مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 دعوت به مجمع تصویب صورت های مالی سالانه، تغییر رکن حسابرس، تغییر سقف سرمایه گذاری و تفییر سال مالی صندوق پیشرو مورخ 98.04.04 دریافت خبر 1398/03/19
2 تصمیمات مجمع: تمدید، تغییر رکن متولی و تغییر زمان صدور و ابطال صندوق پیشرو مورخ 98.01.31 دریافت خبر 1398/02/19
3 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو مورخ 1398/01/31 دریافت خبر 1398/01/31
4 دعوت به مجمع تمدید، تغییر رکن متولی و تغییر زمان صدور و ابطال صندوق پیشرو مورخ 98.01.31 دریافت خبر 1398/01/21
5 تصمیمات مجمع صندوق ( تغییرات امیدنامه) مورخ 1397.03.29 دریافت خبر 1397/04/27
6 تصمیمات مجمع صندوق (سالانه- تغییرات اساسنامه و ...) مورخ 1397.03.29 دریافت خبر 1397/04/27
7 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو مورخ 29/03/1397 دریافت خبر 1397/03/29
8 دعوت به مجمع سالیانه، تغییر سهامدار ممتاز، تغییر رکن متولی و تغییر امیدنامه صندوق پیشرو مورخ 97.03.29 دریافت خبر 1397/03/13
9 تایید مجمع سالیانه و تغییر سهامدار ممتاز مورخ 96.04.13 دریافت خبر 1396/05/19
10 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو مورخ 1396/04/13 دریافت خبر 1396/04/14
11 دعوت به مجمع سالیانه و تغییر سهامدار ممتاز صندوق پیشرو مورخ 96.04.13 دریافت خبر 1396/03/21
12 تغییر مدیر صندوق دریافت خبر 1395/12/24
13 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو دریافت خبر 1395/10/27
14 مجمع سالیانه و تغییر سهامدار ممتاز مورخ 95.03.30 دریافت خبر 1395/05/11
15 دعوت به مجمع سالیانه و تغییر سهامدار ممتاز مورخ 95.03.30 دریافت خبر 1395/03/19
16 مجمع تمدید پیشرو 94/10/30 دریافت خبر 1394/12/15
17 تمدید دوره فعالیت و تغییر در سهامداران ممتاز دریافت خبر 1394/10/20
18 تاییدیه سازمان بورس مجمع مورخ 1394.04.23 دریافت خبر 1394/07/01
19 مجمع عمومی سالیانه-انتخاب حسابرس-حق الزحمه حسابرس و...مورخ1394.04.23 دریافت خبر 1394/07/01
20 نامه دعوت سازمان بورس مجمع سالانه مورخ 94.04.23 دریافت خبر 1394/05/28
21 دعوت به مجمع مورخ 94.04.23 بابت تغییر حسابرس دریافت خبر 1394/05/28
22 مجمع افزایش هزینه نرم افزار مورخ1394/02/01 دریافت خبر 1394/05/14
23 حداقل و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1393/09/24
24 تصویب صورت های مالی سالانه صندوق منتهی به 1392/01/30 دریافت خبر 1393/09/24
25 حذف کلیه هزینه های متغیر کارمزد ابطال دریافت خبر 1393/09/24
26 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1393/09/24
27 مجمع تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق دریافت خبر 1393/04/16
28 صورتجلسه مجمع تصمیم گیری در خصوص حذف رکن ضامن نقدشوندگی از ارکان صندوق دریافت خبر 1393/02/21
29 تشکیل صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو +تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه¬گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران دریافت خبر 1392/06/24
30 تصمیم‌گیری در خصوص پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق؛ دریافت خبر 1392/05/20
31 صورتجلسه مجمع افزایش هزینه های دسترسی دریافت خبر 1392/05/14
32 بلامانع بودن افزایش هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنماو خدمات پشتیبانی دریافت خبر 1392/05/14
33 تغییر در امید نامه+هزینه دسترسی به نرم افزار دریافت خبر 1392/04/25
34 صورت وضعیت عملکرد سالیانه صندوق منتهی به 1392.01.30 دریافت خبر 1392/03/26
35 تغییرات امید نامه پیرو صورتجلسه مورخه 1391/07/01 دریافت خبر 1391/10/05
36 اعمال هزینه ارزش افزوده دریافت خبر 1391/02/16