صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۸۲۱ ۱۳۹۰/۰۳/۲۲ (۰.۴۲) (۰.۴۹) (۷۸.۳۷) (۸۳.۲۸)
۳۸۲۲ ۱۳۹۰/۰۳/۲۱ ۰.۷۶ ۰.۴۹ ۱,۴۸۹.۰۷ ۴۸۶.۰۲
۳۸۲۳ ۱۳۹۰/۰۳/۲۰ ۰ ۰ (۰.۰۷) ۰
۳۸۲۴ ۱۳۹۰/۰۳/۱۹ ۰ (۰.۶۵) (۰.۰۷) (۹۰.۶۲)
۳۸۲۵ ۱۳۹۰/۰۳/۱۸ ۰.۸۶ ۰.۶۵ ۲,۱۵۲.۲ ۹۶۵.۷۵
۳۸۲۶ ۱۳۹۰/۰۳/۱۷ (۰.۴۲) (۰.۶۷) (۷۸.۸۶) (۹۱.۳۱)
۳۸۲۷ ۱۳۹۰/۰۳/۱۶ ۱.۱۱ ۰.۷۹ ۵,۵۷۰.۵۱ ۱,۶۴۶.۰۹
۳۸۲۸ ۱۳۹۰/۰۳/۱۵ ۰ (۲.۹۷) (۰.۰۸) (۱۰۰)
۳۸۲۹ ۱۳۹۰/۰۳/۱۴ ۰ ۰ (۰.۰۴) ۰
۳۸۳۰ ۱۳۹۰/۰۳/۱۳ ۰ ۰ (۰.۰۴) ۰
۳۸۳۱ ۱۳۹۰/۰۳/۱۲ ۰ ۳.۰۶ (۰.۰۸) ۵,۹۷۰,۵۷۸.۱۲
۳۸۳۲ ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ (۰.۱۷) (۰.۱۱) (۴۵.۴) (۳۲)
۳۸۳۳ ۱۳۹۰/۰۳/۱۰ ۱.۷ ۱.۰۳ ۴۷,۵۶۶.۸۵ ۴,۰۷۶.۰۴
۳۸۳۴ ۱۳۹۰/۰۳/۰۹ ۱.۸۳ ۱.۰۸ ۷۳,۹۱۴.۲۷ ۴,۸۸۰
۳۸۳۵ ۱۳۹۰/۰۳/۰۸ (۲.۳۱) (۱.۷۷) (۹۹.۹۸) (۹۹.۸۵)
۳۸۳۶ ۱۳۹۰/۰۳/۰۷ (۱.۱۶) (۳.۱۶) (۹۸.۵۸) (۱۰۰)
۳۸۳۷ ۱۳۹۰/۰۳/۰۶ ۰ ۰ ۰.۶۸ ۰
۳۸۳۸ ۱۳۹۰/۰۳/۰۵ ۰ ۲.۲۶ ۰.۷۲ ۳۴۶,۹۱۳.۲۱
۳۸۳۹ ۱۳۹۰/۰۳/۰۴ (۲.۳۸) (۲.۲۱) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۷)
۳۸۴۰ ۱۳۹۰/۰۳/۰۳ (۰.۵۵) (۰.۷۶) (۸۶.۸۷) (۹۳.۸۱)