صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱۹,۷۷۳,۹۳۳ ۷۵.۱۶ % ۱,۹۸۴,۳۳۰ ۷.۵۴ % ۰ ۰ % ۳,۹۸۰,۳۵۳ ۱۵.۱۳ % ۵۶۹,۳۷۴ ۲.۱۶ % ۵,۵۸۶,۹۹۶ ۲۱.۲۴ %
۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۲۰,۶۶۸,۷۲۰ ۷۶.۸۵ % ۱,۹۷۴,۰۷۶ ۷.۳۴ % ۰ ۰ % ۴,۰۴۰,۶۶۱ ۱۵.۰۲ % ۲۱۲,۶۰۲ ۰.۷۹ % ۵,۷۰۲,۲۹۰ ۲۱.۲ %
۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۲۰,۷۴۳,۲۹۴ ۷۷.۳۳ % ۱,۹۶۹,۲۳۹ ۷.۳۴ % ۰ ۰ % ۳,۹۸۰,۵۹۰ ۱۴.۸۴ % ۱۳۱,۵۰۶ ۰.۴۹ % ۵,۵۲۵,۵۲۰ ۲۰.۶ %
۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۲۰,۲۵۳,۱۷۷ ۷۶.۱۲ % ۱,۹۷۰,۳۹۵ ۷.۴۱ % ۰ ۰ % ۴,۲۶۵,۶۷۳ ۱۶.۰۳ % ۱۱۷,۵۱۱ ۰.۴۴ % ۵,۱۷۴,۰۴۳ ۱۹.۴۵ %
۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۱۹,۰۰۴,۸۶۹ ۷۴.۳۹ % ۱,۹۷۰,۱۸۱ ۷.۷۱ % ۰ ۰ % ۴,۲۰۲,۵۷۱ ۱۶.۴۵ % ۳۷۱,۵۴۶ ۱.۴۵ % ۴,۵۱۲,۲۷۹ ۱۷.۶۶ %
۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۱۹,۰۰۴,۸۶۹ ۷۴.۳۹ % ۱,۹۶۹,۸۱۰ ۷.۷۱ % ۰ ۰ % ۴,۲۰۰,۴۰۶ ۱۶.۴۴ % ۳۷۱,۵۰۰ ۱.۴۵ % ۴,۵۱۲,۲۷۹ ۱۷.۶۶ %
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۱۹,۰۰۴,۸۶۹ ۷۴.۵۴ % ۱,۹۶۹,۴۴۱ ۷.۷۲ % ۰ ۰ % ۴,۱۴۹,۹۰۶ ۱۶.۲۸ % ۳۷۱,۴۵۴ ۱.۴۶ % ۴,۵۱۲,۲۷۹ ۱۷.۷ %
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱۹,۳۱۶,۰۸۳ ۷۴.۲۷ % ۱,۹۶۸,۴۶۷ ۷.۵۷ % ۰ ۰ % ۴,۶۲۱,۴۵۴ ۱۷.۷۷ % ۱۰۳,۶۶۳ ۰.۴ % ۴,۵۱۷,۵۴۴ ۱۷.۳۷ %
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۱۸,۸۰۸,۷۸۳ ۷۳.۱۷ % ۱,۹۶۴,۴۰۸ ۷.۶۴ % ۰ ۰ % ۴,۸۳۸,۶۱۹ ۱۸.۸۲ % ۹۳,۰۵۸ ۰.۳۶ % ۴,۲۵۸,۵۳۴ ۱۶.۵۷ %
۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۱۸,۲۷۴,۱۵۸ ۷۳.۵۸ % ۱,۹۶۲,۸۵۵ ۷.۹ % ۰ ۰ % ۴,۵۰۵,۸۱۲ ۱۸.۱۴ % ۹۳,۰۱۹ ۰.۳۷ % ۴,۱۴۸,۷۵۵ ۱۶.۷ %