صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱.۴ ۱.۵۳ ۱۵,۷۰۵.۲۵ ۲۵,۱۳۶.۸۱
۱۸۲ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۲.۷۱ ۲.۷۲ ۱,۷۱۰,۰۰۰ ۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹
۱۸۳ ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ ۰ ۰ (۰.۶۴) ۰
۱۸۴ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ۰ ۰ (۰.۵۶) ۰
۱۸۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۰.۴۷ ۰.۳۵ ۴۴۹.۸۵ ۲۶۰.۹۷
۱۸۶ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۰.۷۸ ۰.۸۹ ۱,۶۱۴.۸۱ ۲,۴۴۲.۵۵
۱۸۷ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ (۰.۳۷) (۱.۱) (۷۴.۴۸) (۹۸.۲۵)
۱۸۸ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ (۱.۱۵) (۱.۸) (۹۸.۵۶) (۹۹.۸۷)
۱۸۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ (۲.۲۵) (۲.۳۱) (۹۹.۹۸) (۹۹.۹۸)
۱۹۰ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ۰ ۰ (۰.۶۹) ۰
۱۹۱ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ (۰.۰۷) ۰ (۲۲.۶۳) ۰
۱۹۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ (۰.۹۹) (۱.۵۹) (۹۷.۳۹) (۹۹.۷۱)
۱۹۳ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۰.۱۳ (۰.۱) ۶۰.۷۶ (۲۹.۹۶)
۱۹۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ (۰.۸۷) (۱.۱۹) (۹۵.۸۵) (۹۸.۷۴)
۱۹۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ۰.۱۵ (۰.۰۷) ۷۲.۱۵ (۲۱.۴)
۱۹۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۰.۹۲ ۰.۴۷ ۲,۷۶۰.۲۱ ۴۵۸.۹۳
۱۹۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ۰ ۰ (۱.۲۹) ۰
۱۹۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۰ ۰ (۱.۲۹) ۰
۱۹۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۰.۳ ۰.۳۸ ۱۹۳.۳۲ ۲۹۸.۱۲
۲۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۱.۵۹ ۱.۸۹ ۳۲,۰۰۸.۳۲ ۹۱,۷۷۳.۰۴