صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۷۰۱ ۱۳۹۰/۰۹/۰۸ ۰.۹۳ ۰.۴۷ ۲,۸۶۳.۱۳ ۴۴۳.۷۸
۳۷۰۲ ۱۳۹۰/۰۹/۰۷ (۰.۱۶) (۰.۳۳) (۴۵) (۶۹.۷۶)
۳۷۰۳ ۱۳۹۰/۰۹/۰۶ (۱.۶۴) (۱.۶۸) (۹۹.۷۶) (۹۹.۸)
۳۷۰۴ ۱۳۹۰/۰۹/۰۵ (۱.۱۴) (۰.۴۱) (۹۸.۴۷) (۷۷.۴۳)
۳۷۰۵ ۱۳۹۰/۰۹/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۳۷۰۶ ۱۳۹۰/۰۹/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۳۷۰۷ ۱۳۹۰/۰۹/۰۲ (۱.۰۲) (۱.۲۶) (۹۷.۶۲) (۹۹.۰۱)
۳۷۰۸ ۱۳۹۰/۰۹/۰۱ (۱.۴۳) (۱.۲۹) (۹۹.۴۷) (۹۹.۱۴)
۳۷۰۹ ۱۳۹۰/۰۸/۳۰ (۰.۲۳) (۰.۳۶) (۵۷.۵۲) (۷۳.۲)
۳۷۱۰ ۱۳۹۰/۰۸/۲۹ (۰.۷۴) (۰.۲۷) (۹۳.۲۶) (۶۲.۶۸)
۳۷۱۱ ۱۳۹۰/۰۸/۲۸ (۰.۴۹) ۰ (۸۳.۰۵) ۰.۴۳
۳۷۱۲ ۱۳۹۰/۰۸/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۷) ۰
۳۷۱۳ ۱۳۹۰/۰۸/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۷) ۰
۳۷۱۴ ۱۳۹۰/۰۸/۲۵ ۰.۱۱ ۰ ۵۰.۲۵ (۰.۲۹)
۳۷۱۵ ۱۳۹۰/۰۸/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۹) ۰
۳۷۱۶ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ ۰.۰۵ (۰.۰۲) ۱۸ (۸.۲۷)
۳۷۱۷ ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ (۰.۴۱) (۰.۳۵) (۷۸.۰۷) (۷۲.۵۸)
۳۷۱۸ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ (۰.۱۴) ۰.۲۷ (۳۹.۱۸) ۱۶۷.۳۲
۳۷۱۹ ۱۳۹۰/۰۸/۲۰ ۰ ۰ ۰.۷۵ ۰
۳۷۲۰ ۱۳۹۰/۰۸/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۵) ۰