صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/05/29 705,830 701,749 701,749 0 0 115,278,352 0 67,353,399 47,924,953 33,631,283,291,049
62 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/05/28 705,833 701,752 701,752 0 0 115,278,352 0 67,353,399 47,924,953 33,631,433,741,574
63 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/05/27 705,836 701,755 701,755 0 0 115,278,352 0 67,353,399 47,924,953 33,631,585,799,334
64 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/05/26 705,839 701,758 701,758 0 0 115,278,352 0 67,353,399 47,924,953 33,631,739,459,545
65 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/05/25 705,843 701,762 701,762 0 223,617 115,278,352 42,999 67,353,399 47,924,953 33,631,894,738,359
66 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/05/24 705,812 701,715 701,715 0 102,457 115,054,735 8,445 67,310,400 47,744,335 33,502,939,097,887
67 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/05/23 695,835 691,796 691,796 0 0 114,952,278 0 67,301,955 47,650,323 32,964,292,723,914
68 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/05/22 700,092 696,021 696,021 0 0 114,952,278 0 67,301,955 47,650,323 33,165,625,629,370
69 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/05/21 700,093 696,022 696,022 0 1,543,425 114,952,278 25,523 67,301,955 47,650,323 33,165,688,424,814
70 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/05/20 700,092 695,887 695,887 0 52,869 113,408,853 12,241 67,276,432 46,132,421 32,102,972,746,433
71 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/05/19 685,346 681,356 681,356 0 101,924 113,355,984 58,157 67,264,191 46,091,793 31,404,928,355,647
72 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/05/18 672,946 669,044 669,044 0 158,103 113,254,060 75,346 67,206,034 46,048,026 30,808,158,820,174
73 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/05/17 665,078 661,221 661,221 0 82,379 113,095,957 10,019 67,130,688 45,965,269 30,393,205,526,979
74 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/05/16 662,225 658,383 658,383 0 0 113,013,578 0 67,120,669 45,892,909 30,215,096,592,550
75 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/05/15 667,092 663,222 663,222 0 0 113,013,578 0 67,120,669 45,892,909 30,437,164,734,158
76 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/05/14 667,092 663,222 663,222 0 94,118 113,013,578 24,643 67,120,669 45,892,909 30,437,179,056,880
77 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/05/13 667,090 663,214 663,214 0 173,494 112,919,460 36,452 67,096,026 45,823,434 30,390,753,474,247
78 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/05/12 653,539 649,747 649,747 0 82,771 112,745,966 18,823 67,059,574 45,686,392 29,684,574,432,625
79 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/05/11 647,201 643,432 643,432 0 33,834 112,663,195 16,611 67,040,751 45,622,444 29,354,951,244,104
80 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1400/05/10 652,455 648,645 648,645 0 16,716 112,629,361 14,861 67,024,140 45,605,221 29,581,606,659,114