صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۷۲۱ ۱۳۹۱/۰۳/۱۷ (۰.۳۳) (۰.۲۲) (۶۹.۸۸) (۵۴.۴۲)
۳۷۲۲ ۱۳۹۱/۰۳/۱۶ (۰.۲۴) (۰.۱۶) (۵۷.۹۸) (۴۳.۹۷)
۳۷۲۳ ۱۳۹۱/۰۳/۱۵ ۰ ۰ (۰.۱۶) ۰
۳۷۲۴ ۱۳۹۱/۰۳/۱۴ ۰ ۰ (۰.۱۶) ۰
۳۷۲۵ ۱۳۹۱/۰۳/۱۳ (۰.۱۴) (۰.۰۸) (۴۰.۶) (۲۴.۴)
۳۷۲۶ ۱۳۹۱/۰۳/۱۲ ۰ ۰ (۰.۱۶) ۰
۳۷۲۷ ۱۳۹۱/۰۳/۱۱ ۰ ۰ (۰.۱۹) ۰
۳۷۲۸ ۱۳۹۱/۰۳/۱۰ (۰.۱۸) (۰.۱۸) (۴۷.۳۲) (۴۷.۸)
۳۷۲۹ ۱۳۹۱/۰۳/۰۹ (۰.۲۱) (۰.۱۷) (۵۳.۶۲) (۴۵.۸۶)
۳۷۳۰ ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ (۰.۱۳) (۰.۲۱) (۳۸.۷۲) (۵۳.۴۵)
۳۷۳۱ ۱۳۹۱/۰۳/۰۷ ۰.۱۲ (۰.۰۲) ۵۶.۷۷ (۵.۹۲)
۳۷۳۲ ۱۳۹۱/۰۳/۰۶ (۰.۷۸) (۰.۶۷) (۹۴.۱۸) (۹۱.۴۲)
۳۷۳۳ ۱۳۹۱/۰۳/۰۵ ۰ ۰ (۰.۲۸) ۰
۳۷۳۴ ۱۳۹۱/۰۳/۰۴ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۳۷۳۵ ۱۳۹۱/۰۳/۰۳ ۰.۶۶ ۰.۶۶ ۱,۰۰۹.۸۷ ۱,۰۱۶.۶۲
۳۷۳۶ ۱۳۹۱/۰۳/۰۲ ۰.۱۴ ۰.۲۵ ۶۹.۲۲ ۱۴۸.۰۵
۳۷۳۷ ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ ۰.۳۹ ۰.۶۷ ۳۰۷.۰۷ ۱,۰۳۵.۳۷
۳۷۳۸ ۱۳۹۱/۰۲/۳۱ ۰.۰۹ ۰.۰۶ ۳۸.۳۲ ۲۳.۸۱
۳۷۳۹ ۱۳۹۱/۰۲/۳۰ (۰.۲۱) ۰ (۵۳.۹۷) (۰.۶۸)