صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۹,۲۷۳,۸۲۷ ۸۰.۱۳ % ۲,۱۶۰,۱۰۵ ۱۸.۶۶ % ۰ ۰ % ۸۳,۷۷۳ ۰.۷۲ % ۵۵,۳۶۱ ۰.۴۸ % ۲,۱۴۰,۱۱۳ ۱۸.۴۹ %
۸۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۹,۰۱۰,۹۵۸ ۷۸.۵۸ % ۲,۱۵۹,۸۹۲ ۱۸.۸۴ % ۰ ۰ % ۲۱۹,۳۹۹ ۱.۹۱ % ۷۷,۰۳۷ ۰.۶۷ % ۲,۰۷۲,۸۷۹ ۱۸.۰۸ %
۸۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۸,۷۶۷,۴۸۰ ۷۷.۹۳ % ۲,۱۵۷,۴۲۴ ۱۹.۱۸ % ۰ ۰ % ۲۳۰,۸۸۱ ۲.۰۵ % ۹۴,۰۴۵ ۰.۸۴ % ۲,۰۰۷,۷۲۱ ۱۷.۸۵ %
۸۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۸,۶۴۷,۱۴۳ ۷۸.۱۲ % ۲,۱۵۱,۱۵۷ ۱۹.۴۳ % ۰ ۰ % ۲۲۰,۱۸۵ ۱.۹۹ % ۵۰,۶۳۷ ۰.۴۶ % ۱,۹۷۸,۹۸۵ ۱۷.۸۸ %
۸۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ۸,۹۸۱,۸۱۰ ۷۷.۴۷ % ۲,۱۴۸,۵۸۰ ۱۸.۵۳ % ۰ ۰ % ۴۱۳,۶۲۳ ۳.۵۷ % ۵۰,۶۳۰ ۰.۴۴ % ۲,۰۷۳,۷۰۱ ۱۷.۸۸ %
۸۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۸,۹۸۱,۸۱۰ ۷۷.۴۷ % ۲,۱۴۸,۱۹۶ ۱۸.۵۳ % ۰ ۰ % ۴۱۳,۶۱۷ ۳.۵۷ % ۵۰,۶۲۴ ۰.۴۴ % ۲,۰۷۳,۷۰۱ ۱۷.۸۹ %
۸۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۸,۹۸۱,۸۱۰ ۷۷.۵۹ % ۲,۱۴۷,۸۱۲ ۱۸.۵۵ % ۰ ۰ % ۳۹۵,۶۳۷ ۳.۴۲ % ۵۰,۶۱۷ ۰.۴۴ % ۲,۰۷۳,۷۰۱ ۱۷.۹۱ %
۸۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۸,۸۱۰,۲۷۶ ۷۷.۱ % ۲,۱۴۵,۷۴۹ ۱۸.۷۸ % ۰ ۰ % ۴۲۰,۲۳۳ ۳.۶۸ % ۵۰,۶۱۰ ۰.۴۴ % ۲,۰۲۳,۴۰۰ ۱۷.۷۱ %
۸۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۸,۴۲۵,۶۹۷ ۷۵.۷ % ۲,۱۴۶,۱۷۰ ۱۹.۲۸ % ۰ ۰ % ۵۰۷,۷۹۵ ۴.۵۶ % ۵۰,۶۰۳ ۰.۴۵ % ۱,۹۵۸,۱۷۹ ۱۷.۵۹ %
۹۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۸,۱۵۲,۶۶۴ ۷۵ % ۲,۱۴۴,۶۸۵ ۱۹.۷۳ % ۰ ۰ % ۵۲۷,۲۳۶ ۴.۸۵ % ۴۵,۰۵۸ ۰.۴۱ % ۱,۹۲۷,۳۳۵ ۱۷.۷۳ %