صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1400/03/11 540,015 536,657 539,582 2,925 18,616 109,980,186 1,919 65,980,770 43,999,416 23,612,593,677,021
142 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1400/03/10 539,429 536,066 538,992 2,926 18,290 109,961,570 17,496 65,978,851 43,982,719 23,577,630,547,710
143 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1400/03/09 540,283 536,904 539,830 2,926 47,587 109,943,280 42,694 65,961,355 43,981,925 23,614,061,655,023
144 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1400/03/08 532,837 529,508 532,434 2,926 0 109,895,693 0 65,918,661 43,977,032 23,286,171,493,249
145 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1400/03/07 518,777 515,552 518,467 2,915 0 109,895,693 0 65,918,661 43,977,032 22,672,466,991,263
146 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1400/03/06 518,785 515,561 518,475 2,914 11,564 109,895,693 17,349 65,918,661 43,977,032 22,672,848,303,964
147 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1400/03/05 518,793 515,569 518,483 2,914 2,151 109,884,129 49,024 65,901,312 43,982,817 22,676,175,322,944
148 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1400/03/04 516,383 513,167 516,078 2,911 741 109,881,978 64,463 65,852,288 44,029,690 22,594,582,749,690
149 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1400/03/03 512,372 509,187 512,095 2,908 19 109,881,237 83,254 65,787,825 44,093,412 22,451,801,938,347
150 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1400/03/02 514,288 511,096 514,112 3,016 1,326 109,881,218 36,733 65,704,571 44,176,647 22,578,510,279,578
151 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1400/03/01 520,297 517,066 520,079 3,013 0 109,879,892 0 65,667,838 44,212,054 22,860,542,087,694
152 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1400/02/31 532,304 528,983 532,033 3,050 0 109,879,892 0 65,667,838 44,212,054 23,387,439,192,050
153 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1400/02/30 532,313 528,993 532,043 3,050 580 109,879,892 43,850 65,667,838 44,212,054 23,387,850,034,753
154 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1400/02/29 532,701 529,365 532,412 3,047 512 109,879,312 25,963 65,623,988 44,255,324 23,427,228,271,830
155 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1400/02/28 538,053 534,679 537,724 3,045 8,349 109,878,800 25,253 65,598,025 44,280,775 23,675,983,973,171
156 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1400/02/27 537,365 533,984 537,028 3,044 7,362 109,870,451 56,488 65,572,772 44,297,679 23,654,233,145,444
157 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1400/02/26 542,069 538,659 541,707 3,048 17,361 109,863,089 44,507 65,516,284 44,346,805 23,887,827,228,366
158 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1400/02/25 541,260 537,858 540,942 3,084 0 109,845,728 0 65,471,777 44,373,951 23,866,875,226,147
159 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1400/02/24 536,291 532,939 536,064 3,125 0 109,845,728 0 65,471,777 44,373,951 23,648,618,979,243
160 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1400/02/23 536,310 532,958 536,083 3,125 0 109,845,728 3,205 65,471,777 44,373,951 23,649,460,123,622