صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۸۲۱ ۱۳۹۰/۰۹/۱۳ ۰.۵۷ ۱ ۶۸۸.۷۷ ۳,۶۲۹.۶۳
۳۸۲۲ ۱۳۹۰/۰۹/۱۲ ۰.۱۲ ۰.۴۲ ۵۷.۱۳ ۳۵۶.۳۸
۳۸۲۳ ۱۳۹۰/۰۹/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۱) ۰
۳۸۲۴ ۱۳۹۰/۰۹/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۱) ۰
۳۸۲۵ ۱۳۹۰/۰۹/۰۹ (۰.۳۳) (۰.۳) (۷۰.۵۵) (۶۶.۸۲)
۳۸۲۶ ۱۳۹۰/۰۹/۰۸ ۰.۹۳ ۰.۴۷ ۲,۸۶۳.۱۳ ۴۴۳.۷۸
۳۸۲۷ ۱۳۹۰/۰۹/۰۷ (۰.۱۶) (۰.۳۳) (۴۵) (۶۹.۷۶)
۳۸۲۸ ۱۳۹۰/۰۹/۰۶ (۱.۶۴) (۱.۶۸) (۹۹.۷۶) (۹۹.۸)
۳۸۲۹ ۱۳۹۰/۰۹/۰۵ (۱.۱۴) (۰.۴۱) (۹۸.۴۷) (۷۷.۴۳)
۳۸۳۰ ۱۳۹۰/۰۹/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۳۸۳۱ ۱۳۹۰/۰۹/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۳۸۳۲ ۱۳۹۰/۰۹/۰۲ (۱.۰۲) (۱.۲۶) (۹۷.۶۲) (۹۹.۰۱)
۳۸۳۳ ۱۳۹۰/۰۹/۰۱ (۱.۴۳) (۱.۲۹) (۹۹.۴۷) (۹۹.۱۴)
۳۸۳۴ ۱۳۹۰/۰۸/۳۰ (۰.۲۳) (۰.۳۶) (۵۷.۵۲) (۷۳.۲)
۳۸۳۵ ۱۳۹۰/۰۸/۲۹ (۰.۷۴) (۰.۲۷) (۹۳.۲۶) (۶۲.۶۸)
۳۸۳۶ ۱۳۹۰/۰۸/۲۸ (۰.۴۹) ۰ (۸۳.۰۵) ۰.۴۳
۳۸۳۷ ۱۳۹۰/۰۸/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۷) ۰
۳۸۳۸ ۱۳۹۰/۰۸/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۷) ۰
۳۸۳۹ ۱۳۹۰/۰۸/۲۵ ۰.۱۱ ۰ ۵۰.۲۵ (۰.۲۹)