صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۷۲۱ ۱۳۹۰/۰۸/۱۸ ۰.۵۹ ۰.۲۶ ۷۶۰.۷ ۱۵۷.۰۵
۳۷۲۲ ۱۳۹۰/۰۸/۱۷ (۱.۲۸) (۲.۰۴) (۹۹.۱۱) (۹۹.۹۵)
۳۷۲۳ ۱۳۹۰/۰۸/۱۶ (۰.۰۱) ۱.۰۴ (۲.۸۹) ۴,۲۳۳.۲۳
۳۷۲۴ ۱۳۹۰/۰۸/۱۵ (۱.۲۱) (۱.۱) (۹۸.۸۳) (۹۸.۲۴)
۳۷۲۵ ۱۳۹۰/۰۸/۱۴ (۰.۳۷) (۰.۴۹) (۷۴.۵۲) (۸۳.۳۳)
۳۷۲۶ ۱۳۹۰/۰۸/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۵) ۰
۳۷۲۷ ۱۳۹۰/۰۸/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۲) ۰
۳۷۲۸ ۱۳۹۰/۰۸/۱۱ ۰.۷۴ ۰.۳ ۱,۳۵۵.۹۶ ۱۹۳.۵۵
۳۷۲۹ ۱۳۹۰/۰۸/۱۰ ۰.۲ ۰.۰۶ ۱۰۸.۳۹ ۲۳.۳۵
۳۷۳۰ ۱۳۹۰/۰۸/۰۹ (۰.۱۶) (۰.۰۱) (۴۳.۸۶) (۱.۸۱)
۳۷۳۱ ۱۳۹۰/۰۸/۰۸ (۰.۲) (۰.۱۶) (۵۱.۴۳) (۴۴.۶۳)
۳۷۳۲ ۱۳۹۰/۰۸/۰۷ (۰.۲۷) ۰.۱۵ (۶۲.۰۶) ۷۰.۴۷
۳۷۳۳ ۱۳۹۰/۰۸/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۴) ۰
۳۷۳۴ ۱۳۹۰/۰۸/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۱) ۰
۳۷۳۵ ۱۳۹۰/۰۸/۰۴ ۰.۰۳ (۰.۰۴) ۱۲.۲۶ (۱۲.۴)
۳۷۳۶ ۱۳۹۰/۰۸/۰۳ ۰.۱۳ ۰.۱۹ ۵۹.۹۲ ۱۰۱.۷۴
۳۷۳۷ ۱۳۹۰/۰۸/۰۲ (۰.۷۱) (۰.۶۷) (۹۲.۶۵) (۹۱.۴۱)
۳۷۳۸ ۱۳۹۰/۰۸/۰۱ (۰.۲۳) (۰.۳۹) (۵۶.۸۱) (۷۵.۷۱)
۳۷۳۹ ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ (۰.۰۴) (۰.۲۲) (۱۴.۰۸) (۵۴.۷۷)
۳۷۴۰ ۱۳۹۰/۰۷/۲۹ ۰ ۰ (۱.۷۵) ۰