صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۷۸۱ ۱۳۹۰/۰۶/۱۹ ۰.۱۳ ۱۰.۵۹ ۶۰ ۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰
۳۷۸۲ ۱۳۹۰/۰۶/۱۸ ۰ ۰ (۱.۵۵) ۰
۳۷۸۳ ۱۳۹۰/۰۶/۱۷ ۰ (۹.۰۱) (۱.۵۸) (۱۰۰)
۳۷۸۴ ۱۳۹۰/۰۶/۱۶ ۱.۲۴ ۰.۸۱ ۸,۹۴۶.۵۴ ۱,۷۷۷.۵۳
۳۷۸۵ ۱۳۹۰/۰۶/۱۵ ۰.۹۴ ۱.۳۴ ۲,۸۹۸ ۱۲,۹۰۰.۹۸
۳۷۸۶ ۱۳۹۰/۰۶/۱۴ ۰.۴۳ ۰.۴ ۳۸۳.۸۴ ۳۳۶.۴۳
۳۷۸۷ ۱۳۹۰/۰۶/۱۳ ۱.۰۳ ۰.۶۶ ۴,۱۱۶.۰۲ ۹۸۹.۰۳
۳۷۸۸ ۱۳۹۰/۰۶/۱۲ ۱.۰۶ ۶.۴۵ ۴,۶۷۱.۵۶ ۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸
۳۷۸۹ ۱۳۹۰/۰۶/۱۱ ۰ ۰ ۱.۷۶ ۰
۳۷۹۰ ۱۳۹۰/۰۶/۱۰ ۰ ۰ (۱.۵۵) ۰
۳۷۹۱ ۱۳۹۰/۰۶/۰۹ ۰ (۵.۱) (۱.۵۹) (۱۰۰)
۳۷۹۲ ۱۳۹۰/۰۶/۰۸ ۱.۲۷ ۰.۷۸ ۹,۸۱۱.۰۳ ۱,۶۱۵.۵۶
۳۷۹۳ ۱۳۹۰/۰۶/۰۷ ۰.۷۴ ۰.۵۸ ۱,۳۹۱.۰۳ ۷۱۲.۰۸
۳۷۹۴ ۱۳۹۰/۰۶/۰۶ (۰.۲۶) (۰.۳۱) (۶۱.۵۶) (۶۸.۳۹)
۳۷۹۵ ۱۳۹۰/۰۶/۰۵ ۰.۱۷ ۴.۲۹ ۸۴.۴۴ ۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵
۳۷۹۶ ۱۳۹۰/۰۶/۰۴ ۰ ۰ (۰.۲۲) ۰
۳۷۹۷ ۱۳۹۰/۰۶/۰۳ ۰.۰۲ (۳.۸۲) ۷.۶۵ (۱۰۰)
۳۷۹۸ ۱۳۹۰/۰۶/۰۲ ۰.۲۲ ۰.۳۴ ۱۲۵.۰۵ ۲۴۵.۵۶
۳۷۹۹ ۱۳۹۰/۰۶/۰۱ ۰.۶۷ ۳.۶۱ ۱,۰۲۷.۹۵ ۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶
۳۸۰۰ ۱۳۹۰/۰۵/۳۱ (۰.۰۱) (۲.۸۳) (۲.۶۶) (۱۰۰)