صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۸,۲۵۳,۰۳۵ ۷۷.۶۸ % ۱,۹۰۴,۹۳۹ ۱۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۲۶۹,۱۱۷ ۲.۵۳ % ۱۹۷,۱۷۰ ۱.۸۶ % ۱,۹۱۸,۷۰۰ ۱۸.۰۶ %
۶۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۸,۲۵۳,۰۳۵ ۷۷.۶۸ % ۱,۹۰۴,۵۸۶ ۱۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۲۶۹,۱۱۷ ۲.۵۳ % ۱۹۷,۱۶۰ ۱.۸۶ % ۱,۹۱۸,۷۰۰ ۱۸.۰۶ %
۶۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۸,۲۵۳,۰۳۵ ۷۷.۶۹ % ۱,۹۰۴,۲۳۴ ۱۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۲۶۹,۱۱۷ ۲.۵۳ % ۱۹۷,۱۵۰ ۱.۸۶ % ۱,۹۱۸,۷۰۰ ۱۸.۰۶ %
۶۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۸,۲۵۳,۰۳۵ ۷۷.۶۹ % ۱,۹۰۳,۸۸۲ ۱۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۲۶۹,۱۱۷ ۲.۵۳ % ۱۹۷,۱۴۰ ۱.۸۶ % ۱,۹۱۸,۷۰۰ ۱۸.۰۶ %
۶۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۸,۲۵۳,۰۳۵ ۷۷.۶۹ % ۱,۹۰۳,۵۳۰ ۱۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۲۶۹,۱۱۷ ۲.۵۳ % ۱۹۷,۱۳۲ ۱.۸۶ % ۱,۹۱۸,۷۰۰ ۱۸.۰۶ %
۶۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۸,۲۵۳,۰۳۵ ۷۷.۷ % ۱,۹۰۳,۱۷۹ ۱۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۲۶۷,۷۲۵ ۲.۵۲ % ۱۹۷,۱۲۴ ۱.۸۶ % ۱,۹۱۸,۷۰۰ ۱۸.۰۷ %
۶۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۸,۰۸۴,۹۴۹ ۷۷.۶۴ % ۱,۸۹۸,۲۴۰ ۱۸.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۰۲,۵۶۸ ۱.۹۵ % ۲۲۶,۹۸۵ ۲.۱۸ % ۱,۸۷۱,۰۸۹ ۱۷.۹۷ %
۶۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۸,۲۲۶,۹۰۴ ۷۹.۰۳ % ۱,۸۹۳,۰۶۱ ۱۸.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۱۳۱ ۱.۰۵ % ۱۸۰,۸۳۱ ۱.۷۴ % ۱,۸۸۹,۷۷۷ ۱۸.۱۵ %
۶۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۸,۱۰۷,۰۷۷ ۷۸.۰۳ % ۱,۹۵۴,۳۴۳ ۱۸.۸۱ % ۰ ۰ % ۱۲۱,۲۹۲ ۱.۱۷ % ۲۰۶,۶۵۶ ۱.۹۹ % ۱,۸۴۴,۶۶۸ ۱۷.۷۶ %
۷۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۸,۱۰۵,۵۲۸ ۷۸.۴۴ % ۲,۰۳۸,۹۴۹ ۱۹.۷۳ % ۰ ۰ % ۸۱,۸۹۵ ۰.۷۹ % ۱۰۶,۶۳۸ ۱.۰۳ % ۱,۸۳۴,۸۳۹ ۱۷.۷۶ %