صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/02/02 547,552 544,155 544,149 -6 182 109,813,560 76,792 64,686,934 45,126,626 24,555,862,812,811
182 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/02/01 547,560 544,168 544,163 -5 174 109,813,378 91,446 64,610,142 45,203,236 24,598,174,907,442
183 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/01/31 552,284 548,873 548,867 -6 3,889 109,813,204 286,912 64,518,696 45,294,508 24,860,920,028,072
184 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/01/30 551,380 547,997 547,991 -6 218 109,809,315 344,995 64,231,784 45,577,531 24,976,341,520,801
185 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/01/29 553,977 550,601 550,595 -6 4,742 109,809,097 16,215 63,886,789 45,922,308 25,284,851,273,243
186 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/01/28 557,615 554,215 554,209 -6 0 109,804,355 0 63,870,574 45,933,781 25,457,194,495,694
187 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/01/27 561,336 557,910 557,905 -5 0 109,804,355 0 63,870,574 45,933,781 25,626,928,033,857
188 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/01/26 561,347 557,921 557,916 -5 33,995 109,804,355 12,493 63,870,574 45,933,781 25,627,433,563,517
189 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/01/25 561,357 557,930 557,924 -6 10,034 109,770,360 30,586 63,858,081 45,912,279 25,615,826,260,126
190 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/01/24 562,109 558,675 558,670 -5 670 109,760,326 57,400 63,827,495 45,932,831 25,661,546,926,832
191 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/01/23 553,709 550,338 550,332 -6 402 109,759,656 366,728 63,770,095 45,989,561 25,309,781,755,885
192 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/01/22 554,812 551,456 551,456 0 739 109,759,254 55,673 63,403,367 46,355,887 25,563,248,777,148
193 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/01/21 558,622 555,244 555,244 0 0 109,758,515 0 63,347,694 46,410,821 25,769,323,828,333
194 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/01/20 562,662 559,256 559,256 0 0 109,758,515 0 63,347,694 46,410,821 25,955,515,923,064
195 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/01/19 562,668 559,262 559,262 0 61,575 109,758,515 12,201 63,347,694 46,410,821 25,955,799,486,312
196 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/01/18 562,673 559,263 559,263 0 363 109,696,940 67,152 63,335,493 46,361,447 25,928,260,582,037
197 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/01/17 566,601 563,173 563,173 0 2,515 109,696,577 134,144 63,268,341 46,428,236 26,147,138,976,804
198 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/01/16 567,634 564,209 564,209 0 4,293 109,694,062 295,736 63,134,197 46,559,865 26,269,501,360,478
199 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/01/15 570,652 567,228 567,228 0 15,877 109,689,769 62,778 62,838,461 46,851,308 26,575,364,565,470
200 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/01/14 576,125 572,652 572,652 0 0 109,673,892 0 62,775,683 46,898,209 26,856,365,669,405