صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۸۸۱ ۱۳۹۰/۰۷/۱۳ ۰.۶۹ ۰.۴ ۱,۱۴۱.۷۲ ۳۳۰.۳۶
۳۸۸۲ ۱۳۹۰/۰۷/۱۲ ۰.۵ ۰.۳۵ ۵۰۷.۶۵ ۲۵۴.۹۴
۳۸۸۳ ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ ۰.۰۵ (۰.۰۳) ۲۱.۳۲ (۱۱.۷۱)
۳۸۸۴ ۱۳۹۰/۰۷/۱۰ ۰.۱۶ (۰.۱۳) ۸۰.۲۲ (۳۸.۴۶)
۳۸۸۵ ۱۳۹۰/۰۷/۰۹ (۰.۴۱) (۰.۳۲) (۷۷.۶۲) (۶۸.۴۳)
۳۸۸۶ ۱۳۹۰/۰۷/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۸) ۰
۳۸۸۷ ۱۳۹۰/۰۷/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۸) ۰
۳۸۸۸ ۱۳۹۰/۰۷/۰۶ ۰.۳۹ ۰.۳۷ ۳۰۶.۷۲ ۲۹۰.۴۵
۳۸۸۹ ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ ۰.۸۲ ۰.۴۶ ۱,۸۸۹.۴۹ ۴۲۵.۰۵
۳۸۹۰ ۱۳۹۰/۰۷/۰۴ (۰.۸) (۰.۷۲) (۹۴.۷۲) (۹۲.۸۷)
۳۸۹۱ ۱۳۹۰/۰۷/۰۳ (۰.۷۲) (۰.۳۱) (۹۲.۹۳) (۶۷.۷۹)
۳۸۹۲ ۱۳۹۰/۰۷/۰۲ ۰ ۰ (۱.۱۶) ۰
۳۸۹۳ ۱۳۹۰/۰۷/۰۱ ۰ ۰ (۱.۲۳) ۰
۳۸۹۴ ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ (۰.۰۱) (۰.۴۲) (۱.۹۴) (۷۸.۷۶)
۳۸۹۵ ۱۳۹۰/۰۶/۳۰ ۰.۴۷ ۰.۴۳ ۴۵۴.۴۵ ۳۷۴.۶۶
۳۸۹۶ ۱۳۹۰/۰۶/۲۹ ۰.۵۶ (۰.۰۷) ۶۶۲.۷۱ (۲۳.۲۸)
۳۸۹۷ ۱۳۹۰/۰۶/۲۸ (۰.۱) (۰.۰۷) (۳۱.۰۷) (۲۱.۷۹)
۳۸۹۸ ۱۳۹۰/۰۶/۲۷ (۰.۲۹) ۰.۱۱ (۶۵.۱۲) ۵۰.۳۱
۳۸۹۹ ۱۳۹۰/۰۶/۲۶ ۰.۵۶ ۰.۰۷ ۶۷۵.۱۹ ۲۸.۹۵