صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
281 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/10/23 550,647 547,549 547,601 52 1,422,480 104,603,255 54,944 56,719,283 47,883,972 26,218,808,209,747
282 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/10/22 566,714 563,434 563,467 33 4,150 103,180,775 580,390 56,664,339 46,516,436 26,208,963,288,183
283 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/10/21 566,473 563,236 563,267 31 595,558 103,176,625 1,373,611 56,083,949 47,092,676 26,524,273,085,224
284 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/10/20 558,651 555,525 555,554 29 0 102,581,067 0 54,710,338 47,870,729 26,593,384,571,749
285 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/10/19 564,077 560,914 560,943 29 0 102,581,067 0 54,710,338 47,870,729 26,851,358,149,504
286 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/10/18 564,072 560,909 560,938 29 8,078 102,581,067 86,963 54,710,338 47,870,729 26,851,145,431,711
287 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/10/17 564,062 560,905 560,933 28 748,619 102,572,989 643,952 54,623,375 47,949,614 26,895,155,239,095
288 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/10/16 575,559 572,325 572,355 30 8,938 101,824,370 77,736 53,979,423 47,844,947 27,382,855,212,418
289 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/10/15 581,585 578,317 578,348 31 4,547 101,815,432 876,389 53,901,687 47,913,745 27,709,321,495,705
290 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/10/14 576,575 573,398 573,428 30 445,959 101,810,885 52,997 53,025,298 48,785,587 27,973,536,373,135
291 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/10/13 574,081 570,900 570,932 32 0 101,364,926 0 52,972,301 48,392,625 27,627,338,787,892
292 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/10/12 587,054 583,792 583,825 33 0 101,364,926 0 52,972,301 48,392,625 28,251,216,627,164
293 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/10/11 587,051 583,789 583,822 33 177,165 101,364,926 136,353 52,972,301 48,392,625 28,251,061,594,988
294 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/10/10 587,039 583,773 583,807 34 350,310 101,187,761 53,744 52,835,948 48,351,813 28,226,503,996,670
295 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/10/09 590,025 586,719 586,754 35 30,408 100,837,451 130,228 52,782,204 48,055,247 28,194,919,555,942
296 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/10/08 597,097 593,756 593,792 36 454,408 100,807,043 59,330 52,651,976 48,155,067 28,592,347,861,535
297 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/10/07 594,614 591,264 591,299 35 20,013 100,352,635 83,543 52,592,646 47,759,989 28,238,767,583,948
298 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/10/06 595,378 592,024 592,060 36 0 100,332,622 0 52,509,103 47,823,519 28,312,647,740,729
299 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/10/05 598,250 594,871 594,909 38 0 100,332,622 0 52,509,103 47,823,519 28,448,833,104,630
300 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/10/04 598,247 594,869 594,907 38 355,702 100,332,622 35,088 52,509,103 47,823,519 28,448,712,511,823