صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۱۷,۲۸۰,۵۲۶ ۵۹.۵۳ % ۱,۷۸۷,۲۵۲ ۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۶,۶۷۵ ۴.۵۷ % ۱,۷۶۹,۱۲۱ ۶.۰۹ % ۶,۸۶۶,۵۰۰ ۲۳.۶۵ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۱۷,۲۸۰,۵۲۶ ۵۹.۵۳ % ۱,۷۸۶,۷۸۹ ۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۶,۴۱۸ ۴.۵۷ % ۱,۷۶۸,۴۰۱ ۶.۰۹ % ۶,۸۶۶,۵۰۰ ۲۳.۶۵ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۷,۳۹۷,۶۷۴ ۵۹.۸۷ % ۲,۰۱۲,۹۳۶ ۶.۹۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۳,۶۴۰ ۴.۶۲ % ۱,۴۳۹,۲۴۸ ۴.۹۵ % ۶,۸۶۶,۵۰۰ ۲۳.۶۳ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱۷,۲۵۹,۷۲۳ ۵۸.۵۸ % ۱,۹۹۹,۶۲۳ ۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۱,۹۶۲,۶۰۸ ۶.۶۶ % ۱,۴۰۸,۸۹۶ ۴.۷۸ % ۶,۸۳۲,۹۶۳ ۲۳.۱۹ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۱۷,۴۱۰,۲۹۸ ۵۹.۹۷ % ۱,۳۲۳,۲۱۵ ۴.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۹۱۲,۰۵۹ ۶.۵۹ % ۱,۳۹۲,۶۷۵ ۴.۸ % ۶,۹۹۵,۵۶۰ ۲۴.۰۹ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۱۷,۳۲۴,۶۶۱ ۶۰.۱۷ % ۱,۲۹۴,۵۶۶ ۴.۵ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۰,۶۶۶ ۶.۲۵ % ۱,۳۸۹,۱۴۰ ۴.۸۲ % ۶,۹۸۴,۱۰۳ ۲۴.۲۶ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۱۷,۳۲۴,۶۶۱ ۶۰.۱۷ % ۱,۲۹۴,۲۹۶ ۴.۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۹۹,۴۲۱ ۶.۲۵ % ۱,۳۸۸,۵۴۶ ۴.۸۲ % ۶,۹۸۴,۱۰۳ ۲۴.۲۶ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۱۷,۳۲۴,۶۶۱ ۶۰.۱۹ % ۱,۲۹۴,۰۲۳ ۴.۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۹۵,۰۲۶ ۶.۲۴ % ۱,۳۸۷,۹۵۴ ۴.۸۲ % ۶,۹۸۴,۱۰۳ ۲۴.۲۶ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۱۷,۳۴۹,۳۷۳ ۶۰.۲۵ % ۱,۲۹۳,۳۲۷ ۴.۴۹ % ۰ ۰ % ۱,۸۱۱,۶۰۱ ۶.۲۹ % ۱,۳۳۲,۴۰۹ ۴.۶۳ % ۷,۰۰۹,۳۵۰ ۲۴.۳۴ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۱۷,۳۵۲,۱۴۷ ۶۰.۳۲ % ۱,۲۵۹,۹۸۴ ۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۱,۷۹۷,۱۵۵ ۶.۲۵ % ۱,۲۳۴,۹۹۷ ۴.۲۹ % ۷,۱۲۴,۳۷۱ ۲۴.۷۶ % ۰ ۰ %