صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۷۴۱ ۱۳۹۰/۰۷/۲۸ ۰ ۰ (۱.۷۲) ۰
۳۷۴۲ ۱۳۹۰/۰۷/۲۷ ۰.۱۷ ۰.۱۹ ۸۸.۷۹ ۹۷.۷۲
۳۷۴۳ ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ (۰.۱۷) ۰ (۴۵.۷۵) (۰.۸۳)
۳۷۴۴ ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ (۰.۲) (۰.۵) (۵۱.۷۵) (۸۴.۰۳)
۳۷۴۵ ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ (۱.۰۷) (۱.۴۱) (۹۸.۰۵) (۹۹.۴۵)
۳۷۴۶ ۱۳۹۰/۰۷/۲۳ (۰.۵۷) (۰.۶۶) (۸۷.۶۶) (۹۰.۹۲)
۳۷۴۷ ۱۳۹۰/۰۷/۲۲ ۰ ۰ (۱.۰۸) ۰
۳۷۴۸ ۱۳۹۰/۰۷/۲۱ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰
۳۷۴۹ ۱۳۹۰/۰۷/۲۰ (۰.۱۸) (۰.۲۲) (۴۸.۸۶) (۵۵.۰۱)
۳۷۵۰ ۱۳۹۰/۰۷/۱۹ ۰.۵۲ ۰.۳۱ ۵۷۰.۴۹ ۲۱۱.۴۳
۳۷۵۱ ۱۳۹۰/۰۷/۱۸ ۰.۰۴ (۰.۱۸) ۱۴.۵۹ (۴۸.۹۲)
۳۷۵۲ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷ (۰.۰۹) (۰.۱۶) (۲۸.۰۷) (۴۴.۹۷)
۳۷۵۳ ۱۳۹۰/۰۷/۱۶ ۰ ۰.۱۸ (۰.۸۵) ۹۵.۲۷
۳۷۵۴ ۱۳۹۰/۰۷/۱۵ ۰ ۰ (۱.۶۲) ۰
۳۷۵۵ ۱۳۹۰/۰۷/۱۴ ۰ ۰ (۱.۶۶) ۰
۳۷۵۶ ۱۳۹۰/۰۷/۱۳ ۰.۶۹ ۰.۴ ۱,۱۴۱.۷۲ ۳۳۰.۳۶
۳۷۵۷ ۱۳۹۰/۰۷/۱۲ ۰.۵ ۰.۳۵ ۵۰۷.۶۵ ۲۵۴.۹۴
۳۷۵۸ ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ ۰.۰۵ (۰.۰۳) ۲۱.۳۲ (۱۱.۷۱)
۳۷۵۹ ۱۳۹۰/۰۷/۱۰ ۰.۱۶ (۰.۱۳) ۸۰.۲۲ (۳۸.۴۶)
۳۷۶۰ ۱۳۹۰/۰۷/۰۹ (۰.۴۱) (۰.۳۲) (۷۷.۶۲) (۶۸.۴۳)