صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ (۰.۸۶) (۱) (۹۵.۶۷) (۹۷.۴۸)
۸۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ (۰.۵۳) ۰.۰۹ (۸۵.۶۱) ۳۶.۴۸
۸۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ (۰.۵۱) (۰.۲۵) (۸۴.۳۱) (۵۹.۹۵)
۸۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۱.۱۹ ۱.۳۴ ۷,۳۳۹.۰۷ ۱۲,۹۳۱.۷۲
۸۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۸۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ ۰ ۰ ۰.۹۷ ۰
۸۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱.۳۹ ۱.۶۴ ۱۵,۵۵۸.۵۳ ۳۷,۲۴۷.۹۶
۸۸ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ (۱.۴۳) (۱.۸۳) (۹۹.۴۸) (۹۹.۸۸)
۸۹ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ (۳.۴۶) (۳.۱۴) (۱۰۰) (۱۰۰)
۹۰ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ (۰.۱۲) (۰.۱۵) (۳۶.۳۹) (۴۲.۰۸)
۹۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ۱.۳۳ ۱.۶۵ ۱۲,۲۳۴.۲۳ ۳۸,۹۵۶.۹۸
۹۲ ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ۰ ۰ (۰.۳) ۰
۹۳ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ ۰ ۰ ۰.۷۵ ۰
۹۴ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ۰.۲۷ ۰.۴۴ ۱۶۷.۴۵ ۳۹۲.۹۲
۹۵ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ۱.۹۷ ۱.۸۲ ۱۲۳,۰۲۲.۸۵ ۷۱,۰۸۶.۴۵
۹۶ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ ۰.۶۷ ۰.۰۲ ۱,۰۵۰.۴۳ ۹.۴۵
۹۷ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۱.۴۸ ۱.۰۴ ۲۱,۴۷۸.۵۶ ۴,۲۹۳.۳۲
۹۸ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ۰ ۰ (۰.۱۶) ۰
۹۹ ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ ۰ ۰ (۰.۱۶) ۰
۱۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ ۰ ۰ (۰.۱۶) ۰