صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۸۶۱ ۱۳۹۰/۰۴/۰۱ ۰.۰۷ (۰.۲۲) ۲۸.۷۳ (۵۵.۳۱)
۳۸۶۲ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ ۰.۰۱ ۰.۲۴ ۴.۳۸ ۱۴۱.۳
۳۸۶۳ ۱۳۹۰/۰۳/۳۰ (۰.۳۶) (۰.۳۷) (۷۳.۳۲) (۷۴.۱۲)
۳۸۶۴ ۱۳۹۰/۰۳/۲۹ ۰.۰۳ ۰.۱۱ ۱۲.۱۵ ۴۷.۲۱
۳۸۶۵ ۱۳۹۰/۰۳/۲۸ ۱.۲۵ (۰.۲۳) ۹,۱۲۷.۱۵ (۵۶.۶۲)
۳۸۶۶ ۱۳۹۰/۰۳/۲۷ ۰ ۰ ۰.۰۴ ۰
۳۸۶۷ ۱۳۹۰/۰۳/۲۶ ۰ ۱.۵۷ ۰.۰۴ ۲۹,۴۰۴.۶۳
۳۸۶۸ ۱۳۹۰/۰۳/۲۵ (۰.۸) (۰.۷۵) (۹۴.۶۵) (۹۳.۶۶)
۳۸۶۹ ۱۳۹۰/۰۳/۲۴ (۰.۶۸) (۰.۷۷) (۹۱.۶۳) (۹۴.۰۴)
۳۸۷۰ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ ۰.۸۸ ۰.۴۶ ۲,۳۸۲.۹۶ ۴۳۵.۸۲
۳۸۷۱ ۱۳۹۰/۰۳/۲۲ (۰.۴۲) (۰.۴۹) (۷۸.۳۷) (۸۳.۲۸)
۳۸۷۲ ۱۳۹۰/۰۳/۲۱ ۰.۷۶ ۰.۴۹ ۱,۴۸۹.۰۷ ۴۸۶.۰۲
۳۸۷۳ ۱۳۹۰/۰۳/۲۰ ۰ ۰ (۰.۰۷) ۰
۳۸۷۴ ۱۳۹۰/۰۳/۱۹ ۰ (۰.۶۵) (۰.۰۷) (۹۰.۶۲)
۳۸۷۵ ۱۳۹۰/۰۳/۱۸ ۰.۸۶ ۰.۶۵ ۲,۱۵۲.۲ ۹۶۵.۷۵
۳۸۷۶ ۱۳۹۰/۰۳/۱۷ (۰.۴۲) (۰.۶۷) (۷۸.۸۶) (۹۱.۳۱)
۳۸۷۷ ۱۳۹۰/۰۳/۱۶ ۱.۱۱ ۰.۷۹ ۵,۵۷۰.۵۱ ۱,۶۴۶.۰۹
۳۸۷۸ ۱۳۹۰/۰۳/۱۵ ۰ (۲.۹۷) (۰.۰۸) (۱۰۰)
۳۸۷۹ ۱۳۹۰/۰۳/۱۴ ۰ ۰ (۰.۰۴) ۰
۳۸۸۰ ۱۳۹۰/۰۳/۱۳ ۰ ۰ (۰.۰۴) ۰