صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/07/27 704,924 700,837 700,837 0 16,409 120,193,636 41,309 72,455,301 47,738,335 33,456,784,786,857
2 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/07/26 700,476 696,421 696,421 0 21,176 120,177,227 37,806 72,413,992 47,763,235 33,263,298,801,402
3 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/07/25 700,862 696,806 696,806 0 5,170 120,156,051 33,961 72,376,186 47,779,865 33,293,318,127,492
4 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/07/24 699,316 695,266 695,266 0 0 120,150,881 0 72,342,225 47,808,656 33,239,725,338,793
5 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/07/23 677,059 673,155 673,155 0 0 120,150,881 0 72,342,225 47,808,656 32,182,643,439,367
6 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/07/22 677,065 673,161 673,161 0 3,780 120,150,881 51,671 72,342,225 47,808,656 32,182,923,881,863
7 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/07/21 677,067 673,167 673,167 0 4,745 120,147,101 64,540 72,290,554 47,856,547 32,215,429,541,273
8 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/07/20 686,046 682,086 682,086 0 19,278 120,142,356 132,128 72,226,014 47,916,342 32,683,088,756,657
9 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/07/19 702,461 698,399 698,399 0 326,949 120,123,078 66,165 72,093,886 48,029,192 33,543,521,745,776
10 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/07/18 699,437 695,373 695,373 0 69,400 119,796,129 72,027 72,027,721 47,768,408 33,216,877,644,257
11 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/07/17 702,547 698,463 698,463 0 0 119,726,729 0 71,955,694 47,771,035 33,366,290,213,388
12 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/07/16 712,944 708,788 708,788 0 0 119,726,729 0 71,955,694 47,771,035 33,859,530,354,700
13 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/07/15 712,950 708,794 708,794 0 30,260 119,726,729 84,571 71,955,694 47,771,035 33,859,807,193,455
14 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/07/14 712,948 708,797 708,797 0 0 119,696,469 0 71,871,123 47,825,346 33,898,455,346,889
15 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/07/13 711,930 707,780 707,780 0 602,650 119,696,469 75,698 71,871,123 47,825,346 33,849,844,419,983
16 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/07/12 711,929 707,733 707,733 0 74,405 119,093,819 43,782 71,795,425 47,298,394 33,474,654,632,898
17 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/07/11 710,732 706,542 706,542 0 19,446 119,019,414 8,282 71,751,643 47,267,771 33,396,651,464,453
18 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/07/10 708,929 704,745 704,745 0 0 118,999,968 0 71,743,361 47,256,607 33,303,878,909,127
19 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/07/09 689,394 685,431 685,431 0 0 118,999,968 0 71,743,361 47,256,607 32,391,152,549,533
20 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/07/08 689,393 685,430 685,430 0 35,810 118,999,968 40,793 71,743,361 47,256,607 32,391,101,641,509