صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۶,۸۶۶,۵۰۰ ۲۳.۶۵ % ۱۷,۲۸۰,۵۲۶ ۵۹.۵۳ % ۱,۷۸۷,۲۵۲ ۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۶,۶۷۵ ۴.۵۷ % ۱,۷۶۹,۱۲۱ ۶.۰۹ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۶,۸۶۶,۵۰۰ ۲۳.۶۵ % ۱۷,۲۸۰,۵۲۶ ۵۹.۵۳ % ۱,۷۸۶,۷۸۹ ۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۶,۴۱۸ ۴.۵۷ % ۱,۷۶۸,۴۰۱ ۶.۰۹ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۶,۸۶۶,۵۰۰ ۲۳.۶۳ % ۱۷,۳۹۷,۶۷۴ ۵۹.۸۷ % ۲,۰۱۲,۹۳۶ ۶.۹۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۳,۶۴۰ ۴.۶۲ % ۱,۴۳۹,۲۴۸ ۴.۹۵ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۶,۸۳۲,۹۶۳ ۲۳.۱۹ % ۱۷,۲۵۹,۷۲۳ ۵۸.۵۸ % ۱,۹۹۹,۶۲۳ ۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۱,۹۶۲,۶۰۸ ۶.۶۶ % ۱,۴۰۸,۸۹۶ ۴.۷۸ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۶,۹۹۵,۵۶۰ ۲۴.۰۹ % ۱۷,۴۱۰,۲۹۸ ۵۹.۹۷ % ۱,۳۲۳,۲۱۵ ۴.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۹۱۲,۰۵۹ ۶.۵۹ % ۱,۳۹۲,۶۷۵ ۴.۸ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۶,۹۸۴,۱۰۳ ۲۴.۲۶ % ۱۷,۳۲۴,۶۶۱ ۶۰.۱۷ % ۱,۲۹۴,۵۶۶ ۴.۵ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۰,۶۶۶ ۶.۲۵ % ۱,۳۸۹,۱۴۰ ۴.۸۲ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۶,۹۸۴,۱۰۳ ۲۴.۲۶ % ۱۷,۳۲۴,۶۶۱ ۶۰.۱۷ % ۱,۲۹۴,۲۹۶ ۴.۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۹۹,۴۲۱ ۶.۲۵ % ۱,۳۸۸,۵۴۶ ۴.۸۲ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۶,۹۸۴,۱۰۳ ۲۴.۲۶ % ۱۷,۳۲۴,۶۶۱ ۶۰.۱۹ % ۱,۲۹۴,۰۲۳ ۴.۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۹۵,۰۲۶ ۶.۲۴ % ۱,۳۸۷,۹۵۴ ۴.۸۲ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۷,۰۰۹,۳۵۰ ۲۴.۳۴ % ۱۷,۳۴۹,۳۷۳ ۶۰.۲۵ % ۱,۲۹۳,۳۲۷ ۴.۴۹ % ۰ ۰ % ۱,۸۱۱,۶۰۱ ۶.۲۹ % ۱,۳۳۲,۴۰۹ ۴.۶۳ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۷,۱۲۴,۳۷۱ ۲۴.۷۶ % ۱۷,۳۵۲,۱۴۷ ۶۰.۳۲ % ۱,۲۵۹,۹۸۴ ۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۱,۷۹۷,۱۵۵ ۶.۲۵ % ۱,۲۳۴,۹۹۷ ۴.۲۹ % ۰ ۰ %