مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 دعوت به مجمع تمدید، تغییر رکن متولی و تغییر زمان صدور و ابطال صندوق پیشرو مورخ 98.01.31 دریافت خبر 1398/01/21
2 تصمیمات مجمع صندوق ( تغییرات امیدنامه) مورخ 1397.03.29 دریافت خبر 1397/04/27
3 تصمیمات مجمع صندوق (سالانه- تغییرات اساسنامه و ...) مورخ 1397.03.29 دریافت خبر 1397/04/27
4 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو مورخ 29/03/1397 دریافت خبر 1397/03/29
5 دعوت به مجمع سالیانه، تغییر سهامدار ممتاز، تغییر رکن متولی و تغییر امیدنامه صندوق پیشرو مورخ 97.03.29 دریافت خبر 1397/03/13
6 تایید مجمع سالیانه و تغییر سهامدار ممتاز مورخ 96.04.13 دریافت خبر 1396/05/19
7 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو مورخ 1396/04/13 دریافت خبر 1396/04/14
8 دعوت به مجمع سالیانه و تغییر سهامدار ممتاز صندوق پیشرو مورخ 96.04.13 دریافت خبر 1396/03/21
9 تغییر مدیر صندوق دریافت خبر 1395/12/24
10 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو دریافت خبر 1395/10/27
11 مجمع سالیانه و تغییر سهامدار ممتاز مورخ 95.03.30 دریافت خبر 1395/05/11
12 دعوت به مجمع سالیانه و تغییر سهامدار ممتاز مورخ 95.03.30 دریافت خبر 1395/03/19
13 مجمع تمدید پیشرو 94/10/30 دریافت خبر 1394/12/15
14 تمدید دوره فعالیت و تغییر در سهامداران ممتاز دریافت خبر 1394/10/20
15 تاییدیه سازمان بورس مجمع مورخ 1394.04.23 دریافت خبر 1394/07/01
16 مجمع عمومی سالیانه-انتخاب حسابرس-حق الزحمه حسابرس و...مورخ1394.04.23 دریافت خبر 1394/07/01
17 نامه دعوت سازمان بورس مجمع سالانه مورخ 94.04.23 دریافت خبر 1394/05/28
18 دعوت به مجمع مورخ 94.04.23 بابت تغییر حسابرس دریافت خبر 1394/05/28
19 مجمع افزایش هزینه نرم افزار مورخ1394/02/01 دریافت خبر 1394/05/14
20 حداقل و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1393/09/24
21 تصویب صورت های مالی سالانه صندوق منتهی به 1392/01/30 دریافت خبر 1393/09/24
22 حذف کلیه هزینه های متغیر کارمزد ابطال دریافت خبر 1393/09/24
23 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1393/09/24
24 مجمع تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق دریافت خبر 1393/04/16
25 صورتجلسه مجمع تصمیم گیری در خصوص حذف رکن ضامن نقدشوندگی از ارکان صندوق دریافت خبر 1393/02/21
26 تشکیل صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو +تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه¬گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران دریافت خبر 1392/06/24
27 تصمیم‌گیری در خصوص پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق؛ دریافت خبر 1392/05/20
28 صورتجلسه مجمع افزایش هزینه های دسترسی دریافت خبر 1392/05/14
29 بلامانع بودن افزایش هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنماو خدمات پشتیبانی دریافت خبر 1392/05/14
30 تغییر در امید نامه+هزینه دسترسی به نرم افزار دریافت خبر 1392/04/25
31 صورت وضعیت عملکرد سالیانه صندوق منتهی به 1392.01.30 دریافت خبر 1392/03/26
32 تغییرات امید نامه پیرو صورتجلسه مورخه 1391/07/01 دریافت خبر 1391/10/05
33 اعمال هزینه ارزش افزوده دریافت خبر 1391/02/16