صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
381 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/07/13 594,780 591,449 591,449 0 50,381 87,877,846 59,987 41,467,894 46,409,952 27,449,137,956,809
382 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/07/12 606,278 602,854 602,854 0 0 87,827,465 0 41,407,907 46,419,558 27,984,198,060,876
383 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/07/11 593,482 590,143 590,143 0 0 87,827,465 0 41,407,907 46,419,558 27,394,187,949,039
384 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/07/10 593,485 590,147 590,147 0 24,784 87,827,465 326,924 41,407,907 46,419,558 27,394,356,709,664
385 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/07/09 593,466 590,149 590,149 0 13,072 87,802,681 578,362 41,080,983 46,721,698 27,572,751,982,235
386 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/07/08 588,487 585,236 585,236 0 24,478 87,789,609 276,659 40,502,621 47,286,988 27,674,053,135,326
387 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/07/07 593,412 590,137 590,137 0 124,368 87,765,131 183,251 40,225,962 47,539,169 28,054,628,958,114
388 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/07/06 610,372 606,954 606,954 0 58,808 87,640,763 68,712 40,042,711 47,598,052 28,889,846,061,992
389 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/07/05 622,897 619,385 619,385 0 0 87,581,955 0 39,973,999 47,607,956 29,487,672,699,111
390 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/07/04 618,513 615,022 615,022 0 0 87,581,955 0 39,973,999 47,607,956 29,279,941,316,054
391 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/07/03 618,518 615,027 615,027 0 34,720 87,581,955 98,601 39,973,999 47,607,956 29,280,185,506,297
392 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/07/02 618,516 615,030 615,030 0 13,326 87,547,235 109,146 39,875,398 47,671,837 29,319,598,503,098
393 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/07/01 606,331 602,933 602,933 0 50,569 87,533,909 108,907 39,766,252 47,767,657 28,800,689,035,285
394 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/06/31 604,416 601,018 601,018 0 90,364 87,483,340 104,473 39,657,345 47,825,995 28,744,270,665,973
395 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/06/30 618,144 614,654 614,654 0 249,856 87,392,976 123,863 39,552,872 47,840,104 29,405,107,243,382
396 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/06/29 629,542 625,955 625,955 0 0 87,143,120 0 39,429,009 47,714,111 29,866,888,928,951
397 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/06/28 624,610 621,053 621,053 0 0 87,143,120 0 39,429,009 47,714,111 29,633,014,547,922
398 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/06/27 624,615 621,059 621,059 0 345,822 87,143,120 48,363 39,429,009 47,714,111 29,633,264,242,581
399 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/06/26 624,617 621,038 621,038 0 145,270 86,797,298 41,452 39,380,646 47,416,652 29,447,544,080,141
400 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشرو 1399/06/25 609,045 605,573 605,573 0 19,643 86,652,028 92,023 39,339,194 47,312,834 28,651,356,545,258