صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۵,۹۷۵,۷۰۴ ۲۴.۹۷ % ۱۵,۲۳۹,۶۸۰ ۶۳.۶۸ % ۱,۷۸۰,۲۶۰ ۷.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۴۵,۰۹۵ ۰.۶۱ % ۷۸۹,۹۲۱ ۳.۳ % ۰ ۰ %
۱۴۲ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۵,۹۵۸,۰۱۵ ۲۴.۹۲ % ۱۵,۲۸۳,۰۶۷ ۶۳.۹۳ % ۱,۷۷۸,۹۴۲ ۷.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۴۶,۳۸۴ ۰.۶۱ % ۷۴۰,۱۴۵ ۳.۱ % ۰ ۰ %
۱۴۳ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۵,۹۵۰,۵۸۶ ۲۴.۸۵ % ۱۵,۳۹۱,۰۲۰ ۶۴.۲۷ % ۱,۷۷۸,۵۳۳ ۷.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۳۵,۲۲۵ ۰.۵۶ % ۶۹۱,۲۰۲ ۲.۸۹ % ۰ ۰ %
۱۴۴ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۵,۸۶۴,۹۶۲ ۲۴.۷۶ % ۱۵,۱۵۴,۸۳۴ ۶۳.۹۷ % ۱,۸۵۱,۰۱۶ ۷.۸۱ % ۰ ۰ % ۱۴۷,۶۲۲ ۰.۶۲ % ۶۷۱,۹۶۰ ۲.۸۴ % ۰ ۰ %
۱۴۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ ۵,۷۰۱,۸۹۱ ۲۴.۷۷ % ۱۴,۶۴۷,۸۵۳ ۶۳.۶۴ % ۱,۸۵۰,۰۱۹ ۸.۰۴ % ۰ ۰ % ۱۴۵,۴۳۱ ۰.۶۳ % ۶۷۱,۸۹۶ ۲.۹۲ % ۰ ۰ %
۱۴۶ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ۵,۷۰۱,۸۹۱ ۲۴.۷۷ % ۱۴,۶۴۷,۸۵۳ ۶۳.۶۴ % ۱,۸۴۹,۴۸۰ ۸.۰۴ % ۰ ۰ % ۱۴۵,۲۵۶ ۰.۶۳ % ۶۷۱,۷۰۴ ۲.۹۲ % ۰ ۰ %
۱۴۷ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۵,۷۰۱,۸۹۱ ۲۴.۷۷ % ۱۴,۶۴۷,۸۵۳ ۶۳.۶۵ % ۱,۸۴۸,۹۴۲ ۸.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۴۵,۲۵۶ ۰.۶۳ % ۶۷۱,۵۱۳ ۲.۹۲ % ۰ ۰ %
۱۴۸ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۵,۷۵۰,۲۷۵ ۲۵.۱ % ۱۴,۵۷۳,۲۱۹ ۶۳.۶۲ % ۱,۸۴۷,۵۷۲ ۸.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۱۸,۹۵۱ ۰.۵۲ % ۶۱۸,۵۶۰ ۲.۷ % ۰ ۰ %
۱۴۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۵,۷۱۱,۲۵۵ ۲۵.۰۹ % ۱۴,۴۳۸,۲۳۶ ۶۳.۴۲ % ۱,۸۷۲,۹۹۴ ۸.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۵۱,۷۷۴ ۰.۶۷ % ۵۹۰,۸۱۷ ۲.۶ % ۰ ۰ %
۱۵۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ۵,۷۰۸,۷۴۹ ۲۴.۹۴ % ۱۴,۵۲۵,۱۷۶ ۶۳.۴۶ % ۱,۸۷۱,۷۶۵ ۸.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۴۸,۶۵۴ ۰.۶۵ % ۶۳۵,۶۲۹ ۲.۷۸ % ۰ ۰ %