صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۷۰۱ ۱۳۹۱/۰۴/۰۶ (۱.۲۱) (۰.۹۱) (۹۸.۸۴) (۹۶.۴۹)
۳۷۰۲ ۱۳۹۱/۰۴/۰۵ (۰.۵۸) (۰.۴۸) (۸۸.۲۱) (۸۲.۵۹)
۳۷۰۳ ۱۳۹۱/۰۴/۰۴ (۱.۱۲) (۰.۹۹) (۹۸.۳۵) (۹۷.۳۶)
۳۷۰۴ ۱۳۹۱/۰۴/۰۳ (۱.۲۳) (۰.۸۷) (۹۸.۹۱) (۹۵.۸۹)
۳۷۰۵ ۱۳۹۱/۰۴/۰۲ ۰ ۰ ۰.۷۵ ۰
۳۷۰۶ ۱۳۹۱/۰۴/۰۱ ۰ ۰ ۰.۶۸ ۰
۳۷۰۷ ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ (۰.۴۵) (۰.۴۸) (۸۰.۹۷) (۸۲.۶۶)
۳۷۰۸ ۱۳۹۱/۰۳/۳۰ (۰.۰۶) (۰.۱۳) (۱۹.۸۵) (۳۷.۳۵)
۳۷۰۹ ۱۳۹۱/۰۳/۲۹ ۰ ۰ ۰.۵۵ ۰
۳۷۱۰ ۱۳۹۱/۰۳/۲۸ (۰.۳۲) (۰.۳۱) (۶۹.۲۱) (۶۷.۵۱)
۳۷۱۱ ۱۳۹۱/۰۳/۲۷ (۰.۱) (۰.۱۲) (۳۱.۷) (۳۶.۰۸)
۳۷۱۲ ۱۳۹۱/۰۳/۲۶ ۰ ۰ ۰.۸۴ ۰
۳۷۱۳ ۱۳۹۱/۰۳/۲۵ ۰ ۰ ۰.۳۲ ۰
۳۷۱۴ ۱۳۹۱/۰۳/۲۴ (۰.۰۲) (۰.۰۱) (۸.۵۲) (۱.۹۱)
۳۷۱۵ ۱۳۹۱/۰۳/۲۳ (۰.۰۱) ۰.۱۱ (۴.۱۹) ۴۸.۶۵
۳۷۱۶ ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ ۰.۷۷ ۰.۵۶ ۱,۵۲۱.۹۲ ۶۶۶.۸۷
۳۷۱۷ ۱۳۹۱/۰۳/۲۱ ۰.۱۲ (۰.۳۸) ۵۵.۲۹ (۷۵.۱۶)
۳۷۱۸ ۱۳۹۱/۰۳/۲۰ (۱.۵۶) (۱.۰۲) (۹۹.۶۸) (۹۷.۵۹)
۳۷۱۹ ۱۳۹۱/۰۳/۱۹ ۰ ۰ (۰.۱۳) ۰