,718 25,352,266,076,309
17 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/19 523,772 520,843 67 9 107,414,343 149,268 59,263,545 48,150,798 25,079,004,325,237
18 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/18 509,012 506,193 64 0 107,414,334 0 59,114,277 48,300,057 24,449,152,148,453
19 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/17 523,138 520,232 68 0 107,414,334 0 59,114,277 48,300,057 25,127,258,952,363
20 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/11/16 523,141 520,236 68 30,441 107,414,334 136,015 59,114,277 48,300,057 25,127,421,966,839