صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۷۶۱ ۱۳۹۱/۰۲/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۸) ۰
۳۷۶۲ ۱۳۹۱/۰۲/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۱) ۰
۳۷۶۳ ۱۳۹۱/۰۲/۰۶ (۰.۰۱) (۰.۱۳) (۲.۲۸) (۳۷.۰۷)
۳۷۶۴ ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ ۰.۸۱ ۰.۱۶ ۱,۸۳۳.۳۲ ۸۲.۳۱
۳۷۶۵ ۱۳۹۱/۰۲/۰۴ (۰.۳۶) (۰.۳۱) (۷۳.۲۳) (۶۷.۷)
۳۷۶۶ ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ (۰.۱۲) (۰.۱۶) (۳۵.۶) (۴۳.۴)
۳۷۶۷ ۱۳۹۱/۰۲/۰۲ (۰.۵۷) (۰.۱۸) (۸۷.۷) (۴۷.۵۸)
۳۷۶۸ ۱۳۹۱/۰۲/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۳) ۰
۳۷۶۹ ۱۳۹۱/۰۱/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۶) ۰
۳۷۷۰ ۱۳۹۱/۰۱/۳۰ ۰.۰۷ ۰.۲۷ ۳۰.۲۲ ۱۷۰.۸
۳۷۷۱ ۱۳۹۱/۰۱/۲۹ (۰.۳۱) (۰.۲۲) (۶۷.۸۲) (۵۵.۲۸)
۳۷۷۲ ۱۳۹۱/۰۱/۲۸ ۰.۵۸ (۰.۱۳) ۷۳۴.۰۶ (۳۷.۹۱)
۳۷۷۳ ۱۳۹۱/۰۱/۲۷ ۱.۵۸ ۱.۴۳ ۳۰,۰۵۵.۸ ۱۷,۶۵۹.۹۸
۳۷۷۴ ۱۳۹۱/۰۱/۲۶ ۰.۴۱ ۰.۵۲ ۳۵۲.۴۶ ۵۶۲.۷۱
۳۷۷۵ ۱۳۹۱/۰۱/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۱) ۰
۳۷۷۶ ۱۳۹۱/۰۱/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۱) ۰
۳۷۷۷ ۱۳۹۱/۰۱/۲۳ ۰.۲۲ ۰.۳۵ ۱۲۰.۱۶ ۲۵۹.۸۱
۳۷۷۸ ۱۳۹۱/۰۱/۲۲ ۱.۱۴ ۰.۶۹ ۶,۲۳۰.۲۲ ۱,۱۰۹.۷۷
۳۷۷۹ ۱۳۹۱/۰۱/۲۱ (۰.۱) (۰.۰۳) (۳۱.۱۵) (۱۱.۹۱)