صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
201 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1400/01/13 581,626 578,119 578,119 0 0 109,673,892 0 62,775,683 46,898,209 27,112,748,334,770
202 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1400/01/12 581,640 578,134 578,134 0 5,061 109,673,892 41,600 62,775,683 46,898,209 27,113,440,001,589
203 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1400/01/11 581,652 578,148 578,148 0 21,481 109,668,831 23,617 62,734,083 46,934,748 27,135,239,357,743
204 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1400/01/10 584,745 581,217 581,217 0 0 109,647,350 0 62,710,466 46,936,884 27,280,508,185,573
205 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1400/01/09 585,930 582,396 582,396 0 74,100 109,647,350 21,975 62,710,466 46,936,884 27,335,849,624,142
206 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1400/01/08 585,944 582,405 582,405 0 6,863 109,573,250 12,202 62,688,491 46,884,759 27,305,927,029,414
207 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1400/01/07 589,623 586,061 586,061 0 0 109,566,387 0 62,676,289 46,890,098 27,480,449,019,393
208 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1400/01/06 588,214 584,667 584,667 0 0 109,566,387 0 62,676,289 46,890,098 27,415,108,823,803
209 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1400/01/05 588,229 584,682 584,682 0 0 109,566,387 0 62,676,289 46,890,098 27,415,810,807,593
210 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1400/01/04 588,244 584,697 584,697 0 0 109,566,387 0 62,676,289 46,890,098 27,416,513,241,798
211 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1400/01/03 588,259 584,712 584,712 0 0 109,566,387 0 62,676,289 46,890,098 27,417,216,127,032
212 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1400/01/02 588,274 584,727 584,727 0 0 109,566,387 0 62,676,289 46,890,098 27,417,919,463,193
213 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1400/01/01 588,289 584,742 584,742 0 0 109,566,387 0 62,676,289 46,890,098 27,418,623,249,148
214 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1399/12/30 588,304 584,757 584,757 0 0 109,566,387 0 62,676,289 46,890,098 27,419,306,541,155
215 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1399/12/29 588,292 584,745 584,745 0 0 109,566,387 0 62,676,289 46,890,098 27,418,758,979,638
216 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1399/12/28 588,307 584,760 584,760 0 213,329 109,566,387 7,155 62,676,289 46,890,098 27,419,434,082,583
217 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1399/12/27 588,320 584,757 584,757 0 53,104 109,353,058 30,375 62,669,134 46,683,924 27,298,770,140,747
218 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1399/12/26 582,420 578,892 578,892 0 19,066 109,299,954 41,461 62,638,759 46,661,195 27,011,809,744,453
219 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1399/12/25 565,709 562,306 562,306 0 6,935 109,280,888 57,263 62,597,298 46,683,590 26,250,482,369,917
220 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو 1399/12/24 560,671 557,299 557,299 0 33,203 109,273,953 51,978 62,540,035 46,733,918 26,044,787,485,862