صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۸۴۱ ۱۳۹۰/۰۴/۲۱ (۰.۴) (۰.۴۸) (۷۶.۶) (۸۲.۴۹)
۳۸۴۲ ۱۳۹۰/۰۴/۲۰ (۰.۳) (۰.۱۵) (۶۶.۴۳) (۴۲.۶)
۳۸۴۳ ۱۳۹۰/۰۴/۱۹ (۰.۸۸) (۰.۷۱) (۹۶.۰۶) (۹۲.۶۱)
۳۸۴۴ ۱۳۹۰/۰۴/۱۸ (۰.۰۴) (۰.۳۴) (۱۲) (۷۱.۱)
۳۸۴۵ ۱۳۹۰/۰۴/۱۷ ۰ ۰ (۰.۱۵) ۰
۳۸۴۶ ۱۳۹۰/۰۴/۱۶ ۰ ۰ (۰.۱۱) ۰
۳۸۴۷ ۱۳۹۰/۰۴/۱۵ ۰.۳۷ (۰.۰۶) ۲۸۸.۵۸ (۲۰.۳۹)
۳۸۴۸ ۱۳۹۰/۰۴/۱۴ ۰.۴۷ ۰.۴۸ ۴۵۷.۹۳ ۴۷۲.۰۸
۳۸۴۹ ۱۳۹۰/۰۴/۱۳ (۰.۵۶) (۰.۱۸) (۸۷.۲) (۴۸.۰۹)
۳۸۵۰ ۱۳۹۰/۰۴/۱۲ (۰.۷۹) ۰ (۹۴.۴) ۰.۷۴
۳۸۵۱ ۱۳۹۰/۰۴/۱۱ ۰.۹۶ ۰.۹۷ ۳,۱۵۸.۲۴ ۳,۳۴۱.۲۸
۳۸۵۲ ۱۳۹۰/۰۴/۱۰ ۰ ۰ (۰.۱۹) ۰
۳۸۵۳ ۱۳۹۰/۰۴/۰۹ ۰ ۰ (۰.۱۵) ۰
۳۸۵۴ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ ۲.۱۱ ۱.۳۴ ۲۰۷,۱۱۷.۷۸ ۱۲,۵۸۹.۳۲
۳۸۵۵ ۱۳۹۰/۰۴/۰۷ ۱.۰۹ ۰.۱۳ ۵,۱۹۶.۲۵ ۶۱.۹۱
۳۸۵۶ ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ (۳.۱۵) (۲.۱۳) (۱۰۰) (۹۹.۹۶)
۳۸۵۷ ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ (۱.۰۸) (۱.۳۹) (۹۸.۱۳) (۹۹.۴)
۳۸۵۸ ۱۳۹۰/۰۴/۰۴ (۰.۴۲) (۰.۴۱) (۷۸.۴۴) (۷۷.۵۱)
۳۸۵۹ ۱۳۹۰/۰۴/۰۳ ۰ ۰ (۰.۴۴) ۰
۳۸۶۰ ۱۳۹۰/۰۴/۰۲ ۰ ۰ (۰.۴۴) (۰.۱۵)