صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۷۸۱ ۱۳۹۱/۰۱/۱۹ ۰.۳۴ ۰.۳۲ ۲۴۷.۴۴ ۲۱۶.۲۸
۳۷۸۲ ۱۳۹۱/۰۱/۱۸ ۰.۵۷ ۰ ۶۸۹.۲۱ ۰
۳۷۸۳ ۱۳۹۱/۰۱/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۸) ۰
۳۷۸۴ ۱۳۹۱/۰۱/۱۶ ۰.۱۲ (۰.۱) ۵۲.۹۵ (۳۰.۹۵)
۳۷۸۵ ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ (۰.۶۶) (۰.۶) (۹۱.۱۴) (۸۸.۷۱)
۳۷۸۶ ۱۳۹۱/۰۱/۱۴ (۰.۱) (۰.۳۴) (۳۰.۴۸) (۷۱.۵۶)
۳۷۸۷ ۱۳۹۱/۰۱/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۹) ۰
۳۷۸۸ ۱۳۹۱/۰۱/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۲) ۰
۳۷۸۹ ۱۳۹۱/۰۱/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۹) ۰
۳۷۹۰ ۱۳۹۱/۰۱/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۲) ۰
۳۷۹۱ ۱۳۹۱/۰۱/۰۹ ۰.۶۶ ۰.۱۶ ۱,۰۰۲.۲۴ ۸۱.۰۸
۳۷۹۲ ۱۳۹۱/۰۱/۰۸ ۰.۹۷ ۰.۴۷ ۳,۲۴۶.۷۳ ۴۵۵.۰۸
۳۷۹۳ ۱۳۹۱/۰۱/۰۷ (۰.۵۵) (۰.۳۵) (۸۶.۶۳) (۷۲.۵۱)
۳۷۹۴ ۱۳۹۱/۰۱/۰۶ ۰.۸۵ ۰.۸۴ ۲,۰۵۹.۴۳ ۲,۰۴۸.۹۶
۳۷۹۵ ۱۳۹۱/۰۱/۰۵ ۱.۵۶ ۱.۴۵ ۲۷,۹۲۵.۸۷ ۱۸,۸۴۹.۲
۳۷۹۶ ۱۳۹۱/۰۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۲) ۰
۳۷۹۷ ۱۳۹۱/۰۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۲) ۰
۳۷۹۸ ۱۳۹۱/۰۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۲) ۰
۳۷۹۹ ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۲) ۰