صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۷۶۱ ۱۳۹۰/۰۷/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۸) ۰
۳۷۶۲ ۱۳۹۰/۰۷/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۸) ۰
۳۷۶۳ ۱۳۹۰/۰۷/۰۶ ۰.۳۹ ۰.۳۷ ۳۰۶.۷۲ ۲۹۰.۴۵
۳۷۶۴ ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ ۰.۸۲ ۰.۴۶ ۱,۸۸۹.۴۹ ۴۲۵.۰۵
۳۷۶۵ ۱۳۹۰/۰۷/۰۴ (۰.۸) (۰.۷۲) (۹۴.۷۲) (۹۲.۸۷)
۳۷۶۶ ۱۳۹۰/۰۷/۰۳ (۰.۷۲) (۰.۳۱) (۹۲.۹۳) (۶۷.۷۹)
۳۷۶۷ ۱۳۹۰/۰۷/۰۲ ۰ ۰ (۱.۱۶) ۰
۳۷۶۸ ۱۳۹۰/۰۷/۰۱ ۰ ۰ (۱.۲۳) ۰
۳۷۶۹ ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ (۰.۰۱) (۰.۴۲) (۱.۹۴) (۷۸.۷۶)
۳۷۷۰ ۱۳۹۰/۰۶/۳۰ ۰.۴۷ ۰.۴۳ ۴۵۴.۴۵ ۳۷۴.۶۶
۳۷۷۱ ۱۳۹۰/۰۶/۲۹ ۰.۵۶ (۰.۰۷) ۶۶۲.۷۱ (۲۳.۲۸)
۳۷۷۲ ۱۳۹۰/۰۶/۲۸ (۰.۱) (۰.۰۷) (۳۱.۰۷) (۲۱.۷۹)
۳۷۷۳ ۱۳۹۰/۰۶/۲۷ (۰.۲۹) ۰.۱۱ (۶۵.۱۲) ۵۰.۳۱
۳۷۷۴ ۱۳۹۰/۰۶/۲۶ ۰.۵۶ ۰.۰۷ ۶۷۵.۱۹ ۲۸.۹۵
۳۷۷۵ ۱۳۹۰/۰۶/۲۵ ۰ ۰ (۱.۲۴) ۰
۳۷۷۶ ۱۳۹۰/۰۶/۲۴ ۰ ۰ (۱.۲۸) ۰
۳۷۷۷ ۱۳۹۰/۰۶/۲۳ (۰.۴۱) (۰.۳۶) (۷۷.۶۵) (۷۳.۱۳)
۳۷۷۸ ۱۳۹۰/۰۶/۲۲ (۰.۱۴) (۰.۴۶) (۴۰.۰۲) (۸۱.۷۵)
۳۷۷۹ ۱۳۹۰/۰۶/۲۱ ۰.۱۹ (۰.۱۵) ۱۰۰.۳۹ (۴۲.۴۶)
۳۷۸۰ ۱۳۹۰/۰۶/۲۰ ۰.۱۲ ۰.۰۱ ۵۲.۸۷ ۲.۰۴