صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۲.۳۹ ۲.۴۶ ۵۴۴,۹۳۵.۱۹ ۷۲۳,۲۱۹.۹۹
۱۰۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱.۶۸ ۲.۱۶ ۴۳,۲۵۰.۵۴ ۲۴۳,۷۱۸.۷۲
۱۰۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۰ ۰ (۰.۵۲) ۰
۱۰۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۰ ۰ (۰.۲۲) ۰
۱۰۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱.۵۶ ۲.۴۸ ۲۸,۴۲۷.۸۸ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۱۰۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۰.۵۱ (۰.۸۳) ۵۴۶.۸۹ (۹۵.۱۵)
۱۰۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۰ ۰ (۰.۵۶) ۰
۱۰۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۰ ۰ (۰.۵۷) ۰
۱۰۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۰ ۰ (۰.۵۷) ۰
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۰ ۰ (۰.۵۷) ۰
۱۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۴.۵۹ ۰
۱۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱.۹۵ ۲.۰۸ ۱۱۶,۷۹۶.۴ ۱۸۶,۴۵۶.۵
۱۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ (۰.۱۵) (۰.۷۲) (۴۱.۳۱) (۹۲.۹)
۱۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱.۷۶ ۲.۳۶ ۵۷,۴۳۴.۳۶ ۵۰۰,۵۱۹.۵۷
۱۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۰.۵۴ (۱.۶۶) ۶۰۴.۱۸ (۹۹.۷۸)
۱۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (۶) (۳.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۰ ۰ (۰.۵۳) ۰
۱۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۰ ۰ ۰.۱۸ ۰
۱۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ (۰.۲۷) ۰.۰۷ (۶۲.۹۹) ۲۹.۱۵
۱۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ (۲.۲۲) (۲.۷۲) (۹۹.۹۷) (۱۰۰)