صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۸۰۱ ۱۳۹۰/۰۵/۳۰ (۰.۰۹) (۰.۰۶) (۲۷.۰۴) (۱۹.۰۴)
۳۸۰۲ ۱۳۹۰/۰۵/۲۹ (۰.۴۶) ۲.۹۷ (۸۱.۵۴) ۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹
۳۸۰۳ ۱۳۹۰/۰۵/۲۸ ۰ ۰ (۰.۸۹) ۰
۳۸۰۴ ۱۳۹۰/۰۵/۲۷ ۰ (۲.۹۱) (۰.۹۲) (۱۰۰)
۳۸۰۵ ۱۳۹۰/۰۵/۲۶ ۰.۷ ۰.۵۹ ۱,۱۹۱.۸۹ ۷۴۴.۵۸
۳۸۰۶ ۱۳۹۰/۰۵/۲۵ ۰.۲۸ ۰.۱۲ ۱۷۷.۱۸ ۵۷.۴۸
۳۸۰۷ ۱۳۹۰/۰۵/۲۴ (۰.۱۴) (۰.۱۳) (۴۰.۳۲) (۳۸.۵۹)
۳۸۰۸ ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ ۰.۳۵ ۰.۳۸ ۲۵۵.۶۲ ۳۰۳.۹۷
۳۸۰۹ ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ ۰.۴۴ (۰.۰۴) ۴۰۳.۶۷ (۱۴.۹۶)
۳۸۱۰ ۱۳۹۰/۰۵/۲۱ ۰ ۰ (۰.۷۹) ۰
۳۸۱۱ ۱۳۹۰/۰۵/۲۰ ۰ ۰.۵۳ (۰.۸۳) ۵۹۳.۱۵
۳۸۱۲ ۱۳۹۰/۰۵/۱۹ ۱.۳۶ ۱.۱۳ ۱۳,۷۲۵ ۶,۰۴۵.۷۹
۳۸۱۳ ۱۳۹۰/۰۵/۱۸ (۱.۲۳) (۱.۵) (۹۸.۹۲) (۹۹.۶)
۳۸۱۴ ۱۳۹۰/۰۵/۱۷ (۰.۸۸) ۰.۱۹ (۹۶.۰۲) ۹۹.۴۹
۳۸۱۵ ۱۳۹۰/۰۵/۱۶ (۰.۰۳) (۰.۳۴) (۹.۸۶) (۷۰.۹۳)
۳۸۱۶ ۱۳۹۰/۰۵/۱۵ (۱.۵۱) (۱.۲۲) (۹۹.۶۱) (۹۸.۸۶)
۳۸۱۷ ۱۳۹۰/۰۵/۱۴ ۰ ۰ (۰.۲۹) ۰
۳۸۱۸ ۱۳۹۰/۰۵/۱۳ ۰ ۰ (۰.۲۹) ۰
۳۸۱۹ ۱۳۹۰/۰۵/۱۲ ۰.۰۳ ۰.۱۳ ۱۰.۲۴ ۵۸.۲۱
۳۸۲۰ ۱۳۹۰/۰۵/۱۱ (۰.۲۳) ۰.۰۶ (۵۷.۴۶) ۲۳.۲۹