صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۸۴۱ ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ (۱.۰۲) (۰.۵۶) (۹۷.۶۵) (۸۷.۱۱)
۳۸۴۲ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ (۰.۵۱) (۰.۵۴) (۸۴.۶) (۸۵.۹۳)
۳۸۴۳ ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ (۰.۶۶) (۰.۷۳) (۹۱.۰۵) (۹۳.۱۳)
۳۸۴۴ ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ ۰.۵۲ ۰.۱۱ ۵۶۷.۲۳ ۵۰.۰۸
۳۸۴۵ ۱۳۹۰/۱۱/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۲) ۰
۳۸۴۶ ۱۳۹۰/۱۱/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۸) ۰
۳۸۴۷ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ (۰.۰۲) (۰.۱۴) (۸.۳۹) (۳۹.۴۵)
۳۸۴۸ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ ۴.۴ ۰ ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱.۲۸
۳۸۴۹ ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ (۰.۰۲) (۰.۰۷) (۶.۶۹) (۲۲.۸۲)
۳۸۵۰ ۱۳۹۰/۱۱/۰۹ ۰.۶۸ ۰.۸۱ ۱,۰۸۹.۱۲ ۱,۷۹۸.۷۸
۳۸۵۱ ۱۳۹۰/۱۱/۰۸ ۰.۱۹ ۰.۷۱ ۹۸.۰۸ ۱,۲۴۴.۸۱
۳۸۵۲ ۱۳۹۰/۱۱/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۳) ۰
۳۸۵۳ ۱۳۹۰/۱۱/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۳۸۵۴ ۱۳۹۰/۱۱/۰۵ (۰.۲۱) (۰.۳۱) (۵۳.۲۲) (۶۸.۱۶)
۳۸۵۵ ۱۳۹۰/۱۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۹) ۰
۳۸۵۶ ۱۳۹۰/۱۱/۰۳ (۰.۳۷) (۰.۵۹) (۷۳.۶۸) (۸۸.۳۹)
۳۸۵۷ ۱۳۹۰/۱۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۲) ۰
۳۸۵۸ ۱۳۹۰/۱۱/۰۱ ۰.۰۱ (۰.۱۵) ۴.۷۵ (۴۲.۳۳)
۳۸۵۹ ۱۳۹۰/۱۰/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۷) ۰